Petitie pentru desfasurarea examenelor in scris, in mediul online.

Noi, studenții Academiei de Studii Economice din București, solicităm rectorului  să reconsidere susținerea examenelor semestriale online în format oral, considerând oportună susținerea examenelor online în format scris, din următoarele motive:

(1) varianta format online-oral necesită echipamente IT cu capacitate înaltă de procesare, iar pentru înțelegerea în bune condiții a discuțiilor, echipamente de calitate, la care nu au acces toți studenții. În plus, asemenea echipamente au nevoie de o constanță în funcționare pe timpul examenului, fiind dependente atât de calitatea conexiunii la Internet, cât și de calitatea alimentării cu energie electrică;

(2) examenele la unele materii sunt susținute de calcule matematice, care nu pot fi explicate numai oral, ceea ce transformă examenul oral într-un examen mixt, oral și scris. Acest lucru impune existența unor echipamente IT și de papetărie suplimentare, care să faciliteze susținerea live a examenului scris, precum tablete digitizoare sau table tip white board;

(3) în prezent, nu există o platformă agreată și utilizată de facultate care să sprijine studenții în acomodarea cu examenele și exersarea acestora în format oral. Mai mult, deocamdată nu sunt dovezi care să confirme faptul că se elaborează o metodologie de susținere a examenului oral, ceea ce creează o incertitudine în rândul studenților, și poate și al profesorilor, în ceea ce privește viabilitatea soluției;

(4) în funcție de soluția aleasă pentru susținerea examenului oral, pot să apară neclarități sau dubii în ceea ce privește subiectivismul cu care unii profesori alocă subiectele de examen unor studenți. În aceeași măsură, pot apărea suspiciuni în modul și corectitudinea evaluării și notării unor studenți de către profesori;

(5) la prima vedere, examenul oral online poate fi afectat de o lipsă a transparenței baremului de apreciere a notelor, ceea ce face dificilă contestarea ulterioară a notei sau a modului de evaluare.

(6) Din cauza faptului ca examenele vor fi orale, toti studentii vor avea mult mai putin timp de invatat intre examene, in timpul sesiunii si vor avea si mult mai putin timp intre examene, fapt ce duce la mult mai mult stres, pentru studenti.

[ENGLISH]

We the students of the Academy of Economic Studies in Bucharest request the rector to reconsider taking the semestrial exams online in oral format, considering it appropriate to take the exams online in written format, for the following reasons:

(1) the online-oral format requires IT equipment with high processing capacity, and for the understanding in good conditions of the discussions, quality equipment, to which not all students have access. In addition, such equipment needs consistent operation during the examination, being dependent on both the quality of the Internet connection and the quality of the power supply;

(2) exams in some subjects are supported by mathematical calculations, which cannot be explained only orally, which turns the oral exam into a mixed, oral and written exam. This requires the existence of additional IT and stationery equipment, which facilitates the live support of the written exam, such as digitizing tablets or white board type tables;

(3) At the moment, there is no platform approved and used by the faculty to support students in accommodating with exams and practicing them orally. Moreover, for the time being there is no evidence to confirm that a methodology for taking the oral exam is being developed, which creates uncertainty among students, and perhaps teachers, as to the viability of the solution;

(4) depending on the solution chosen for the oral exam, there may be ambiguities or doubts regarding the subjectivism with which some teachers assign the exam subjects to some students. To the same extent, suspicions may arise in the manner and correctness of the evaluation and grading of some students by teachers;

(5) At first sight, the online oral examination may be affected by a lack of transparency in the grading scale, which makes it difficult to challenge the grade or method of assessment at a later stage.

(6) Due to the fact that we will have oral exams, all of the students will have much less
time to study between the exams, during the exam session, and overall less time
between their exams.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Student ASE să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...