PETIȚIE PRIVIND SIMPLIFICAREA PROCEDURII DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI CĂTRE AVOCAȚI, CONFORM OUG. NR. 30/2020, MODIFICATĂ PRIN O.U.G. NR. 32/2020

CĂTRE

CĂTRE U.N.B.R ȘI BAROUL BUCUREȘTI

 

 

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE ȘI

STIMATE DOMNULE DECAN,

 

 

Subsemnații Viviana SERNI, Gabriela Gyongy MIHUȚ, avocați definitivi în Baroul București, împreună cu toți colegii semnatari, din lista anexată -  membri ai Uniunii Naționale a Barourilor din România, vă adresăm prezenta petiție conținând propunerile noastre de modificare a articolelor XII, XIV și XV din OUG. NR. 30/2020, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 32/2020,

 • Având în vedere că starea de urgență instituită de Președintele României este evident că se va prelungi, în contextul previziunilor despre creșterea numărului de îmbolnăviri cu virusul COVID-19, prin urmare și accesul în instanțe va continua să fie drastic limitat, cauzele existente se vor amâna/suspenda în cea mai mare parte, iar oportunitatea de a lua cazuri noi scade drastic pe fondul limitărilor financiare ale populației și lipsei de perspectivă procesual-juridică în LITIGIILE ce s-ar dori a fi intentate, creându-se, astfel, un prejudiciu pentru pierderea șansei, a cărui compensare nu trebuie să fie condiționată de redactări deficitare,

 • Observând practica neunitară în aplicarea OUG nr. 30/2020 modificată și completată prin O.U.G. Nr. 32/2020 și redactarea deficitară a acestora, situație care creează o situație incertă pentru noi, avocații, atât din punctul de vedere al VOCAȚIEI de a beneficia de ajutorul de stat, cât și din punctul de vedere al EXERCIȚIULUI DREPTULUI de a solicita,

 • Având în vedere că Declarația pe proprie răspundere a fost gândită inițial și pusă la dispoziția noastră în format word, însă a doua zi (adică ieri, 1 aprilie 2020) a fost modificat formatul acestei declarații din word în pdf,

 • Ținând cont că textul cererii și al declarației pe proprie răspundere este deficitar și ne obligă să ne exercităm un drept IMPOSIBIL de executat – acela de a accepta exprimarea așa cum este sau să ne abținem de a mai solicita sprijinul financiar,

 • Ținând cont, așadar că în actualul format nu poți să completezi cererea și declarația cu expresia întrerupere "PARȚIALĂ" a avocaților cu drept de exercitare a profesiei,

 • evident fiind că metodologia de aplicare a ordonanței cu privire la categoria noastră de profesioniști poate lăsa loc la falsuri privind identitatea și calitatea de avocat a unor persoane care ar putea aplica cu rea-credință,

 • observând și metodologia de transferare a fondurilor pentru plata onorariilor pentru avocații care prestează asistență juridică din oficiu – care se efectuează între Ministerul Justiției și Barouri, deci nu individual, la cererea fiecărui confrate,

 • opinând că reducerea și întreruperea activității avocaților poate opera atât celor care fac oficii (exclusiv sau nu numai), cât și confraților care nu fac oficii,

 • dată fiind rațiunea obținerii fondurilor/sprijinului financiar de la stat, anume pentru acoperirea veniturilor categoriilor afectate de criza COVID 19,

 • în vederea eliminării birocrației, scurtării timpului necesar pentru verificarea cererilor individuale și scăderea riscului de fraudă, eficientizarea plății și a distribuirii sumelor către beneficiari,

 • având în vedere rolul UNBR, precum și al Barourilor - de reprezentanți ai intereselor avocaților membri, instituții care ne au în evidență și pot selecta cererile mult mai ușor prin verificarea calității de avocat și a celei de avocat cu drept de exercitare a profesiei,

 • în vederea armonizării prevederilor normative și aplicării principiului simplificării procedurilor de acordare a indemnizației pentru avocați prin intermediul Barourilor, efectuarea plăților în cuantum total către barouri pentru evitarea împovărării funcționarilor publici cu verificări și proceduri de distribuire greoaie,

 • și pentru aplicarea regulii „LA CONDIȚII EGALE, TRATAMENT EGAL”

 • dar mai ales pentru protejarea demnității calității de avocat:

 

SOLICITĂM

 

 1. Solicităm aplicarea concretă a principiului egalității de șanse și de tratament cu celelalte categorii de profesioniști, în acordarea indemnizației prevăzute de OUG nr.30/2020, modificată prin OUG nr. 32/2020, principiu care rezultă din regimul facilităților privind amânarea plății chiriei și utilităților birourile de avocat, regim similar la care statul este obligat în conformitate cu dispozițiile art.16 al.1 din Constituția României coroborat cu art.2 al.1 și al.2 lit. e și din Ordinului nr. 137/2000 privind combaterea discriminării. Discriminarea între persoane aflate în aceeași situație datorită aceluiași eveniment, este interzisă.

 2. Întrucât avocații se încadrează în dispozițiile art. 3 (2,3) din legea nr. 187/2009 privind codul civil, întrucât constituie „întreprinderi” prestatoare de servicii, dispozițiile oug nr. 32/2020 trebuie aplicate și acestora, prin urmare solicităm plata către avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși pe tablourile Barourilor a 75% din salariul mediu brut pe economie, prevăzut de legea bugetului asigurărilor de stat pentru anul în vigoare.

 3. Prin art. 9 din OUG nr. 32/2020 se prevede „Articolul XV (din OUG nr. 30/2020) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. XV. — (1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor de stat”.

 

Intenția avută de legiuitor cu prilejul redactării textelor legale a fost să compenseze financiar o serie de sectoare afectate de pandemie pentru ca acestea să poată funcționa după încetarea stării de urgență. Având în vedere că legiutorul recunoaște importanța profesiei de avocat, obligând la continuarea activității, ținând cont că - datorită suspendării activității instanțelor activitatea noastră va urma soarta profesioniștilor a căror activitate legiutorul vrea să o protejeze - este imperios necesar ca și avocaților să li se aloce același regim juridic, cu cel al profesioniștilor protejați.

 1. Modificarea conținutului modelului de cerere și a modelului de declarație pe proprie răspundere, în sensul în sensul adăugării sintagmei „reducerea sau întreruperea temporară a activității avocaților cu drept de exercitare a profesiei, totală sau parțială, noi aflându-ne în următoarele situații, apărute independent de voința noastră:

reducerea numărului de cazuri (se judecă numai cauzele urgente, judecata în celelalte cazuri fiind suspendată), reducerea oportunității avocaților de a lua cazuri/de a li se aloca cazuri, întrucât limitarea dreptului de a părăsi locuințele prin ordonanțe militare a anulat solicitările de servicii avocațiale. Alte motive pentru care nu există solicitări din partea clienților, din cauze neimputabile avocatului sunt: insecuritatea veniturilor și a locurilor de muncă, insecuritatea cu drept de exercitare a profesiei și a cifrei de afaceri, lăsarea în nelucrare a dosarelor existente, incertitudinea duratei proceselor și a termenelor de judecată, nelucrarea dosarelor de către instanțe, întreruperea unor colaborări de consultanță cu firme care dau faliment în această perioadă sau și suspenda activitatea total sau parțial, clienți - persoane fizice care sunt în șomaj și nu se pot deplasa etc.

Practic, activitatea avocaților este redusă la zero, ei fiind în același timp obligați să își continue activitatea sub sancțiunea excluderii din profesie și a nu putea beneficia de protecție socială!

 

 1. Avocații beneficiari trebuie să fie numai avocații înscriși în tablourile Barourilor cu drept de exercitare a profesiei, indiferent de forma de exercitare a profesiei de avocat,

În continuare, procedura pe care o propunem degrevează Agențiile teritoriale de plăți de volumul de muncă necesar procesării cererilor și formulării răspunsurilor, efectuării plăților pentru fiecare aplicant în parte, cu conturi bancare diferite, facilitează accesul mai rapid la fondurile publice prin evitarea unor formalități excesive, cu care angajații Agenției nu sunt obișnuiți, evitarea erorilor și pe cale de consecință a reclamațiilor și a altor bătăi de cap.

 1. Pentru ocrotirea demnității profesiei de avocat și protejarea datelor personale ale fiecărui avocat, precum și pentru susținerea logistică a avocaților, în special cei mai puțin familiarizați cu noile tehnologii, cererile  pe care le concepem, împreună cu declarațiile pe propria răspundere să le depunem la Baroul din care facem parte – rațiunea fiind aceea de a se putea verifica mai rapid calitatea de avocat a fiecărui aplicant,

 2. Reprezentanții Barourilor să centralizeze cererile, similar centralizării deconturilor pentru plata onorariilor din oficiu, urmând ca acestea să fie depuse pe bază de tabel către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din județul corespunzător,

 3. Plățile să se facă per fiecare barou, în sume totale,

 4. Baroul să ne vireze fiecăruia, în conturile noastre bancare de cabinet (care în mare parte sunt deja cunoscute de către barouri) sumele alocate de stat

   

 5. Prelungirea termenului de depunere a solicitărilor în mod proporțional cu numărul de zile de întârziere, până la data publicării a ordonanței modificate

ȘI ÎN CONSECINȚĂ PROPUNEM

 

 1. Modificare art. XV din O.U.G. Nr. 30/2020 – modificată și completată prin O.U.G. Nr. 32/2020, în sensul introducerii unor aliniate noi, în sensul menționării, în mod expres, a avocaților în categoria profesioniștilor, care vor beneficia de indemnizație

 2. Completarea art. XIV din O.U.G. Nr. 30/2020 – modificată și completată prin O.U.G. Nr. 32/2020 cu un nou aleneat, care va avea următorul conținut:

Plata indemnizației de 75 % din salariul mediu lunar brut se va acorda și avocaților care nu și-au suspendat voluntar cu drept de exercitare a profesiei”.

 1. La art. XII din O.U.G. Nr. 30/2020 – modificată și completată prin O.U.G. Nr. 32/2020 se va introduce un alineat după cum urmează:

Procedura obținerii indemnizației se va face prin intermediul  Baroului din care face parte avocatul, care va întocmi lista celor care îndeplinesc condițiile acordării acestei indemnizații din județul corespunzător, le va centraliza și le va depune la Agenția teritorială pentru Plăți și Inspecție Socială, urmând că Agențiile Teritoriale să vireze sumele corespunzătoare fiecărui barou în parte, iar fiecare barou va distribui aceste sume avocaților”.

    4. Prelungirea termenului de depunere a solicitărilor în mod proporțional cu numărul de zile de întârziere, până la data publicării a ordonanței modificate

 

   Stimați Conducători ai profesiei de avocat, vă rugăm să analizați propunerile de mai sus care, evident, sunt succeptibile de completări și îmbunătățiri, avem încredere că le veți finaliza cu profesionalism și buna-credință!

 

Vă mulțumim!

 

02.04.2020

 

 

Cu deosebită considerație,

Av. Viviana Serni, Av Gabriela Gyongy Mihuț


Viviana Serni, avocat în Baroul București    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Viviana Serni, avocat în Baroul București să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...