Vrem sa avem si noi o parere ! ,,Elaborare PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE’’ Str. Bună-Ziua FN, Cluj-Napoca, beneficiari SC STK Properties SA și SC Emergent Real Estate SA

  Către PRIMĂRIA MUN. CLUJ-NAPOCA - În atenția domnului Primar Emil Boc și a membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism -     S O L I C I T A R E Prin care vă rog să binevoiți a dispune: a)     prelungirea termenului de consultare cu publicul în ceea ce privește emiterea avizului CTATU pentru documentația ,,Elaborare PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE’’ Str. Bună-Ziua FN, Cluj-Napoca, beneficiari SC STK Properties SA și SC Emergent Real Estate SA, în vederea acordării posibilității de a studia temeinic documentația menționată și care prezintă, din informațiile pe care le deținem la acest moment, o aparență de nelegalitate; b)     organizarea unei dezbateri publice cu privire la documentația mai sus menționată,  în scopul lămuririi aspectelor din documentație neconforme cu realitate din teren, precum și a impactului pe care finalizarea ansamblului menționat în documentație îl va avea asupra tuturor locuitorilor din zonele învecinate. Menționăm că prelungirea termenului de consultare cu publicul și organizarea unei dezbateri publice ar duce și la diminuarea riscului emiterii unui aviz susceptibil de face obiectul unei acțiuni de anulare de către instanța de judecată. Având în vedere următoarele M O T I V E I.                 Justificarea cererii de prelungire a perioadei de consultare cu publicul și organizarea unei dezbateri publice în ceea ce privește documențația mai sus menționată:   Potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi a urbanismului „(1) Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism.             (2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi în corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislaţia de mediu.’’ De asemenea, conform art. 58 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi a urbanismului ,,Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au responsabilitatea organizării, desfăşurării şi finanţării procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.’’             În plus, potrivit art. art. 60 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi a urbanismului Consultarea publicului este procesul prin care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colectează şi iau în considerare opţiunile şi opiniile publicului privind obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor.’’             Pe de altă parte, Metodologia din 30 decembrie 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul nr. 2701/2010 stabileşte componentele OBLIGATORII ale informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Metodologia se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului, prevăzute de lege. Potrivit art. 10 din Metodologie: ,,Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfăşoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse; c) MODALITATEA PRIN CARE LI SE VA OFERI OCAZIA CELOR AFECTAŢI SAU INTERESAŢI DE A DISCUTA PROPUNEREA CU INIŢIATORUL ŞI PROIECTANTUL şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente; d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului; e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi consultarea publicului.’’ De asemenea, conform art. 38 din Metodologie: ,,În funcţie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea acestuia: a) informează publicul prin expoziţii în zonă, emisiuni TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc.; b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.; c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc, pentru identificarea şi punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea intereselor mutuale etc.’’   De asemenea, potrivit Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul Nr.176/N/16.08.2000: ,,Consultările pe parcurs reprezintă o CONDIȚIE OBLIGATORIE în procedura de elaborare a PUZ, prin care colectivitatea locală își exprimă punctul de vedere asupra propunerilor enunțate.’’   Ori, având în vedere faptul că perioada stabilită pentru transmiterea eventualelor observații referitoare la documentația de elaborare a PUZ-ului: 23 decembrie 2019 – 10 ianuarie 2020 s-a suprapus peste sărbătorile de Crăciun și de final de an, perioadă în care toate persoanele interesate de proiectul ce face obiectul documentației au fost în concediu de odihnă sau plecate din localitate, considerăm că NU A FOST RESPECTAT DREPTUL NOSTRU DE STUDIA ȘI LUA LA CUNOȘTINȚĂ, LA MODUL CONCRET, DE PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM ÎN DISCUȚIE. Mai mult decât atât, autoritatea administrativă nu și-a îndeplinit obligația legală de a asigura o informare reală a cetățenilor cu privire la documentația menționată. Pe cale de consecință, considerăm că prelungirea perioadei de studiu și transmitere a observațiilor față de documentația de elaborare a PUZ-ului, urmată de organizarea unei dezbateri publice cu privire la aceasta, reprezintă singura modalitate în care vicierea procedurii de informare și consultare a publicului ar putea fi remediată. Dezbaterea publică cu privire la ansamblul ce face obiectul documentației se impune cu atât mai mult cu cât, documentația în discuție vizează realizarea unui ,,ansamblu urbanistic de tip centru de cartier’’, ceea ce inseamnă că impactul propunerii PUZ se va răsfrânge asupra tuturor locuitorilor cartierului Buza Ziua și, în special, asupra traficului din zonă. Prin urmare, ținând cont de cele mai sus arătate, precum și de prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2001 potrivit căruia ,,Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor’’, considerăm că este imperios necesar ca autoritatea administrativă să își îndeplinească atribuțiile stabilite de lege în sarcina sa și să organizeze întâlniri sau dezbateri având ca scop informarea și consultarea persoanelor direct afectate și interesate de proiectul ce face obiectul documentației de urbanism în discuție.   II.               Carențe de legalitate ale documentației de elaborare a PUZ-ului.   Din ceea ce am înțeles din cuprinsul documentației, în timpul foarte scurt avut la dispoziție, rezultă o aparență de nelegalitate a documentației supusă avizării, în ceea ce privește următoarele aspecte: 1.     Nemotivarea necesității derogării de la regimul de înălțime prevăzut în PUG. La pct. 4.2. Descrierea soluției propuse din cuprinsul documentației se precizează textual: ,,În acest sens se propune un regim de înălțime mai mare decât cel prevăzut prin PUG (dar cu condiții de amplasament față de limite diferite)și concentrarea clădirilor în partea estică a parcelei.’’ De asemenea, la pct. 4.4. Regim de înălțime propus se arată că: ,,În cazul UTR-urilor Lcx și M3x regimul de înălțime propus nu respectă prevederile PUG, ca atare se impun prevederi diferite legate de amplasamentul corpurilor de clădire descrise în cap următor.’’ Chiar dacă dispozițiile art. 32 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 prevăd posibilitatea modificării, în situații de excepție, a reglementărilor din Planul urbanistic general prin intermediul unui Plan urbanistic zonal, în cuprinsul documentației în discuție nu se precizează absolut deloc care sunt considerentele pentru care este imperios necesar ca proiectul ce face obiectul documentației să aibă un regim de înălțime de P + 15 + R, în contextul în care potrivit art. 3.4. Vecinătăți, pe latura vestică construcțiile au funbcțiunile: case unifamiliale și locuințe colective cu regim de înălțime până la P + 2, pe latura nordică regimul de înălțime este de P + 3 + M, iar pe latura estică există un imobil în construcție cu regim de înălțime P + 10. Ori, atâta timp cât au fost aprobați de către autoritatea publică locală prin PUG, respectiv prin act administrativ cu caracter normativ, anumiți indici urbanistici și o anumită încadrare funcțională, NU SE POATE DEROGA DE LA ACESTE REGLEMENTĂRI FĂRĂ MOTIVAREA NECESITĂȚII ADOPTĂRII REGIMULUI DEROGATORIU.   După cum s-a arătat în practica constantă a Curții de Apel Cluj (expusă în ședința de practică unitară aferentă semestrului I din anul 2015): ,,Autoritatea administrativă nu poate în putere proprie și neargumentat să înițieze sau să aprobe derogări de la regimul urbanistic instituit tot de către autoritate prin PUG, doar pentru că are această competență. Regimul derogatoriu poate fi adoptat doar DUPĂ analizarea premiselor și explicarea argumentelor care presupun cu necesitate adoptarea derogărilor.’’   2.     Nerespectarea dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 350/2001:   Potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr. 350/2001: ,,Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.’’ Din analiza documentație în discuție rezultă că PUZ-ul nu are un caracter integrat tocmai pentru că derogă de la funcțiunea dominantă a zonei. Parcela studiată este situată între alte construcții individuale, unifamiliale sau colective mici, într-un cartier recent dezvoltat, într-o zonă așezată urbanistic și cu reglementări urbanistice proprii. Practic, documentația de elaborare a PUZ-ului nu asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu planul urbanistic general, fundamentând un regim derogatoriu. Ori, în condițiile adoptării unui regim derogatoriu este cert că prevederile documentației nu respectă condițiile impuse prevăzute de dispozițiile legale aplicabile și nu asigură unitatea, corența și confortul urban al teritoriului învecinat.   3.     Absența studiilor de fundamentare.   Potrivit art. 18 alin. (1)  și (2) a NORMELOR  METODOLOGICE din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016: ,,(1) Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii, structurate în piese scrise şi desenate. Piesele scrise sunt formate, cel puţin, din memoriul general şi regulamentul local de urbanism. (2) Memoriul general are următorul conţinut-cadru: a) descrierea situaţiei existente; b) concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente; c) soluţiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.’’               De asemenea, potrivit cap. 2. Metodologie de elaborare PUZ, din Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul Nr.176/N/16.08.2000 prevede: a)     La  pct. 2.1. Etape în elaborare: ,, Procesul elaborării PUZ, de la inițiere până la aprobare, implică parcurgerea unor etape, astfel: ·       Studiile de fundamentare se elaborează pe domenii, pentru probleme ce necesită analize detaliate de specialitate și ale căror concluzii intervin hotărâtor în enunțarea reglementărilor privind zona ce face obiectul PUZ. Elaboratorul PUZ alege, împreună cu beneficiarul, studiile de fundamentare care trebuie realizate. Numărul și amploarea acestora depinde de mărimea și complexitatea zonei, de problemele specifice ale acesteia, precum și de existența unor studii de fundamentare anterioare, care necesită actualizări’’. b)     La pct. 2.2. Structurare: ,,PUZ este structurat în 3 categorii principale de probleme: ·       Studiu de fundamentare ·       PUZ propriu-zis, sau PUZ preliminar, inclusiv regulamentul local de urbanism ·       Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor’’.   Din simpla lecturare a Memoriului de prezentare a documentației în discuție rezultă că la întocmirea acesteia nu au fost avute în vedere nici un fel de studii de fundamentare, care sunt obligatorii potrivit dispozițiilor legale. Cum aceste studii lipsesc, este evident că cerințele de legalitate ale documentației nu sunt îndeplinite și Comisia thenică de amenajare a teritoriului și urbanism nu poate emite un aviz favorabil.   4.     Documentația de elaborare a PUZ-ului nu cuprinde soluții în ceea ce privește fluidizarea traficului și echiparea edilitară.   Potrivit art. 4.1.6. Organizarea circulației, parcaje accese din documentație: ,,Traficul generat va fi preluat în totalitate pe strada Bună Ziua, care este în proces de lărgire la 3 benzi (2 pe sensul înspre Calea Turzii) ’’. În ceea ce privește echiparea edilitară la pct. 3.6. se arată: ,,Adiacent zonei studiate există toate rețelele edilitare. Se va studia capacitatea acestora și posibilitatea redimensionării’’. Cu toate că documentația prevede să sunt necesare, estimativ, doar un număr de 512 locuri de parcare pentru autoturisme și 365 pentru biciclete, este extrem de greu de crezut că în realitate lucrurile vor sta ca și în teorie, în contextul în care se urmărește realizarea a două imobile cu 15 etaje din care extajele 2-5 vor reprezenta în mod exclusiv spații de birou. Ori, în aceste condiții, este mai mult decât evident faptul că strada Bună Ziua, deja la acest moment extrem de aglomerată, nu va fi în măsură să facă față unui trafic suplimentar, fiind necesară indentificarea și implementarea unor soluții de natură să conducă la fluidizarea traficului. În ceea ce privește rețelele edilitare considerăm că era necesară întocmirea unui studiu referitor la capacitatea și posibilitatea redimensionării acestora anterior întocmirii documentației de elaborare a PUZ-ului. Prin urmare, în condițiile în care nu există nici un studiu de oportunitate care să conțină o analiză a infrastructurii în zonă, apreciem că documentația supusă avizării prezintă serioase vicii de legalitate.   Raportat la toate aspectele mai sus arătate, vă rugăm să binevoiți a dispune prelungirea termenului pentru consultarea cu publicul în ceea ce privește documentația în discuție și organizarea unei dezbateri publice pe marginea prevederilor acesteia. În măsura în care veți respinge solicitarea de mai sus, vă rugăm să binevoiți a lua în considerare, în analiza oportunității emiterii avizului, a argumentelor noastre de la pct. II din prezenta solicitare, cu consecința emiterii unui aviz negativ față de documentația ,,Elaborare PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE’’ Str. Bună-Ziua FN, Cluj-Napoca, beneficiari SC STK Properties SA și SC Emergent Real Estate SA.   Cu deosebit respect,

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Oniga Ciprian să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook