Solicităm suspendarea imediată a tuturor activităților de capturare și eutanasiere din Adapostul de caini - Piatra Neamt! Semnați și distribuiţi! [RO-EN]

Către: DSVSA Neamt - ANSVSA

Solicităm suspendarea imediată a tuturor activităților de capturare și eutanasiere din Adapostul de caini - Piatra Neamt! Semnați și distribuiţi!
 
De-a lungul timpului am notat diferite încălcări ale legii care nu au fost încă remediate în ciuda rapoartelor și a diferitelor promisiuni primite.
 
1) La intrarea în Adăpostul Municipal există doar un program generic de vizitare. Lipsesc informații cu privire la posibilitatea adoptării sau revendicării unui câine.
 
2) Nu sunt implementate activități de promovare a adopției prin intermediul rețelelor sociale sau al site-ului web al adăpostului.
 
Nerespectarea:
Hotărârii nr.1059/2013 – Art. 16.
 
3) Datele referitoare la capturări NU sunt făcute publice prin intermediul panourilor speciale de la intrare care trebuie să indice datele esențiale ale capturarilor și poziționarea căţeilor în adăpost. Astfel de date ar trebui publicate cel puțin pe site-ul oficial, dar site-ul NU este actualizat și conține doar câteva fotografii cu date insuficiente.
 
4) În 2020 nu a fost organizat nici măcar un TÂRG de ADOPŢIE. Situația actuală legată de pandemia Covid nu poate fi folosită ca scuză, întrucât în 2020 alte structuri publice precum Slatina, Focșani, Timișoara au organizat, în conformitate cu regulile anti-virus, mai multe TÂRGURI de ADOPŢIE.
 
Nerespectarea:
Legii 258/2013 Art. 4 pct.1.
Hotărârii nr.1059/2013 – Art. 16.
Hotărârii nr.1059/2013 - Art. 17.
 
5) Majoritatea puilor sub vârsta de un an sunt ţinuţi în interiorul padocului mare central al adăpostului. Acest padoc nu are un acoperiş fix şi are doar câteva cuşti. Nu există o pardoseală adecvată, iar puii sunt în contact direct cu solul unde își fac nevoile. Majoritatea puilor care intră în adăpost se îmbolnăvesc și mor din cauza parvovirozei sau a jigodiei. În luna noiembrie 2020 aproximativ 50 de pui erau prezenți în padocul central. Lipsa pardoselii și, în consecință, imposibilitatea de a curăța și dezinfecta corect padocul exterior duce la creșterea foarte mare a riscului de îmbolnăvire a puilor. Prin intermediul rețelelor sociale precum Facebook puteți găsi mărturii și documentații foto și video despre condițiile sanitare reale ale adăpostului municipal. Documentația pe care o deținem este vastă.
 
Nerespectarea legii 258/2013 Anexa Nr.1 - A - Cazarea animalelor Punct 3 si 11.
 
Nerespectarea legii 258/2013 Art. 2. - (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, au obligația de a amenaja și a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităti, în condiţiile prevăzute în anexa nr.1, adăposturi publice pentru câinii fără stăpân.
 
Am primit mai multe mărturii referitoare la puii care intră în adăpost. Aceştia nu sunt înregistrați conform normelor în vigoare.
 
Solicităm verificarea unei corespondenţe între nr. câinilor prezenți şi Registrul de evidență a câinilor fără stăpân, cu a celorlalte registre prevăzute la art.10 din legea 258/2013.
 
Solicităm verificarea fişelor individuale ale tuturor câinilor înregistrati în 2020, deasemenea verificarea in mod corespunzător a prevederilor de la punctele C și D din Anexa 1 legea 258/2013.
 
Suspectarea încălcării legii 258/2013 Art.10.
Suspectarea încălcării legii 258/2013 Anexa Nr.1 - C - Controlul bolilor
Suspectarea încălcării legii 258/2013 Anexa Nr. 1 - D - Hrănirea câinilor și curăţenia adăposturilor
 
Copia completă a reclamației trimise către DSVSA Neamț și ANSVSA o găsiţi la următorul link: https://drive.google.com/file/d/1swZuMsV68YiPn2puHuTWYvWSSI1vAXwa/view
 
 
 
(English translation with Google)

To: DSVSA Neamt - ANSVSA

We request the immediate suspension of all capture and euthanasia activities in the Dog Shelter - Piatra Neamt! Sign and distribute!

Over time, we have noted various violations of the law that have not yet been remedied despite reports and various promises received.

1) At the entrance to the Municipal Shelter there is only a generic visiting program. There is no information on the possibility of adopting or claiming a dog.

2) No activities to promote adoption are implemented through social networks or the shelter's website.

Failure to comply:
Decision no. 1059/2013 - Art. 16.

3) Catch data shall NOT be made public by means of special entry panels which shall indicate the essential catch data and the positioning of the bitches in the shelter. Such data should be published at least on the official website, but the site is NOT updated and contains only a few photos with insufficient data.

4) In 2020, not even an ADOPTION FAIR was organized. The current situation related to the Covid pandemic cannot be used as an excuse, as in 2020 other public structures such as Slatina, Focșani, Timișoara have organized, in accordance with anti-virus rules, several ADOPTION FAIRS.

Failure to comply:
Law 258/2013 Article 4 point 1.
Decision no. 1059/2013 - Art. 16.
Decision no. 1059/2013 - Art. 17.

5) Most chicks under the age of one are kept inside the large central paddock of the shelter. This paddock does not have a fixed roof and only has a few cages. There is no adequate floor, and the chicks are in direct contact with the soil where they defecate. Most chicks that enter the shelter get sick and die from parvovirus or scabies. In November 2020, about 50 chicks were present in the central paddock. The lack of the floor and, consequently, the impossibility to clean and disinfect the outdoor paddock correctly leads to a very high increase in the risk of disease of the chicks. Through social networks such as Facebook you can find testimonials and photo and video documentation about the real sanitary conditions of the municipal shelter. The documentation we have is extensive.

Non-compliance with law 258/2013 Annex No.1 - A - Accommodation of animals Point 3 and 11.

Non-compliance with law 258/2013 Art. 2. - (1) The local councils, respectively the General Council of the Municipality of Bucharest, have the obligation to arrange and supplement from their own funds according to needs, under the conditions provided in annex no. 1, public shelters for stray dogs.

I received several testimonies about the chicks entering the shelter. They are not registered according to the rules in force.

We request the verification of a correspondence between no. of the dogs present and the Register of stray dogs, with the other registers provided in art. 10 of law 258/2013.

We request the verification of the individual files of all dogs registered in 2020, as well as the verification of the provisions of points C and D of Annex 1 of Law 258/2013 accordingly.

Suspecting the violation of law 258/2013 Art.10.
Suspecting the violation of law 258/2013 Annex No.1 - C - Disease control
Suspicion of violating law 258/2013 Annex no. 1 - D - Feeding dogs and cleaning shelters

The complete copy of the complaint sent to DSVSA Neamț and ANSVSA can be found at the following link:

https://drive.google.com/file/d/1bhctvIWYX1Wd9OvPy09G4XDANkL_M1O6/view?usp=sharing

HamPiatraNeamt: https://www.facebook.com/HamPiatraNeamt
YOUth For Neamt: https://www.facebook.com/YouthForNeamt

 
Solicităm_suspendarea_imediată_a_tuturor_activităților_de_capturare_și_eutanasiere_din_Adăpostul_Municipal_Piatra_Neamț!_Semnați_și_distribuiţi!.png
 
 
 

Ham Piatra Neamt - Asociatia YOUth For Neamt    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ham Piatra Neamt - Asociatia YOUth For Neamt să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...