News România, victima cenzurii CNA

Către

Consiliul Național al Audiovizualului

Bucureşti, Bdul Libertății, nr. 14, sectorul 5

Telefon: 021.30.55.350 Fax: 021.30.55.354/56

Adresa de e-mail: cna@cna.ro

                     Domnule vicepreşedinte al Consiliului

                              Național al Audiovizualului,

                                   Nicolaie Bălaşa Sorescu

 

Subsemnații, semnatarii prezentei petiții din tabelele de mai jos, am luat cunoştinţă cu stupoare de faptul că unei televiziuni din România, News România, nu i se va mai acorda licența audiovizuală din data de 30.07.2022, ca urmare a deciziilor luate în şedinţa Consiliului Național al Audiovizualului din 21.07.2022, Bineînțeles, este foarte clar că motivele pentru care postul News România nu va mai putea emite niciun produs audiovizual, fie ele știri sau emisiuni, sunt baza factuală a acestei decizii, dar este foarte important ca motivele să fie concordante cu Legea nr. 504/2002 şi cu rigorile care conduc emiterea de acte administrative ca deciziile C. N. A. şi justificate conform legii, nu sumar şi pe fugă, fără discutarea şi supunerea la studii a dovezilor care pot indica oportunități ale sancționării postului. Pe noi ne-a uimit fără limite faptul că nu s-a mai întâmplat după 1989 ca o publicație să fie suprimată cu o brutalitate atât de sporită, după ce a fost amendată fără oprire timp de un an hărţuitor, fără susțineri corecte şi legale ale deciziilor de sancționare pe plan contraventional conform cu rigorile de probare a gravității din O. G. nr. 2/2001.

Din cauza faptului că nu au fost îndestulător motivate deciziile de sancționare ale Consiliului Național al Audiovizualului şi, cu atât mai mult, decizia din 21.07.2022 de neacordare a licenței audiovizuale pentru postul de televiziune News România din 30.07.2022, solicităm prin prezenta petiție revocarea şi reconsiderarea deciziei din 21.07.2022, pe care am ales să o intitulăm "News România victima cenzurii CNA".

În fapt, am ales să vă prezentăm petiția aceasta pentru că vrem ca dreptul la liberă exprimare să fie ocrotit și pentru postul de televiziune News România și vrem să i se acorde licența audiovizuală din 30.07.2022, pentru că și postul de televiziune News România este o publicație ocrotită de Constituția României.

În drept, crearea și înființarea de publicații este un drept consfințit de art. 30 din Constituția României, care apără pe această cale, libertatea exprimării și libertatea informării, care converg către libera formare a conștiinței, conform art. 1, al. 3 din Constituția României și art. 29 din Constituția României.

Legea audiovizualului este emisă pentru a reglementa organizarea accesului la informație al publicului larg și pentru a ocroti libertatea cuvântului și credem noi că și deciziile care se iau pe baza legii acesteia sunt supuse aceluiași îndemn și aceleași rațiuni pentru care legea a fost promulgată.

Prin urmare, orice decizie a Consiliului se impune a se lua cu păstrarea și respectarea dreptului de la art. 30 din Constituția României, al. 4, care proclamă că nicio publicație nu poate fi suprimată.

În materia audiovizualului, sediul principal al materiei sunt Constituția și Legea nr. 504/2002, succedate de Decizia nr. 220/2011. Dar aceste acte cu putere de lege au forțe juridice distrincte, pentru că legea supremă în stat este Constituția și aplicarea în concret a legii se face strict în limitele impuse de Constituție și fără a suprima drepturile stabilite de Constituția României.

Din păcate, faptul că C. N. A. a decis să nu mai prelungească licența audiovizuală a postului News România, pentru motive mai puțin sau mai mult justificate conform , produce suprimarea publicației din cauză, lucru interzis cu titlu de principiu de bază al audiovizualului, conform art. 30, al. 4 din Constituția României.

Din aceste principii din Constituția României, putem să deducem că, deși s-a aplicat Legea nr. 504/2002, s-a produs o ieșire din limitele Legii supreme, care nu poate decât să aducă atingere de o gravitate semnificată statului de drept și a libertăților cetățenilor.

Legea nr. 504/2002, a audiovizualului, nu se poate aplica astfel încât Constituția să fie încălcată sau să se deroge la ea, pentru că forța ei este supremă. Dar, după cum se poate observa, fără a i se acorda licența audiovizuală postului News România, se va poate produce, pe cale ocolitoare, o suprimare a publicației din cauză.

 

Art. 30 – Libertatea de exprimare

(1)Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisa.

(3) Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii.

(4) Nici o publicatie nu poate fi suprimata.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masa obligatia de a face publica sursa finantarii.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Raspunderea civila pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestarii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.

Din art. 30, al. 1 din Constituția României, reiese că libertatea de exprimare este o inviolabilitate, dar oprirea licenței pentru News România produce violarea dreptului din cauză, pentru că postul nu va mai putea comunica produsele editoriale emise publicului larg pe care intenționează să-l informeze cu respectivele produse.

Mai mult, strict pe baza Constituției, care instituie reguli supreme pentru audiovizual, prin art. 30, se pot impune sancțiuni pentru motivele de la alineatul 7, dar nu se poate suprima publicația, pentru că suprimarea este interzisă de alineatul 4.

Dar dreptul la liberă exprimare este un drept consfințit și de pactele la care România este semnatar, conform:

Art. 10 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale;

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 

2. Exercitarea acestor libertăţi, ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

 

Art. 11 din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale;

(1)   Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.

(2)   Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.

 

Art. 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a cauta, de a primi şi de a raspindi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat.

În conformitate cu art. 1, lit. n din Legea audiovizualului, licența audiovizuală este actul juridic prin care Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe, fapt ce nu poate reprezenta decât condiția fără care publicația nu poate să funcționeze și fără care, prin faptul de a nu se acorda, publicația este supusă suprimării.

Din site-ul cna.ro nu am putut intra în posesia deciziei de a nu i se acorda licența audiovizuală postului News România, dar am putut deduce din Lege care sunt motivele de drept care au dus la retragerea ocolitoare a licenței postului din cauză.

Prin urmare, membrii Consiliului pot aplica sancțiunea retragerii licenței audiovizuale a publicațiilor, conform art. 95 din Legea nr. 504/2002, pentru contravențiile de la art. 90 și 91 din Legea nr. 504/2002, dar este foarte limpede că art. 95 din Lege produce o neconstituțională suprimare a publicațiilor pentru încălcări mai puțin grave de lege decât acelea de la art. 30, al. 7 din Constituție, o suprimare a oricărei publicații neconstituțională pe care o putem observa și noi.

Mai mult, Legea audiovizualului, în cadrul art. 94, stabilește că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor se aplică și contravențiilor de la art. 90 și 91. 

Din aceste motive, constatarea făcută de C. N. A. a contravențiilor este reglementată de art. 16 din O. G. nr. 2/2001. Dar acest articol nu a fost respectat de C. N. A. când a sancționat postul News România și, cu atât mai mult, când a luat decizia retragerii licenței postului News România, pentru că nu au realizat condițiile arătării împrejurărilor care pot să conducă la aprecierea gravității faptei. Mai mult, membrii C. N. A. au refuzat în multe ocazii orice studii aduse de News România care să susțină că nu s-au încălcat art. 3 din Legea nr. 504/2002 și art. 64 din Decizia nr. 220/2011 și nu au vrut să folosească probele postului pentru aprecierea gravității faptelor după cum statua art. 16 din O. G. nr. 2/2001.

Considerăm că membrii C. N. A., când au luat decizia de retragere a licenței audiovizuale a postului News România, au încălcat O. G. nr. 2/2001 și Constituția României.

Prin urmare, noi prezentăm C. N. A., în temeiul art. 2 și 3 din O. G. nr. 27/2002, și cerem ca membrii C. N. A. să retragă decizia pronunțată în ședința din 21.07.2022 cu referire la postul de televiziune News România.

Rugăm instituția C. N. A. ca răspunsul să fie făcut cunoscut conform legii, la sediul televiziunii News România.

De asemenea, semnatarii sunt de acord ca, în conformitate cu art. 7 din Regulamentul U. E. nr. 679/2016, datele personale să fie prelucrate de autori strict în interesul înaintării către instituții publice a petiției.

 


Xenia Elena și Ghițescu Iulian    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Xenia Elena și Ghițescu Iulian să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...