Pentru Suveranitatea Neamului Român și Integritatea Teritorială.

Petiție

Pentru a citi textul integral accesați adresa:

 https://demersuri.blogspot.com/2020/06/petitie.html

Petiție Atenționare și Inițiativă Legislativă

 Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.

Noi:

Subsemnatul Petru Borodi, fiul născut din Părinții Petru și Margareta, în anul Domnului 1942 ………. în Timișoara, posesor al cărții de identitate ……..cu CNP ………………, domiciliul stabil în Cluj-Napoca, Calea Moților……………...

Afirm că nu am făcut parte din partidul comunist precum din niciunul dintre partidele parlamentare sau nu parlamentare de ieri.

         ȘI

         Subsemnatul Luis Pavel Bratu, fiul născut din Părinții Niculae și Florina, în anul Domnului 1975........ în București, posesor al cărții de identitate...... cu CNP

.............., domiciliul stabil în București, Str. Zori de zi......

   Afirm că nu am făcut parte din partidul comunist precum din niciunul dintre partidele parlamentare sau nu parlamentare de ieri.  

(pentru și în susținerea noastă cităm prevederi din Constituția României subliniindu-le cu bold precum aici)

            Iniţiativa legislativă ARTICOLUL 74

        (1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

     Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.

Dintr-un început zicem:

Nouă ne este Sfânt Dreptul care ne este și Obligație de căpătai, strict așa cum este înscris la:

(cităm din Constituție) ARTICOLUL 55 - Apărarea țarii

(1) Cetățenii au dreptul și obligația să apere România.

Multora ne este încă vie memoria anilor 1940, suferințele Neamului Român provocate, mai ales, prin înțelegere dintre Stalin și Hitler!

Nu vom aștepta să se repete groaznica trădare a Statalității Române din acea perioadă, ci vom fi vigilenți și vom acționa cu fermitate și promptitudine, conform cum ne vor impune stările de fapt!

Priviți motivul din care vă și cerem insistent:

„Achitați-vă cu demnitate de obligațiile care vă revin față de Neamul și Țara Română, ca să nu ne puneți în starea de a recurge la soluția extremă și anevoioasă a INIȚIATIVEI LEGISLATIVE CETĂȚENEȘTI !

Constituția nu ne interzice ci ne consfințește prin Voia lui Dumnezeu și Drept-obligație de Legitimă Apărare a Neamului Român !”

    Domnule Președinte, domnilor Parlamentari. 

  ESTE DEJA MULT PREA MULT DE TOLERAT ȘI DE ADMIS !!

  NE-AM SĂTURAT să mai răbdăm insulte la adresa Românității !!

Rostim acestea:

  Datorită ultimelor acțiuni în contra Ordinii de Drept și a Ordinii Constituționale ale UDMR – ului, respectiv:

  (1) Inițiativa legislativă de legiferare a dezmembrării Teritoriilor României prin formarea unui, așa numit, Ținut Secuiesc;

  (2) Introducerea vorbirii maghiare în instituțiile din localitățile cu peste 15% etnici maghiari;

  (3) Declarația lui K. Hunor în contra sărbătoririi zilei de 14 Iunie a 100 de ani de la Trianon.

       Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.

  Azi, cu ultima sforțare de Răbdare venim și ne adresăm Dumneavoastră și domnilor parlamentari prin prezenta:

Petiție pentru a activa Instituția Legilor și a Justiției.

Prin care solicităm.

Instituirea unei Legi care să interzică funcționarea ca Partid Politic a unei simple Uniuni, respectiv a U.D.M.R. ului. Deci ne ridicăm împotriva Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, care are atitudini segregaționiste, rasiste, revizioniste, absurde și clar ostile României, deci care-i deplin potrivnică Drepturilor și Voinței Neamului Suveran-Român, a Păcii sociale, precum și potrivnică actualei Constituții a României și în contra Ordinii de Drept și implicit în contra Statalității Române !

Ne ridicăm împotriva acestor atitudini ale U.D.M.R. lui care cu claritate au caracterul trădării intereselor Naționale Române, fiind revizioniste, rasiste și totodată și deplin potrivnice Constituției 2003 a României, respectiv cu:

(cităm din Constituție) ARTICOLUL 1 - Statul Român. (1) România este stat Național, suveran și independent, unitar și indivizibil.

U.D.M.R.-ul deși este reprezentat în Parlamentul Român și face adesea parte directă din Guvernul României totuși, începând din 21/12/1989, pas cu pas și neîncetat urmărește dezmembrarea Proprietății Teritoriale aparținătoare Neamului Suveran-Român prin dreptul de Unic Moștenitor al Străbunilor Săi, Tracii.

Prezenta Petiție o vom pune și în dezbaterea publică a Neamului Român și a întregului popor din România, iar partidelor politice și grupărilor civice din România pentru a se exprima clar și concret fie că aderă și susțin Petiția și fiind în favoarea soluționării prompte a Petiției; fie că nu o agreează și în acest caz totodată să specifice motivat și temeinic ce-i determină să aibe atitudinii potrivnice Neamului Român și Petiției noastre.

     Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.

Ne adresăm cu precădere, și în primul rând:

Instituției Președinției Române, în fapt în atenția personală a Președintelui actual al Statalității României, cerându-i imperios să acționeze cu fermitate și promptitudine și să pretindă, instituțiilor statale îndrituite, să interzică și să oblige Uniunea D.M.R. să-și revizuiască și elimine imediat toate aceste atitudini contrare Constituției 1991/2003.

Deoarece respectarea Constituției României este cu deplin obligatorie, mai ales, partidelor politice solicităm Președintelui României să ceară Parlamentului să procedeze ca, prin o Lege fermă, să interzică funcționarea oricărei grupări care, precum UDMR, pune în discuție prevederile cuprinse în: Constituția României TITLUL I Principii generale.

În deplina comuniune cu Interesele Neamului Suveran Român cerem imperios să fie stabilită integritatea faptică și fizica ale Adevărurilor pe care le susținem arătând că, în mod repetat U.D.M.R.-ul aduce grave atingeri Neamului nostru Român și Ordinii Constituționale!

Deasemenea Legitim cerem Președintelui României să sesizeze Parlamentul, Curtea Constituțională și Tribunalul București ca să verifice dacă în fapt U.D.M.R.-ul are legitimitatea pretinsă Legal Grupărilor Partinice din România, deci dacă se conformează sau nu cu prevederile Constituției și comportamentelor impuse de Legea de funcționare a partidelor politice.

Dorim să cunoaștem dacă are sau nu această legitimate de drept, deci cu respectarea celor prevăzute și în:

(cităm din Lege) Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, la: Art. 3.

(1) Pot funcționa că partide politice numai asociațiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, și care militează pentru respectarea suveranității Naționale, a independentei și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale.

(2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activități pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7), art. 37 alin. (2) sau (4) din constituție.

(3) Este interzisa afilierea partidelor politice la organizații din străinătate, dacă aceasta afiliere încalcă valorile prevăzute la alin. (1).

     Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.

În cuvântul de fond cerem soluționarea de urgență a Petiției noastre, fiindcă consideram că sunteți Onorat de Neamul Român în a fi Președintele României, și aveți obligația de a lucra în consecința a acestor Onoruri, sus arătate, care-s impuse întregii Statalității pe care o reprezentați, și aceasta nu doar fiindcă vă solicitam noi, ci fiindcă asta vă impune imperios Constituția României!

Ați depus un Jurământ de Credință și aveți oricum mari obligații și responsabilității prin Demnitatea pe care vi s-a oferit de către Românitate să o dețineți, în acestea și aveți toate atribuțiile și pârghiile la indemnă! Faceți-vă deci datoria și lucrați întru Drepturile Neamul Suveran-Român. Astfel oprindu-ne și nouă zbuciumările inerente vieții care ne este în permanență tulburată de pretențiile abuzive și iredentiste neîntemeiate ale U.D.M.R.-ului, amintindu-ne mereu de perioada de ocupație hortistă și de tratatul Stalin - Hitler !

Ne-am străduit a fi cât mai obiectivi în solicitarea noastră imperativă, și de aceia vom face în permanență trimitere la cele prevăzute de Constituția 2003!

Tot constituțional vom susține și constituționalitatea drepturilor noastre legitime!

Considerăm just, însă și conform cu Constituția 2003 a României care decide în: (cităm din Constituție) ARTICOLUL 16 Egalitatea în drepturi.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. Deci cu atât mai mult nici un membru al Parlamentului sau al Guvernului Român, astfel nici reprezentanții udemeriști care-s membrii ai Instituțiilor Statale Române nu se pot exonera de la rigorile Legilor!

Știm că, vă este clar stipulată Suveranitatea Naționala a poporului Român, precum și că. România este o Țară unitară și indivizibilă, însă U.D.M.R.-ul neaga și încalcă, ostentativ și clar revizionist, aceste prevederi constituționale.

Ba mai mult este a menționa că, U.D.M.R.-ul în loc să reprezinte Voința Neamului Român-suveran și a poporului din România făcându-și datoria față de România, patria în care trăiește, și cu toate că face parte din organele reprezentative aparținătoare Neamului Român Suveran (vezi Parlament, Guvern și nu numai) procedează frecvent în a șantaja Grupul Parlamentar aflat la Guvernare că dacă nu-i satisface pretențiile se retrage de la guvernare și astfel Guvernul, în funcțiune, nu ar mai avea susținere parlamentară și ar cădea la prima moțiune de cenzură!

Oricine și oriunde s-ar ridica cu revoltă în contra acțiunilor precum cu rea-credință, din nesocotință și dorință nesăbuită procedează o parte dintre liderii Uniunii maghiare, cu o dușmănie față de Neamul Român.

Nicidecum nu noi putem fi învinovățiți că nu vrem să trăim în concordie și bună conviețuire cu Oamenii Simpli însă cinstiții care conlocuiesc cu noi în România, și-i respectăm chiar dacă sunt Maghiarii precum liderii UDMR iști!

Noi nu purtăm dușmanii sau/și ură deoarece suntem Neam Creștin!

Însă cert, clar și cu fermitate ne vom apăra și impune dreptul legitim al nostru, însă nici aceasta nu în nume sau din interese personale, ci prin faptul că suntem membrii inseparabili ai Neamului Suveran-Român.

Și fiind în comuniune de Principii cu ale Neamului nostru pretindem a I se face Dreptate Lui, și nouă implicit, că prea multă este pofta, aroganța UDMR ului și NE-AM SĂTURAT!

Este deplină Justețea de a pretinde să se facă Dreptate interesului nostru legitim, Justețe care este stipulată și reglementată de către Constituția 1991, revăzută și republicată în 2003, care arată clar:

 (cităm din Constituție) ARTICOLUL 52 - Dreptul persoanei vătămane de o autoritate publică (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei.

Este firesc, însă și cu claritate înscrisă constituțional Suveranitatea Naționala a poporului Român! Suveranitate pe care si-o exercita: „prin organele sale reprezentative precum și prin referendum." și nicidecum prin sau de către grupări politice sau de alta natură ne-reprezentative Neamului Suveran Român, precum este și U.D.M.R.-ul!

Cu precădere și imperios impus, și membrilor aparținători Guvernului Român, precum tuturor membrilor celorlalte Puteri statale, au dreptul-obligație în a-și respecta Jurământul de Credință față de Neamul Suveran-Român, fiindcă așa este consfințit în Constituția 2003. așa este impus tuturor cetățenilor Români și cert și liderilor udemeriști din Funcțiile Statale Românești!

În aceste considerente cerem imperios a se proceda în cadrul prevederilor stipulate tocmai pentru astfel de cazuri de prevederile Constituției 2003, care Hotărăște și Legiferează în:

 (cităm din Constituție) ARTICOLUL 53 - Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității Naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertarilor cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamitați naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

       Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.  

Nu vom omite ca, în susținerea Petiției noastre, să chemam chiar Principiile de existență și funcționare a Statalității Române arătând:

a)            Deși constituită numai ca o uniune, U.D.M.R. nu admite a se conforma cu Constituția României, și nu vrea să admită că, în cele trei Puteri statale, respectiv Legislativă, Executivă și Judecătorească, în funcțiile de directă responsabilitate și coordonare sunt încadrați doar membrii ai partidelor politice Legal constituite din România în urma alegerilor libere!

b)            În fapt Toate grupările partinice sau/și independenți participă la o licitație publică pentru a Sluji interesele tuturor locuitorilor României, și nu preferențial unei oarecare grupări fie aceasta și etnică ca UDMR!

c)             Astfel fiind alcătuită Statalitatea, conform prevederilor Constituției Române și fiind organic rânduită, fiecare după atribuțiile care-i revin ca Putere Statală clar și fără drept de discuți, toți membrii aleși sau/și așezați/angajați în cadrul Instituțiilor statale trebuie să respecte ad litteram Constituția României, care-i izvorâtă din Spiritul Principiilor, Cutumelor și Tradițiilor aparținătoare Neamului suveran Român, și nu ale unor etnii locuitoare în România deși aparținătoare altei Nații și alte teritorii de baștină!

d)            În fapt logica de existență și funcționare chiar și a Statalității de drept este impusă de spiritual, logica și Principiile care au stat la baza elaborării și admiterii Constituției Naționale Române, în cadrul prevederilor cărora au dreptul-obligație de a funcționa toate Rânduirile, până și Statalitatea Română, în întregime.

e)            Cu certitudine că, în toate cazurile de elaborare a Constituției trebuie imperios să se respecte Spiritul și Principiile de Fundamentare ale Neamului în favoarea căruia se purcede la elaborarea Constituției, tocmai fiindcă însuși Constituția nu poate avea spirit, logică și principii altele decât ale Neamului Suveran și de drept stătător în Teritoriile care-I revin, ca proprietate prin dreptul Dumnezeiesc dat pentru veșnicie, și nu prin cucerire sau altă acaparare mișelească!

f)              Nerespectarea de către o constituție a Principiilor de Fundamentare a Neamului Suveran, din abuz sau altă rea-credință, a acelora care au impus o stare de anormalitate, prin uzurparea Puterii, atrage după sine nulitatea de drept a Constituției respective. Această stare determină nu numai nulitatea de drept a constituție ci și decăderea din Virtutea-atribut „de Drept” a Statalității și o transpune în Stat dictatorial-uzurpator sau și criminal! Nulitate de drept care de fapt se răsfrânge și asupra întregului Corp statal (angajații bugetari) care ocupă abuziv funcții în cadrul Puterilor Statale ale momentului!

g)            În logica constituțională este cunoscut că, între Neamul Suveran pe de o parte și Statalitate pe de alta parte, trebuie să existe o stare de concordie și armonizare de Principii. Aceasta deoarece toate drepturile-obligație care-i revin Statalității vor lucra în favoarea Neamului Suveran și a întregului ansamblu de Proprietăți care-i aparțin Acestuia! Statalitatea prin Corpul său statal doar gospodărește Proprietățile Neamului Suveran, armonizându-le binefăcător cu Trăirea Entității Neam!

h)            În fapt membrii angajați în instituțiile Statalității formează Corpul statal ca fiind angajați a lucra în favoarea Entității Naționale, activând conștiincios în Statalitatea constituțional legiferată/ordonată!

i)              Încălcarea repetată fie dovedită sau/și flagrantă a Prevederilor constituționale, de către unul sau mai multi membrii angajați în Puterile statale, atrage după sine, în mod obligatoriu, culpa de Trădare ale intereselor Naționale, și trebuiește pedepsită în consecință, celeritate și cu promptitudine, pentru a nu determina efecte răufăcătoare grave!

j)              Incumbat Suveranității Naționale, prevăzută constituțional, membri Corpului statal în totalitatea lor sunt angajați cu precădere ai Neamului Suveran Român, unii și sub prestare de jurământ sau/și prin angajament semnat înainte de momentul în care devin membrii ai Corpului statal-bugetat. De aceia membrii Corpului statal devin direct responsabili de modul cum își exercită îndatoririle față de Neamul Suveran, în cazul în speță fiind cel Român!

k)            Atât cetățenilor care-s membrii ai Neamului Român Suveran cât și membrii Etniilor conlocuitoare, care-s tot cetățeni de drept ai României, au egalitate deplină atât în drepturi cât și în obligațiile constituționale care revin oricărui cetățean al României!      

       Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.  

Motivația Petiției! Chiar dacă știm că Neamul Român dispune și practică, cu toleranța adecvată Suveranului și Creștinului, ospitalitatea față de Etniile din Teritoriile Românești, totuși este indiscutabil că, nu putem asista pasivi la atitudinile ostile Românității și României practicate de U.D.M.R. Suntem în deplina legitimitate de a ne opune atitudinilor practicate în permanență, de către Uniunea maghiară care încalcă în mod flagrant Suveranitatea Națională, precum și multe prevederi ale Constituției 2003.  

 În acest sens arătăm și susținem cele ce urmează.  

1)            U.D.M.R.-ul aduce atingeri Constituției 2003, însă și gândește și acționează potrivnic Suveranității care aparține de Drept, și consfințită constituțional, Neamului Suveran Român, însă și nesocotind Statalitatea care-i a României, precum este confirmat și în:

(cităm din Constituție) ARTICOLUL 1 - Statul Român. (1) România este stat Național, suveran și independent, unitar și indivizibil.  

2)            U.D.M.R. -ul militează fățiș împotriva integrității Teritoriilor Române și prin preconizata autonomie secuiască, ca prim pas pentru pretențiile maghiare asupra Transilvaniei de Nord.  

3)            U.D.M.R.-ul care deține membri în Parlamentul României propun crearea unei regionalizări teritoriale a României care în fapt este o revenire la perioada anilor când Transilvania de Nord era sub ocupație ungurească, fapt prin care acționează contrar Constituției 2003, care definește clar principalele acțiuni partinice neconstituționale în: (cităm din Constituție) Articolul 40- Dreptul de asociere

(2) Partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale.         

(7) Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură Națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.  

4)            U.D.M.R. –iști încalcă repetat drepturile și libertățile care revin cetățenilor României aparținători Neamului Român-băștinaș și Suveran, manifestându-se potrivnic Constituției, care le oferă drepturi însă și obligații, care-s unanime pentru toți cetățenii României.

(cităm din Constituție) ARTICOLUL 15 – Universalitatea (1) Cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea.  

5)            U.D.M.R.-ul este o grupare politicianistă care practică propagarea și instalarea poftei sale de dezmembrare a teritoriului României și deopotrivă a discriminării pe motive etnice și ura inter-etnică, rasială, fapt care este evident și real devenită practică în o Zonă a României!  

6)            U.D.M.R -ul prin permanenta practicare a șantajului, și abuzând de forța împrejurări, politicii precare din România, pretinde privilegii și avantaje care duc la instalarea unui cadru social discriminatoriu care perturbă unitatea și solidaritatea firească dintre cetățenii României, mai ales acolo unde ponderea maghiarilor sau a secuilor este substanțială!  

7)            De fapt U.D.M.R.-ul practică un act de șantaj împotriva tuturor Partidelor parlamentare aflate la guvernare și implicit a Președintelui României, pentru a-si atinge dezideratele care pregătesc voințele sale revizioniste! Însă practicarea șantajului, în toate aceste cazuri, este un act de Sperjur, respectiv de Trădare ale Intereselor Naționale! Act care rezidă tocmai din dezideratul revizionist al U.D.M.R.-ului și este comis în exercițiul funcției de parlamentar sau/și de membru al Guvernului.  

8)            Indiscutabil fiindcă mandatul reprezentanților U.D.M.R. este exercitat în Parlament sau/și Guvern și nu numai, înseamnă că aceștia nu-si exercită mandatul în conformitate cu impunerile Constituției 2003 de la:     

(cităm din Constituție) ARTICOLUL 69 - Mandatul reprezentativ 1) în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului.  

9)            Fiind în atare stare de fapt, în acest caz, parlamentarii U.D.M.R. exercită un mandat nu doar abuziv ci clar unul imperativ prin fapte. În consecința prevederii constituționale care stipulează că: 2) Orice mandat imperativ este nul. putem constata tentativa repetată a uni abuz de putere și cert un act lovit de nulitate.  

10)         Nimenea, nici chiar cea mai indulgentă Instanță de Judecată nu poate absolvi acțiunea repetatei tentative de Trădare ale Intereselor Suveran-naționale ale României săvârșită de către parlamentarii U.D.M.R.! Act explicit făcut cu rea-credință de U.D.M.R. din ambiția sa revizionistă.  

11)         U.D.M.R.-ul, în fapt o uniune culturală a Maghiarilor din România și nelegalizată în conformitate cu Legea partidelor politice (după știința noastră!) este tolerat și i se acorda diverse privilegii prin legi dușmănoase Neamului Român, din motive lesne oricui de înțeles, deși conform cu Legea partidelor politice nu ar fi îndreptățită să participe la alegerii locale și cu atât mai puțin la cele parlamentare!

(cităm din Constituție)ARTICOLUL 16 - Egalitatea în drepturi. (1) Cetățenii sunt egali în față legii și a autoritarilor publice, fără privilegii și fără discriminări.  

12)         U.D.M.R.-ul urmărește, prin și de la însăși înființarea sa, strict scopurile unei grupări de interes revizionist etnic și toate dezideratele sale au evidente comportamente segregaționiste și extremist rasiste deci nu constituționale adică funcționând strict în exteriorul Legilor constituționale și nu respectă criteriile referitoare la Etniile din România!  

13)         U.D.M.R. încalcă frecvent prin diverse fapte cele înscrise la:

(cităm din Constituție) Art. 30 / (7) Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură Națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Vom încheia, motivația Petiției, arătând că, în fapt, chiar dacă și unii dintre membri simplii ai U.D.M.R.-ului se fac vinovați de rea-credință față de Neamul Român și România, fapt condamnabil și el, în schimb membrii marcanți ai Uniunii și în special cei care dețin funcții în Parlamentul României sau/si Guvernul se fac vinovați de „Activități Dușmănoase și de Crimă de înaltă TRADARE când încalcă Suveranitatea Neamului Român și implicit Constituția 2003! 

       Domnule Președinte, domnilor Parlamentari.

Vom Ruga pe Bunul Dumnezeu să vă Lumineze gândirea și faptele, ca strădania să vă fie harnică și perseverentă în a face Dreptate Neamului Său, Creștin-Roman!!

Desigur că Binele, adică pacea și liniștea interioară a Neamului și a Proprietăților Sale vă vor fi și spre satisfacția dumneavoastră, ca Președinte al Statalității Române.

Străduiți-vă a respecta și a vă conforma cu Demnitatea pe care o aveți! pentru ca noi să vă fim recunoscători, iar Viitorimea Română să nu vă condamne și blesteme !!

Cu deplinătatea respectului care vi se cuvine! 

Doamne Ajută Neamul Tău Român !!! 

Mențiune.

_Persoanele care doresc pot subscrie în calitate de co-inițiatori, la următoarele adrese de facebook: https://www.facebook.com/groups/3306674999361971/?ref=bookmarks 

sau

https://www.facebook.com/groups/UniuneaRomanilorNationalCrestini/

 

Lista rămâne deschisă

Urmează Semnatarii Petiției:

1) Petru Borodi

2) Luis Pavel Bratu


 Borodi Petru    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez  Borodi Petru să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...