Parlamentari, NU încuviințați PRELUNGIREA STĂRII DE URGENȚĂ!

Parlamentari, NU încuviințați PRELUNGIREA STĂRII DE URGENȚĂ! 

Conform OUG nr.21/2004, poate fi declarată SITUAȚIE DE URGENȚĂ şi, apoi, STARE DE ALERTĂ!!!

NU este necesară STAREA DE URGENȚĂ, în care să fie menținută restrângerea unor drepturi şi libertăți cetățeneşti fundamentale! 

După data de 19 martie 2020, când Parlamentul României a adoptat Hotărârea prin care a încuviințat instituirea STĂRII DE URGENȚĂ pe teritoriul României, conform Decretului prezidențial nr.195/16.03.2020, 

ASUPRA CETĂȚENILOR ROMÂNI SUNT SĂVÂRȘITE ABUZURI GRAVE, atât în baza ordonanțelor militare, cât și în temeiul ordonanțelor de urgență în care SUNT PREVĂZUTE, în mod neconstituțional, REGLEMENTĂRI CE AFECTEAZĂ DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI. 

Chiar dacă în disp. art.93 alin.(1) din Constituția României se prevede căPreşedintele României instituie, POTRIVIT LEGII, starea de asediu sau starea de urgenţă”, iar potrivit disp. art.53 alin.(1) din Constituția Românieiexerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai PRIN LEGE”, observăm că prevederile art.14 lit.c^1 - f prevăd măsuri restrictive de drepturi și libertăți cetățenești fundamentale pe care le stabilește Președintele României prin DECRETUL de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență, adică printr-un act administrativ normativ. Aşadar, INSTRUMENTUL JURIDIC PRIN INTERMEDIUL CĂRUIA TREBUIE STABILITE ANUMITE MĂSURI RESTRICTIVE, A FOST GREȘIT ALES în OUG nr.1./1999. 

Legea, ca act juridic al Parlamentului, reglementează relații sociale generale, fiind, prin esența și finalitatea ei constituțională, un act cu aplicabilitate generală. Obligativitatea respectării caracterului normativ al legii a fost ridicată la nivel de principiu de către instanța constituțională prin Decizia nr.600/2005.

Cu toate acestea, Curtea Constituțională a evidențiat chiar dreptul incontestabil al legiuitorului de a reglementa anumite domenii particulare într-un mod diferit de cel utilizat în cadrul reglementării cu caracter general sau, altfel spus, de a deroga de la dreptul comun.
Totodată, în ceea ce privește sfera interesului, ca element definitoriu al tipului de act de putere publică, în opinia Curții Constituționale, “legea - act cu aplicabilitate eminamente generală - vizează societatea în general, reglementarea unei sfere cât mai largi de raporturi juridice în cadrul și în interesul societății” (Decizia Curții Constituționale nr.494/2013 cu privire la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V., semnat la București la 15 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013).
Așadar, prevederile OUG nr.1/1999 încalcă principiul legalității, consacrat de art.1 alin.(5) din Constituție, ignorând normele speciale aplicabile în mod imperativ.
Legiuitorul constituțional recunoaște și Guvernului României, în calitate de legiuitor delegat, dreptul de a reglementa prin ordonanțe simple și ordonanțe de urgență, însă REGLEMENTĂRILE CE AFECTEAZĂ DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI, stabilite prin ordonanțe de urgență, reprezintă ÎNCĂLCAREA CONDIȚIILOR OBLIGATORII PENTRU ADOPTAREA UNEI ordonanțe de urgență, prevăzute in art.115 alin.6 din Constituția României.

Semnați şi distribuiți PETIȚIA, dacă sunteți de acord să NU fie PRELUNGITĂ STAREA DE URGENȚĂ, ci să fie DECLARATĂ SITUAȚIE DE URGENȚĂ, apoi STARE DE ALERTĂ, conform OUG nr.21/2004: https://www.petitieonline.com/parlamentari_nu_incuviintati_prelungirea_starii_de_urgenta

 Există LEGISLATIE pentru SITUATII (NU doar pentru STARE) DE URGENȚĂ, iar detalii privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență gasiti in OUG 21/2004 actualizata, in format pdf la acest link:
https://descarcari.tntsoftware.ro/leg/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta.pdf

ARTICOLUL 53 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI:
"Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns NUMAI PRIN LEGE şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) RESTRÂNGEREA poate fi dispusă numai DACĂ este NECESARĂ ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ. MĂSURA trebuie să fie PROPORȚIONALĂ cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi FĂRĂ A ADUCE ATINGERE EXISTENȚEI DREPTULUI SAU A LIBERTĂȚII." 

ARTICOLUL 93 din Constitutie:
Măsuri excepţionale
(1) Preşedintele României INSTITUIE, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului ÎNCUVIINȚAREA măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.

OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență:
- Articolul 3^2 - Pe durata stării de asediu și a stării de urgență sunt INTERZISE:
a) limitarea dreptului la viață, cu excepția cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război;
b) tortura și pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;
c) condamnarea pentru infracțiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului național sau internațional;
d) restrângerea accesului liber la justiție.

- Articolul 4 - Pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale POATE FI RESTRÂNS, cu excepția drepturilor omului și libertăților fundamentale prevăzute la art3^2, numai în măsura în care situația o cere și cu respectarea art. 53 din Constituția României, republicată.

OUG 1/1999, ce e publicata la acest link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16739

 

La adoptarea oricărei OUG trebuie respectate TOATE condițiile şi restricțiile impuse în alin.(4) şi (6) ale art.115 din Legea fundamentală:
Art. 115 - Delegarea legislativă
"(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, NU POT AFECTA regimul instituţiilor fundamentale ale statului, DREPTURILE, LIBERTĂȚILE şi îndatoririle PREVĂZUTE DE CONSTITUȚIE, drepturile electorale şi NU pot viza MĂSURI DE TRECERE SILITĂ A UNOR BUNURI ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ.”

De exemplu, DETALII despre NECONSTITUȚIONALITATEA OUG nr.34/2020, am scris în PETIȚIA TRIMISĂ AVOCATULUI POPORULUI, în data de 06.04.2020, pe care am publicat-o pe Facebook la acest link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1879155838884846&id=388922984574813

După O ZI, în data de 07.04.2020, AVP a publicat câteva informații despre cum poate fi sesizată CCR pentru a constata NECONSTITUȚIONALITATEA PREVEDERILOR din OUG 34/2020, iar detalii în legătură cu aceste informații am publicat pe Facebook la acest link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1880732558727174&id=388922984574813

#MonaPetruț 

 

  • SEMNĂTURA TREBUIE VALIDATĂ DIN E-MAILUL PE CARE L-AŢI MENŢIONAT CÂND AŢI SEMNAT AICI. 
  • Mesajul ce vă este trimis, automat, după ce aţi semnat, trebuie să-l căutaţi în e-mailul cu care v-aţi înregistrat semnătura, apoi SĂ DAŢI CLICK PE LINK-ul din acel mesaj. 

 

  • Petiţia, împreună cu semnăturile, o voi trimite către parlamentari din mai multe grupuri parlamentare, dar şi către parlamentarii neafiliați.
  • CONFIRMAŢI SEMNAREA PETIŢIEI DIN MESAJUL PRIMIT PE E-MAILUL CU CARE V-AŢI ÎNREGISTRAT!!

NICOLETA-MONICA PETRUȚ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez NICOLETA-MONICA PETRUȚ să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...