Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #27118 Actionarul PCC cere planul de reorganizare a Oltchim de la statul roman

2014-10-03 07:11


S-a suplimentat ordinea de zi a şedinţei AGA cu încă şase proiecte de hotărâre:
În cursul săptămânii trecute, Ulrike Warnecke, directorul general al companiei Petro Carbo Chem (PCC) SE, a depus o solicitare scrisă către administratorii judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, care vizează completarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, programată pentru data de 10 octombrie 2014. Solicitarea a fost făcută de PCC SE, în calitate de acţionar al SC Oltchim SA (cu o deţinere 32,34%) şi se referă la suplimentarea ordinii de zi a şedinţei AGA cu încă şase proiecte de hotărâre. Astfel, PCC SE cere elaborarea de către statul român, în dublă calitate, atât de acţionar majoritar al SC Oltchim SA, cât şi de creditor principal (atât direct, cât şi indirect, prin intermediul unor societăţi creditoare deţinute de stat) al SC Oltchim SA, în calitatea societăţii de debitor în cadrul procedurii insolvenţei, a planului de reorganizare a societăţii,conform art. 132 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi procedurile de insolvenţă. Planul de reorganizare va prevedea şi reduceri adecvate şi necesare de creanţe, rezultate în urma negocierilor statului român cu creditorii, astfel încât planul de reorganizare să fie implementat cu succes. Aprobarea planului de reorganizare care urmează să fie elaborat conform acestei prevederi se va afla pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acţionarilor SC Oltchim SA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. De asemenea, PCC SE solicită prezentarea de către administratorul judiciar sau administratorul special al SC Oltchim SA a unei situaţii cu privire la stadiul plăţii salariilor către angajaţii SC Oltchim SA, inclusiv orice întârzieri la plată, precum şi stadiul plăţii salariilor compensatorii acordate sau care urmează să fie acordate angajaţilor concediaţi.

Planul de reorganizare al administratorilor judiciari nu a adus investitori


În motivarea depusă de PCC SE la proiectul de hotărâre privind planul de reorganizare a SC Oltchim SA se arată că posibilitatea elaborării planului de reorganizare de către societatea debitoare este reglementată de Legea insolvenţei. În cazul SC Oltchim SA, faptul că statul român deţine o dublă calitate, atât de acţionar majoritar, cât şi de creditor principal al societăţii, determină ca statul român să fie entitatea cea mai adecvată şi capabilă să elaboreze planul de reorganizare a SC Oltchim SA. În calitatea sa, de acţionar majoritar al SC Oltchim SA, statul cunoaşte cel mai bine modul în care ar trebui elaborat planul de reorganizare, astfel încât să fie respectate interesele acţionarilor, iar compania să devină viabilă. În calitatea sa de creditor principal, statul cunoaşte cel mai bine modul în care ar trebui elaborat planul de reorganizare, astfel încât să fie respectate interesele acţionarilor SC Oltchim SA, aceştia având drept scop satisfacerea creanţelor lor în cel mai bun mod posibil. Mai mult, faptul că statul deţine cele mai multe informaţii despre societate şi are cel mai bun acces la documentaţia aferentă determină ca statul să fie entitatea cea mai adecvată şi capabilă să elaboreze planul de reorganizare a SC Oltchim SA. În calitatea sa, de acţionar minoritar principal al SC Oltchim SA şi iniţiator al acestui punct pe ordinea de zi a acestei adunări generale extraordinare a acţionarilor, societatea PCC SE declară că este pregătită să sprijine statul în operaţiunea de elaborare a planului de reorganizare. De asemenea, PCC SE cere prezentarea de către administratorul judiciar sau administratorul special al SC Oltchim SA a unei situaţii detaliate privind pierderile apărute la combinat după iniţierea procedurii insolvenţei împotriva societăţii. Situaţia sus-menţionată va include: cuantumul total al pierderilor acumulate în timpul perioadei respective; clasificarea cauzelor care au condus la acumularea de pierderi (economice, tehnice sau financiare); instalaţiile, secţiile sau diviziile SC Oltchim SA care cauzează pierderi şi, în mod specific, pierderile determinate de fiecare instalaţie, secţie sau divizie respectivă; strategia propusă de administratorul judiciar sau administratorul special în scopul reducerii pierderilor şi, în mod special, strategia detaliată privind reducerea pierderilor cu privire la fiecare instalaţie, secţie sau divizie. Deşi se află în procedura insolvenţei din ianuarie 2013, SC Oltchim SA a continuat să acumuleze pierderi, compania fiind în prezent aproape de faliment. Din păcate, planul de reorganizare propus de administratorul judiciar nu a reuşit să identifice investitori care să dorească să se implice şi să investească în societate. Mai mult, amânările repetate din timpul procedurii de selecţie a investitorului au condus la acumularea de noi pierderi în cadrul companiei. Prin urmare, indiferent de planul de reorganizare care va fi implementat faţă de societate, acumularea de pierderi pune în pericol situaţia companiei, fiind necesară, dacă nu stoparea pierderilor, cel puţin reducerea lor semnificativă. În acest scop, este necesar pentru societate să cunoască originea pierderilor şi să implementeze o strategie menită să conducă la eliminarea acestora.

PCC cere informaţii detaliate despre instalaţiile care vor fi repornite

Acţionarul PCC SE a solicitat de asemenea prezentarea de către administratorul judiciar sau administratorul special al SC Oltchim SA a unui document care să evidenţieze următoarele - în legătură atât cu instalaţiile deja funcţionale, cât şi în legătură cu cele care urmează să devină funcţionale într-o perioadă scurtă de timp (Oxo-alcooli şi DOF): stadiul permiselor, autorizaţiilor, licenţelor şi oricăror alte documente (cu excepţia celor de mediu), necesare pentru funcţionarea instalaţiilor SC Oltchim SA, precum şi pentru participarea SC Oltchim SA pe piaţa internaţională; stadiul îndeplinirii obligaţiilor care incumbă SC Oltchim SA, rezultând din permise, autorizaţii, licenţe sau alte documente necesare pentru funcţionarea instalaţiilor (cu excepţia celor de mediu). Pentru evitarea oricărui dubiu, acest punct se referă doar la instalaţiile deja funcţionale ale SC Oltchim SA. Natura activităţii prestate de SC Oltchim SA necesită existenţa unei serii de diverse permise, autorizaţii sau licenţe, emise de instituţii naţionale sau internaţionale. Absenţa oricăror asemenea documente sau neconformitatea cu prevederile acestora conduc la imposibilitatea funcţionării instalaţiilor care fac obiectul acestor aprobări. În absenţa aprobărilor necesare, instalaţiile SC Oltchim SA care ar trebui repornite în scurt timp (Oxo-alcooli şi DOF) nu vor putea fi repornite, ceea ce va însemnă că investiţiile în instalaţiile respective au fost inutile. PCC SE cere, în plus, prezentarea de către administratorul judiciar sau administratorul special al SC Oltchim SA a unei situaţii care va evidenţia stadiul privind repornirea secţiilor de Oxo-alcooli şi DOF ale SC Oltchim SA. Documentul trebuie să menţioneze, fără a se limita la următoarele: sursele şi condiţiile de finanţare; prezentarea stadiului tehnic; capitalul de lucru; data estimată de repornire; dar şi estimarea impactului repornirii fiecăreia dintre secţiile de Oxo-alcooli şi DOF asupra parametrilor economico-financiari ai SC Oltchim SA. Conform diverselor surse media, SC Oltchim SA efectuează teste în vederea repornirii instalaţiilor de Oxo-alcooli şi intenţionează să repornească în curând şi secţia DOF. Compania PCC SE consideră că acţionarii trebuie să fie informaţi cu privire la stadiul în care se află acest proces de repornire a instalaţiilor sus-menţionate. Acţionarii trebuie, de asemenea, să fie informaţi cu privire la strategia avută în vedere în ceea ce priveşte repornirea acestor instalaţii, precum şi cu privire la impactul pe care această repornire îl va avea asupra contului de profit şi pierdere. PCC SE mai solicită prezentarea de către administratorul judiciar sau administratorul special al SC Oltchim SA a unei situaţii detaliate care va specifica gradul de
îndeplinire de către SC Oltchim SA a obligaţiilor de mediu rezultând din autorizaţiile integrate de mediu. SC Oltchim SA are diverse obligaţii de mediu, precum şi termene care trebuie respectate în vederea îndeplinirii acestor obligaţii, decurgând din autorizaţiile de mediu. Respectarea acestor obligaţii de către societate este esenţială, atât în vederea prestării activităţii de către societate, cât şi în cadrul procesului de reorganizare, întrucât orice investitor care va fi selectat să preia Oltchim SA va trebui să îşi asume aceste obligaţii de mediu.

Oltchim îşi va completa obiectul de activitate


La şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA din data de 10 octombrie 2014, tot la cererea PCC SE, se va mai prezenta de către administratorul judiciar sau administratorul special al societăţii o situaţie cu privire la stadiul plăţii salariilor către angajaţii SC Oltchim SA, inclusiv orice întârzieri la plată, precum şi stadiul plaţii salariilor compensatorii acordate sau care urmează să fie acordate angajaţilor concediaţi. Conform diverselor surse media, au loc periodic proteste, inclusiv greva foamei, organizate atât de către angajaţii SC Oltchim SA, cu privire la întârzierile la plata a salariilor datorate, cât şi de angajaţii concediaţi, cu privire la neplata salariilor compensatorii. Potrivit surselor media, prefectul judeţului Vâlcea, împreună cu diverşi miniştri ai actualului guvern au întâlniri cu angajaţii concediaţi, într-o încercare de a elimina riscul creării unor conflicte sociale
de amploare şi mai mare în judeţul Vâlcea. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Oltchim SA din data de 10 octombrie 2014, convocată de administratorul judiciar - consorţiul alcătuit din Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL -, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, va mai aproba completarea obiectului de activitate al SC Oltchim SA cu următoarele activităţi: Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Fabricarea ambalajelor din lemn; Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice; Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport; Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; Lucrări de demolare a construcţiilor; Alte lucrări speciale de construcţii; Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate şi, pe cale de consecinţă, modificarea art. 7 din actul constitutiv al societăţii. De asemenea, acţionarii SC Oltchim SA vor mai trebui să mandateze reprezentanţii consorţiului de administratori judiciari şi a administratorului special al societăţii pentru semnarea actului constitutiv al SC Oltchim SA în forma actualizată. În plus, va fi împuternicit administratorul special al societăţii pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii acţionarilor din data de 10 octombrie 2014 şi a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor de la SC Oltchim SA la data de referinţă (30 septembrie 2014), personal, prin reprezentant (pe bază de procură specială) sau prin corespondenţă (pe bază de buletin de vot prin corespondenţă). Instituţiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionarii societăţii pot participa şi vota în cadrul AGA, în baza unei procuri speciale semnată de acţionar, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul instituţiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin procură specială, din care sa reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; instrucţiunile din procură sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar; procura specială este semnată de acţionar.

http://www.impactreal.ro/