STOP ABUZURILOR STATULUI ASUPRA CENTRELOR REZIDENȚIALE DE BĂTRÂNI!

          În România, în prezent, funcționează aproximativ 800 de centre rezidențiale pentru bătrâni. Dintre acestea, doar 16% sunt de stat, restul fiind centre rezidențiale private. Deși statul se laudă că a sprijinit și sprijină centrele private pentru bătrâni, în realitate statul nu doar că nu ajută cu nimic la dezvoltarea acestor centre, ci pune piedici și o adevărată anatemă asupra centrelor de bătrâni, mai ales prin prisma evenimentelor mediatizate ca și ”azilele groazei”. În realitate, majoritatea centrelor rezidențiale private de bătrâni sunt instituții serioase, dedicate seniorilor noștri, centre în care își desfășoară activitatea medici, asistenți, infirmieri, bucătari etc. Mai nou, statul, prin ORDINUL 179/2023 SI NOUA LEGE A ASISTENTEI SOCIALE dorește pur și simplu închiderea centreor rezidențiale private pentru bătrâni printr-o serie de schimbări care nu doar că nu ne ajută seniorii și patronatul din această categorie, ci pur și simplu îi împovărează pe aparținătorii acestora. După cum veți citi mai jos, se dorește schimbarea legislației într-un mod pur ”pompieristic”, fără a fi consultat patronatul sau persoanele avizate, ceea ce va conduce la ridicarea taxelor percepute aparținătorilor și implicit, precum și prin creearea unor situații cel puțin penibile, mai devreme sau mai târziu, totul ducând la închiderea acestor instituții private. Mai mult se solicită documente ireale sau imposibil de obținut în condițiile actuale pentru avizarea centrelor de către ISU, fiind percepute taxe astronomice. Expunere de motive:

ORDINUL  179/2023

Articolul 6 (1)

Categoriile de persoane care asigură îndeplinirea atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor la nivelul unităţilor, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt, după caz:

a) cadru tehnic - persoană fizică special angajată;

b) persoana desemnată din rândul personalului propriu angajat care să îndeplinească prin cumul atribuţiile cadrului tehnic.  

2) Personalul menţionat la alin. (1) din cadrul unităţilor prevăzute la art. 2 trebuie să deţină competenţele profesionale aferente ocupaţiei „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor“ prin absolvirea unui curs de formare profesională sau să dobândească dreptul de exercitare a ocupaţiei prin brevetul de pompier specialist potrivit legii.  

PROPUNERE – CADRUL TEHNIC – sa existe posibilitatea de a avea cadru tehnic externalizat  - contract de prestari servicii; Prin acest art. 6 alin (1) si (2) există obligatia de a avea cadru tehnic- persoana angajata sau persoana desemnata din randul angajatilor – cu competente de cadru tehnic – absolvent  de formare profesionala din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor- pentru furnizorii de servicii sociale privati acest lucru este un mare impediment- din punct de vedere logistic si financiar       

Articolul 73  alin (1) Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută obligatoriu la cel mult trei luni cu personalul unităţii şi beneficiarii de servicii sociale, în care sunt incluşi copiii şi persoanele dependente/imobilizate/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă.  

PROPUNERE -aceste exercitii sa fie efectuate o data pe an sub indrumarea,  coordonarea si ajutorul cadrelor ISU;   Prin efectuarea de exercitii de evacuare la fiecare  3 luni cu beneficiarii dependenti/imobilizati/dizabilitati – se provoaca in randul acestora un mare stres si disconfort psiho-fizic, panica si dezechilibru.  Mentionez ca prin efectuarea acestor exercitii de evacuare la fiecare 3 luni, in saptamana respectiva  intraga activitate este paralizata si scoasa din circuitul normal – prin mobilizarea intregului personal, acestia nu isi mai pot indeplinii atributiile lor in cee ce priveste ingrijirea, igiena, alimentatia si monitorizarea beneficiarilor. Totodata Nu putem obliga beneficiarii autosuficienti sa participle in mod activ la evacuare – trebuie luat in calcul ca acestia sunt persoane varstnice.  

Articolul 83 (1)

Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă emit recomandarea de suspendare a licenţei de funcţionare a serviciului social care se desfăşoară într-o construcţie autorizată din punctul de vedere al securităţii la incendiu, dacă se constată oricare dintre următoarele situaţii:

a) depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;

b) desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

c) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

d) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;

e) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

(2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în documentaţiile tehnice aferente autorizaţiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, raportate la cerinţele reglementărilor tehnice indicate în documentaţia ce a stat la baza obţinerii autorizaţiei.  

Articolul 84 (1)

Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă emit recomandarea de suspendare a licenţierii serviciului social care se desfăşoară în construcţii care funcţionează fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, dacă se constată oricare dintre următoarele situaţii:

a) depăşirea numărului maxim de utilizatori cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă;

b) neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare faţă de valoarea de referinţă;

c) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

d) neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

e) neechiparea cu instalaţii/sisteme de desfumare ori instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă.

(2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau la momentul punerii în funcţiune ori, după caz, la momentul licenţierii serviciului social, identificat din dosarul întocmit în acest sens, potrivit legii.  

PROPUNERE  - ACORDAREA UNUI TIMP REZONABIL – 2 ANI pentru a putea respecta punctele  (b)/(c)/(d)/(e)  din art. 83 si 84 – fara a exista suspendarea licentierii si a licentei in acest timp.   Pentru respectarea punctelor b/c/d/e din art 83 si art 84 este nevoie de TIMP  deoarece implementarea acestor cerinte necesita costuri foarte mari (ZECI SI SUTE DE MII DE EURO) si TIMP .(costuri pentru proiecte, materialele necesare si TIMPUL  pentru avizarea acestora si implementarea lor) sau necesita RELOCAREA serviciului social. Suspendarea licenţierii serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia potrivit Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare – adica beneficiarii trebuie evacuati din cladire. Acest lucru poate duce la un adevarat haos psiho-social – nu toti beneficiarii au familii, nu toti beneficiarii pot fi ingrijiti la domiciliu sau in familie- MAJORITATEA dintre acestia au nevoie de ingrijire si monitorizare speciala si permanenta, sistemul medical ar fi sufocat, intreg sistemul ar avea de suferit (social, medical si  financiar);        

LEGEA 197/2012 MODIFICATA

„Art. 9.

– (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, se acreditează ca furnizori de servicii sociale, dacă întrunesc următoarele condiții: ADICA: Art 37 din Legea 292/2011: Furnizorii de servicii sociale sunt: alin.(2) lit h – operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate in conditiile legii, cu exceptia celor prevazute la art 73 alin.(2) lit. (a) si (c), art. 73, precum si a celor prevazute la art. 83 – (1) Persoanele cu dizabilitati au dreptul in baza evaluarii socio-psiho-medicala la servicii sociale organizate si acordate in conditiile legii. (2)Serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilitati se acorda la domiciliu, in centre rezidentiale sau in centre de zi, proiectate si adaptate nevoilor individuale ale persoanei asistate.

La art 10 „Art. 10. – (1) Acreditarea furnizorului de servicii sociale presupune următoarele etape: alin. (6) În cazul furnizorilor privaţi de servicii sociale, documentele justificative prevăzute la alin. (4) lit. a) sunt următoarele: 7 a) pentru organizaţii neguvernamentale: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul asociaţiei/fundaţiei/federației;  b) pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificatul de înscriere în registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, statutul filialei/sucursalei;  c) pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului, documentul de înfiinţare a unităţii de cult și documentul de înființare a structurii de asistență socială înființată conform hotărârii/deciziei forului conducător al cultului;  d) pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

La art.10 alin (6) – NU SE SOLICITA DOCUMENTE  PENTRU OPERATORII ECONOMICI   Din cele prezentate mai sus rezulta ca OPERATORII ECONOMICII NU  au voie sa furnizeze servicii sociale persoanelor cu dizabilitati.   PROPUNERE – operatorii economici cu scop lucrativ (SRL)  sa poata furniza servicii sociale- in aceleasi conditii ca toate celelate entitati jutidice;   Acest lucru va avea un impact negative asupra economiei tarii si asupra beneficiarilor/apartinatorilor si al operatorilor economic – in momentul prezent sunt foarte multi operatori economici care sunt furnizori de servicii sociale – furnizori care ofera servicii de calitate conform standardului minim de calitate, care sunt adaptate persoanelor cu dizabilitati si care in decursul a multor ani au investit foarte mult (bani/timp/resurse umane) pentru a respecta Standardele impuse. Interzicerea acestora dupa ani de functionare este o DISCRIMINARE  

Art 11 alin. (6) Licenţierea iniţială a serviciului social presupune: a) verificarea documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare depuse de furnizorul de servicii sociale, realizarea evaluării în teren în termen 9 de 15 zile de la data înregistrării cererii, acordarea licenţei de funcţionare provizorii pe o perioadă de maximum 3 luni, pentru centrele cu cazare, și 6 luni, pentru centrele fără cazare;  b) realizarea, nu mai târziu de 60 de zile înainte de data expirării licenței de funcționare provizorii, a vizitei/vizitelor de evaluare în teren în vederea constatării conformității datelor prezentate în documentele justificative și în fișa de autoevaluare, cu realitatea din teren.”  

PROPUNERE – LICENTA INITIALA/PROVIZORIE  SA FIE PE 1 AN DE ZILE – REALIZAREA EVALUARII IN TEREN SA FIE IN TERMEN DE 60 DE ZILE -ACEASTA EVALUARE SA AIBA SI SCOP DE INDRUMARE SI INFORMARE – IAR IN CAZUL IN CARE SUNT INDEPLINITE STANDARDELE IN PROPORTIE DE 90% SA SE LASE LICENTA PROVIZORIE TIMP DE 1 AN– TIMP IN CARE SA SE REMEDIEZE SI SA SE CONFORMEZE LA CELE CONSTATATE DE INSPECTORI IN TEREN.     Cu privire la cele expuse mai sus dar si cu privire la art. 11 alin.(6/2) Licentiera provizorie pentru 3 luni si toate acele vizite in teren intr-un termen atat de scurt nu au un rezultat final pozitiv – timpul este foarte scurt, evaluarea trebuie sa aiba si rol informativ si formativ – sunt anumite aspecte care pot fi interpretate si pentru acest lucru este nevoie de adaptarea si conformare.  

Art.12 alin (2) lit  (k)  orice alte documente prevăzute în legi speciale cu privire la autorizarea de funcţionare a clădirilor în care se va desfăşura activitatea supusă licenţierii; nominalizarea acestor documente se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi, în funcţie de tipul de serviciu social pentru care se solicită licenţierea;

PROPUNERE – SA SE NOMINALIZEZE EXACT CE DOCUMENTE SUNT NECESARE – CU DATE EXACTE PENTRU A NU LASA LOC DE INTERPRETARE – astfel SE ELIMINA POSIBILITATEA DE DISCRIMINARE SI ABUZ Art. 12 alin(4) Planul de urgență prevăzut la alin. (2) lit. m) este avizat și asumat prin semnătură de serviciul public de asistență socială pe a cărui rază administrativ-teritorială urmează să funcționeze serviciul social, precum și de serviciul public de asistență socială de pe a cărui rază administrativ-teritorială provin persoanele beneficiare, în funcție de criteriile de admitere aprobate de furnizorul de servicii sociale, potrivit standardului minim de calitate, după caz, de direcția generală de asistență socială și protecția copilului care asigură managementul de caz și/sau care a făcut, în Planul de intervenție/planul de servicii sociale, recomandarea de asigurare de servicii de tip rezidențial, astfel ca, în situația suspendării/retragerii/încetării licenței de funcționare/desființării serviciului social, planul de urgență să poată fi implementat, într-un termen de maximum 30 de zile.  

PROPUNERE – PLANUL DE URGENTA SE VA EFECTUA DE FIECARE SERVICIU IN PARTE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL ACESTUIA- Familia/beneficiarul plateste pentru serviciile primate –  Tinand cont ca asistenta sociala (STATUL) nu contribuie cu absolut nici un ajutor financiar nu isi are rostul AVIZAREA acestui plan de urgenta!  

Art. 26.1.alin (1) lit ( n) de a înregistra datele privind beneficiarii cu care au încheiat contracte de servicii sociale în Registrul național de evidență a persoanelor  beneficiare de servicii sociale, în termen de 24 de ore de la încheierea acestora, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (6) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.31 alin (1) lit (g)  nerespectarea prevederilor art. 261 alin. (1) lit. n), cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru fiecare contract, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

PROPUNERE – INREGISTRAREA DATELOR PRIVIND BENEFICIARII IN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA IN 15 ZILE.   Inregistrarea in 24 de ore – acest termen este inechitabil, putem pune beneficiarul in situatia de a-l trimite acasa (sute de km) in cazul in care intervin probleme tehnice ce nu tin de noi (caderi de curent, probleme la reteaua de internet, blocarea Registrului national de evidenta, etc). Dupa cum se vede prima persoana care va suferi cu privier la acest termen este direct BENEFICIARUL. Amenda de 100.000 lei este aberanta  si disproportionala cu fapta in sine!!!!   PRELUAT SI SUSTINUT Solicitam elaborarea unei legi specifice, pentru Caminele de batrani PRIVATE, o lege adaptata la realitate, bazata pe experienta noastra acumulata in peste 11 ani de activitate, perioada in care am fost tratati ca furnizori de servicii sociale, desi in realitate nu suntem intrucat beneficiarii nostri nu sunt asistati sociali.  

Ce probleme și costuri implică în prezent o autorizare ISU a centrelor rezidențiale de bătrâni?

- costuri foarte mari ( proiect aviz+ autorizație 20 000 euro)!!!
- ⁠implementare proiect peste 250 000 euro!!!
- ⁠pe lângă aceste costuri exorbitante - care clar se vor revedea în buzunarele nostre sunt și alte probleme, respectiv:
- ⁠Timp - este nevoie de timp pt implementarea proiectului sau relocare
- ⁠se cer hidranți interiori/ exteriori - în contextul în care sunt situații în care nu există nici măcar apă curentă publică
- ⁠coridoare de 2,20 m - foarte multe clădiri nu pot să facă asta
- ⁠evacuări - uși de 210 înălțime și 240 lățime
- ⁠practic persoanele imobilizate sau greu deplasabile nu vor mai fi primite în centrele existente (discriminare, încălcare drepturi)
- ⁠diferențe în lege - sunt clădiri publice care nu necesită autorizație ( sub 600 mp) - în timp ca căminele nu intră în această categorie
- ⁠și multe alte lucruri pe care chiar dacă se vrea să fie implementate - clădirile existente nu permit - doar prin demolare

Pentru toate motivele de mai sus, pentru că statul dorește pur și simpu stigmatizarea seniorilor noștri, pentru că statul dorește ca mii de medici, asistenți și personal de suport să rămână șomeri și să se lipsească de taxele și impozitele încasate, SOLICITĂM SĂ FIE OPRITE ABUZURILE STATULUI ASUPRA CENTRELOR REZIDENȚIALE DE BĂTRÂNI! Avem nevoie de o legislație coerentă, în sprijinul seniorilor noștri și a patronatului din acest domeniu. Avem nevoie de 100.000 de semnături pentru a stopa închiderea centrelor rezidențiale pentru bătrâni! Ne poți ajuta și tu dacă semnezi și distribui această petiție. Mulțumim!!


Georgescu Daniel    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Georgescu Daniel va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...