VECHIUL SPITAL DIN URZICENI = CAMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Asociația „Urziceniul Tău”

SOLICITĂ AUTORITĂȚII LOCALE

STOPAREA INIȚIATIVEI DE DEMOLARE A
VECHIULUI SPITAL DIN URZICENI, ARĂTÂND CĂ ALTERNATIVA BENEFICĂ ESTE
TRANSFORMAREA ACESTUIA ÎN CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

PREAMBUL

În actualul context, creat de coroborarea programelor naţionale cu cele europene pentru investiţii în
obiective de asistenţă socio-medicală, este încurajată derularea unor acţiuni
care sa contribuie la asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale.
În acest sens, se acordă sprijin echilibrat pe întreg teritoriul ţării unităţilor administraţiilor publice
locale şi furnizorilor de servicii sociale, în vederea îmbunătăţirii calităţii
infrastructurii pe acest domeniu.
Analizând datele statistice actuale pe tema gradului de îmbătrânire
accentuată a populaţiei şi situaţia deficitară a locurilor în instituţiile ce
oferă servicii sociale pentru persoanele vârstnice din municipiul Urziceni şi
din zona de vest a judeţului Ialomiţa, Asociaţia
„Urziceniul Tău” şi-a propus iniţierea unei acţiuni prin care să
determine administraţia locală să ia decizia înfiinţării unui cămin de bătrâni
în clădirile fostului Spital Municipal Urziceni, corectând astfel inițiativa
păguboasă, a edilului orașului, de demolare a acestor clădiri.

Demersul nostru are la bază certitudinea că o analiză avizată şi o concluzie concretă
din partea forurilor de decizie locale şi centrale poate salva de la demolarea
voită de unele interese particulare a unui ansamblu constructiv care, în
condiţiile unei evaluări corecte, efectuate în temeiul normativelor în vigoare,
s-ar putea regăsi astăzi cu siguranţă printre obiectivele de investiţii din
reţeaua naţională de dezvoltare a serviciilor sociale.

OBIECTIV GENERAL şi OBIECTIVE SPECIFICE

Acest proiect public, bazat pe liniile de finanţare menţionate mai sus, reprezintă un program viabil
prin care se pot acorda servicii sociale și medicale de calitate persoanelor
vârstnice din municipiul Urziceni.
Prin urmare, obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea şi
dotarea conformă a clădirilor fostului Spital Municipal Urziceni, astfel încât
să slujească scopului de transformare a imobilelor în cămin de bătrâni, în
vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la
parametri recomandaţi de legislaţia în vigoare.

În condiţiile în care, până în iunie 2011, în ansamblul respectiv a funcţionat vechiul Spital
Municipal Urziceni, instituţie care îşi desfăşoară astăzi activitatea într-un
nou sediu, trasarea unui set de obiective specifice, paşi de urmat, pentru
transformarea fostei locaţii a unităţii medicale în cămin pentru persoane
vârstnice devine un lucru extrem de facil.

SITUAŢIA ACTUALĂ

În ciuda vechimii construcţiei (1894), toate clădirile fostului spital sunt „în stare bună de
funcţionare şi nu s-au găsit deficienţe în păstrarea acestora”, aşa cum reiese
din procesul-verbal de inventariere din 10.06.2011, întocmit ca anexă a
protocolului de predare a imobilelor în cauză din administrarea Spitalului
Municipal Urziceni în cea a Consiliului Local municipal.

Mai mult decât atât, vechea funcţiune a clădirilor nu impune modificări constructive majore, dat
fiind faptul că pavilioanele cu saloane şi spaţiile administrative (pentru
prelucrarea produselor alimentare, prepararea hranei, spălătorie, pază etc)
sunt deja structurate. Conform listei de inventariere, ansamblul vechiului
spital din municipiu, constituit din cameră de gardă, laborator clinic, morgă,
pavilioane chirurgie, pediatrie, primire-triere, radiologie, interne, spital
tip pavilion, bloc alimentar, cabină poartă, magazie alimente, sediu
administrativ şi spălătorie, farmacie spital şi împrejmuire au o valoare
contabilă totală de 4.013.943,05 lei ( patruzeci de miliarde lei vechi), ceea
ce reprezintă aproape 1 milion Euro.

REZULTATE AŞTEPTATE

Problemele comunităţii locale din municipiul Urziceni cu privire la aspecte de ordin
social cu care se confruntă persoanele vârstnice derivă din fondul problemelor
sociale înregistrate la nivel naţional. În acest context, deficienţele
înregistrate pe componenta de furnizare a serviciilor de asistenţă socială sunt
comune atât la nivel regional, cât şi local. Analizele şi statisticile de
specialitate referitoare la situaţia persoanelor vârstnice indică faptul că
această categorie de persoane are următoarele probleme: sărăcie datorată
nivelului scăzut al veniturilor lunare (pensii sub nivelul limitei de
subzistenţă), condiţiile de locuire neadecvate în locuinţe deteriorate; lipsa
unui sprijin constant sau cel puţin periodic acordat persoanelor vârstnice cu
grad mare de risc social; gradul scăzut al nivelului de informare şi cunoaştere
a căilor de soluţionare a problemelor sociale, juridice şi de sănătate; lipsa
specialiştilor din domeniul social, medical şi juridic care sa ofere
consultanţă şi consiliere de specialitate pe măsura solicitărilor; accesul
destul de dificil la serviciile socio-medicale specializate oferite în cadrul
instituţiilor de asistenţă socială existente.

Viitorul Cămin de bătrâni din municipiul Urziceni s-ar putea organiza ca instituţie care să
asigure servicii sociale specializate (cazare de lungă durată, cadru adecvat de
găzduire şi îngrijire: servicii masă, îngrijire personală şi medicală,
asistenţă socială specializată, activităţi de terapie ocupaţională şi de
petrecere a timpului liber etc), iar prin implementarea sa, Consiliul Local
Urziceni va contribui la îmbunătăţirea şi ridicarea calităţii serviciilor
sociale la standarde europene, cu efecte pozitive directe asupra gradului de
sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii.

Proiectul se subordonează în acelaşi timp şi recomandărilor Strategiei naţionale de
dezvoltare a serviciilor sociale, strategie ce are în vedere stabilirea unui
cadru instituţional coerent, în scopul creării unui sistem unitar şi
comprehensiv de servicii sociale.

Aportul proiectului la îmbunătăţirea serviciilor furnizate la nivel local va fi considerabil.
Nevoile sociale existente la nivelul municipiului Urziceni trebuie să ducă la
promovarea unor servicii sociale diversificate de interes local, adresându-se
persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială,
nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi exercite propriile
capacităţi şi competenţe pentru integrare socială.

CADRU LEGAL AL ACŢIUNII

Iniţiativa Asociaţiei „Urziceniul Tău” are la bază, pe lângă raţionamentele de ordin social şi moral detaliate mai sus, fundamentul legal reprezentat, printre altele, de:

- Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice modificată prin Legea
nr. 270/2008;

-  Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale;

-  Ordinul nr. 2091/2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în
anul 2012, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundațiilor, în baza Legii
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială.

Conform prevederilor Legii nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice modificată
prin Legea nr. 270/2008, „(...) Finanţarea serviciilor de asistenţă socială şi
a prestaţiilor se asigură pe principiul împărţirii responsabilităţii între
administraţia publică centrală şi cea locală.

Aceste entități socio – medicale primesc fonduri în special de la bugetul de stat și de la bugetul
local, precum și sponsorizări şi donaţii în bani sau în natură, făcute de
persoane fizice şi juridice române şi străine. De asemenea, sunt finanțate și
din contribuțiile beneficiarilor acestor servicii.

Investiţiile pentru construirea, dotarea, întreţinerea, modernizarea, precum şi cheltuielile
pentru funcţionarea căminelor care deservesc mai multe unităţi
administrativ-teritoriale se finanțează potrivit convenţiilor încheiate între
finanţator şi consiliile locale interesate.

Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale şi medicamente se
suportă din fondurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările privind
asigurările sociale de sănătate.


Mai mult, prin schema de investiții in servicii sociale, program PHARE
ce susține proiectele de finanțare a căminelor de asistență socială a
persoanelor vârstnice, se obțin finanțări nerambursabile din partea Uniunii
Europene, în procent de 100% pentru reabilitarea clădirilor ce vor avea ca
destinație astfel de cămine.


Prin urmare, Asociația „Urziceniul Tău” te invită să te alături
demersului de transformare a cladirilor vechilului spital municipal în cămin pentru
persoane vârstnice și să nu accepți alternativa păguboasă, propusă de autoritatea locală,
de demolare a acestor clădiri.

Asociaţia „URZICENIUL TĂU”

Preşedinte,

av. George Iulian Dinu

 


Asociația Urziceniul Tău    Contactați autorul petiției