Petitie catre Ministerul Educatiei, Invatamantului si Sportului


P E T I Ţ I E


Către
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- În atenţia Domnului Ministru Sorin Cîmpeanu


Stimate Domnule Ministru,

Prezenta petiţie este consecinţa refuzurilor unitare, întâmpinate de noi, părinţii copiilor cu dizabilităţi, cu CES, înscrişi în învăţământul de masă, special sau special integrat, la cererilor noastre de alocare a drepturilor legale referitoare la alocaţiile de hrană si cuatumul anual alocat pentru rechizite, cazarmament, a imbracamintei si a incaltamintei.
Pe această cale, vă solicităm tot sprijinul în vederea analizei şi soluţionării de urgenţă a acestei situaţii, care s-a creat şi se perpetuează în aproape toata ţara (există şi excepţii!).
Urmare a cererilor noastre înaintate către consiliile locale şi de sector ale mun. Bucureşti, am început să primim răspunsuri. Din păcate, fie din lipsă de profesionalism, ignoranţă sau rea-credinţă, răspunsurile sunt negative sau evazive.
Legalitatea proiectului
- prevederile art. 26 din Ordinul M.E.C.T.S nr. 5574/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii,
elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa,
“copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de
masa, beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de
hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si a
incaltamintei in cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflati in sistemul de
protectie a copilului”, iar acest drept este asigurat din “bugetele locale ale
unitatilor adminastriv-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant la care
sunt incrisi copiii/elevii”.
- prevederile H.G. nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului;
- prevederile art. 51, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţia în vigoare: legea 272/2004, HG1251/2005, legea 1/2011, OG 5573/2011, OG 5574/2011, HG 904/2014 si OG 5036/2015
Drepturile copiilor/elevilor/tinerilor cu CES (cerinte educationale speciale) integrati in invatamantul de masa, special sau special integrat la alocatia zilnica de hrana, imbracaminte, incaltaminte, etc. nu sufera nicio schimbare majora in urma modificarilor legislative datorate Ordinului Ministerului Educației 5036/2015.
Prevederile legale anterioare permiteau o interpretare defectuoasă şi neunitară, lucru ce a dus la confuzii. Urmare a prezentului ordin este clar stipulat faptul că aceste drepturi se asigura din bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se gasesc unitatile de invatamant unde sunt inscrisi copii/tinerii cu CES, indiferent de locul de domiciliu al acestora.
Cele mai multe raspunsuri au fost de neinformare cu privire la aceasta legislatie, de aceea va rugam sa emiteti o circulara de informare a forurilor decizionale (primăria, protectia copilului) cu referire la prevederile legale respective. De asemenea, vă rog să menţionaţi si modalitatea de accesare a banilor, de alocare a acestora pe gradinite sau scoli, de informare părintilor prin protectia copilului.

Cu speranţa că aceste rânduri vor găsi rezolvare, vă mulţumim.