Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

Gogu Ologu
Divizia Petrochimica Bradu

#32193 Re: Disponibilizatii de la Oltchim isi cer drepturile

2015-01-19 10:06

#32183: CREANTELE OLTCHIM. - Disponibilizatii de la Oltchim isi cer drepturile 

 Astia chiar ne-au luat de prosti si noi le aratam ca suntem.La doi ani dupa disponibilizari vin cu "parti" din salariile compensatorii,in aprilie zic ei.BRAVO LOR,NE MERITAM SOARTA!Tare imi ca nu mai vedem nimic in ritmul asta,sa nu va mire.

Raspunsuri

CREANTELE OLTCHIM.
Musafir

#32195 Re: Re: Disponibilizatii de la Oltchim isi cer drepturile

2015-01-19 11:11:14

#32193: Gogu Ologu - Re: Disponibilizatii de la Oltchim isi cer drepturile 

Lege 85/2006:

 22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare
care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la
tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se
obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul National al Registrului
Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, convocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de
procedura efectuate de instantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea
procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege;

33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, în legatura cu unul sau mai multe
contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni:
a) încetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei plati sau îndepliniri a unei obligatii
ori realizari a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate având ca temei un
acord de compensare bilaterala (netting);
b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valori de lichidare ori valori de
înlocuire a oricareia dintre obligatiile sau drepturile la care se refera lit. a);
c) conversia într-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b);
d) compensarea, pâna la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si
convertite potrivit prevederilor lit. c);
34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se întelege:
a) orice întelegere sau clauza în cadrul unui contract financiar calificat dintre doua parti, prin care se
prevede un netting al unor plati ori o îndeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori
viitoare rezultând din sau având legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ("acord master
de netting");
b) orice acord master de netting între doua parti, prin care se prevede netting-ul între doua sau mai multe
acorduri master de netting ("acord master-master de netting");
c) orice întelegere de garantare subsecventa ori în legatura cu unul sau mai multe acorduri master de
netting;
35. prin întelegere de garantare se întelege orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting
sau a unor contracte financiare calificate, incluzând fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii
personale si altele asemenea.

Art. 61. - (1) În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. c) ori, dupa caz, în
conditiile art. 32 alin. (2), debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor
agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea mentiunii.
(2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul în strainatate au reprezentanti în tara, notificarea va fi
trimisa acestora din urma.
(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza conform prevederilor Codului de procedura civila si se
va publica, totodata, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulatie si în Buletinul
procedurilor de insolventa.

Art. 64. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura
reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la
masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment.

Art. 72. - (1) Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi si va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creantele împotriva averii debitorului, precizând ca
sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente si aratând pentru fiecare
numele/denumirea creditorului, suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar.
(2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia, rangul acesteia si motivele pentru
care creantele au fost trecute partial în tabel sau au fost înlaturate.
(3) Tabelul preliminar de creante va fi, totodata, afisat de grefa la usa instantei, întocmindu-se în acest sens
un proces-verbal de afisare, si va fi comunicat debitorului. Dupa afisare, creditorii înscrisi în tabelul
preliminar de creante pot participa la adunarile creditorilor.
(4) Odata cu afisarea tabelului, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndata notificari
creditorilor, ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial în tabelul preliminar de creante
sau înlaturate, precizând totodata si motivele.

Art. 102. - (1) Când sentinta care confirma un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este
reorganizata în mod corespunzator; creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt
modificate astfel cum este prevazut în plan. În cazul intrarii în faliment ca urmare a esuarii planului sau a
unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarâre definitiva si irevocabila împotriva
debitorului. Pentru executarea silita a acestor creante, calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de
confirmare a planului.
(2) Creditorii conserva actiunile lor, pentru întreaga valoare a creantelor, împotriva codebitorilor si a
fidejusorilor debitorului, chiar daca au votat pentru acceptarea planului.
(3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, în conditiile art. 94, a
expirat, judecatorul-sindic va dispune începerea de îndata a procedurii falimentului, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(4) Remuneratiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si al art. 98 alin. (3) si
alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor în
care partile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze în programul de
plati cum va fi asigurata aceasta plata.
(5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale.

http://www.unpir.ro/