Cerem reînființarea Ministerului Culturii al Republicii Moldova // Требуем восстановления Министерства культуры Республики Молдова

(română)

Cerem separarea domeniului de activitate cultură de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și reînființarea Ministerului Culturii  

     Noi, semnatarii acestei petiții, cerem guvernanților de astăzi și de mâine separarea domeniului Culturii de actualul Minister al Educației, Culturii și Cercetării și reînființarea unui minister unic, responsabil de sectorul cultural al Republicii Moldova.

     Constatăm că potrivit Hotărârii Parlamentului Nr. 189 din 21-07-2017 privind aprobarea structurii autorităților publice centrale de specialitate, Ministerul Culturii a preluat domeniile de activitate ale Ministerului Educației, ale Ministerului Tineretului și Sportului și domeniul de cercetare al Academiei de Științe a Moldovei, cu modificarea denumirii în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Fuziunea care s-a realizat în anul 2017 s-a demonstrat că nu a fost una convenabilă sectorului cultural, întrucât conducerea ministerială și-a axat prioritățile asupra sectorului educației, care necesită o atenție și dedicație aparte, acordând o grijă redusă sectorului cultural. Totodată, optimizarea făcută la nivel de minister, prin reducerea numărului de personal, a stagnat procesul de elaborare de acte normative noi, precum și de actualizare a celor vechi, unele vechi de peste 20 de ani, atât de necesare dezvoltării oricărui domeniu.

     Comunicarea cu ministerul actual este anevoioasă, deseori neproductivă, ducând la stoparea proceselor de lucru dintre minister și instituțiile din subordine, pe de o parte, și minister și organizațiile necomerciale și comerciale din domeniul cultural, pe de altă parte. Toate acestea duc la implementarea programelor și proiectelor culturale cu întârziere.  

     În cei 30 de ani trecuți de la obținerea independenței Republicii Moldova, sectorul cultural a fost ignorat de toate guvernările, iar acest lucru s-a agravat odată cu dispariția ministerului dedicat acestui sector. Astfel, dezvoltarea sectorului cultural nu s-a produs, la fel nici dezvoltarea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova, ambele legate strâns între ele. Din cauza condițiilor descurajante din sectorul cultural, importanți oameni de cultură au emigrat peste hotarele țării, pentru a se realiza profesional la nivelul dorit.

     Lipsa unui minister profesionist dedicat sectorului cultural poate cauza pierderi irecuperabile ale monumentelor istorice, prin demolare sau incendiu, tragedie care s-a și întâmplat în 2020, odată cu incendiul clădirii istorice a Filarmonicii Naționale. Lipsa investițiilor în acest sector poate cauza și alte daune și tragedii, inclusiv umane.            

     Sectorul muzeografic, patrimoniul cultural mobil, monumentele de importanță națională și locală, implicit rezervațiile culturale, complexele de monumente sunt sectoare văduvite de supraveghere, susținere, control din partea autorităților publice centrale de specialitate. Intervențiile legislative menite să păstreze și să dezvolte sectoarele menționate nu sunt implementate din lipsa direcțiilor de profil cu specialiști în domeniu.

     În lipsa unui minister dedicat sectorului cultural, nu sunt reprezentate destul de bine interesele oamenilor de cultură în probleme ce țin de salarizare și buget acordat sectorului cultural în negociere cu Ministerul Finanțelor, astfel nivelul salariilor din cadrul sectorului artistic este cel mai mic pe Republică, iar contribuția statului la finanțarea sectorului cultural se află într-o tendință continuă de descreștere: de la 0,9% din PIB în 2011 la 0,5% din PIB în 2019 (sursa: Centrul de Politici Culturale). Totodată, o negociere care nu mai poate aștepta este cea legată de înființarea unui fond al culturii și al cinematografiei naționale. Crearea unui fond al culturii și al cinematografiei naționale va permite sprijinirea multiplelor proiecte culturale și cinematografice elaborate de către instituțiile de stat și cele independente din alte resurse decât cele ale Ministerului Culturii.

     Lipsa unui minister dedicat sectorului cultural nu acordă suficientă atenție și nu dezvoltă buna colaborare cu instituțiile de învățământ artistic, fiind tratate similar oricărui alt sector academic, or învățământul artistic necesită mai multe resurse și atenție specială ținând cont de specificul acestui tip de învățământ. Varianta actuală a Codului educației nici nu mai diferențiază învățământul artistic ca un element specific în sistemul de învățământ al Republicii Moldova. Din lipsa de inițiative legislative pentru reglementarea învățământului artistic, în prezent sunt o mulțime de lacune în reglementarea modului de predare în instituțiile de învățământ artistic, în programele de studii etc.

     Din cauza pasivității statului pe parcursul celor 30 de ani de independență, sectorul cultural are acum nevoie urgentă de o relansare din temelii, de standardizare a actelor normative la nivel european, de investiții capitale în muzee, biblioteci, teatre și alte lăcașe de cultură, de readucerea omului de cultură în centrul societății, ca model social. Toate cele expuse mai sus și multe altele sunt posibile doar atunci când există o voință politică îndreptată spre interesul cetățeanului și un Minister al Culturii unic, profesionist și ferm, care se va dedica asumat și în exclusivitate acestui deziderat.  

 

(русский)

Требуем восстановления Министерства культуры Республики Молдова!

     Мы, нижеподписавшиеся просим сегодняшних и завтрашних представителей власти отделить сферу культуры от нынешнего Министерства образования, культуры и исследований и воссоздать Министерство, отвечающее исключительно за культурный сектор Республики Молдова.

     Мы считаем неправильным и абсолютно неэффективным решение Парламента № 189 от 21-07-2017 об утверждении структуры специализированных центральных публичных органов власти, когда Министерство культуры приняло на себя сферу деятельности Министерства образования, Министерства молодежи и спорта и исследовательскую область Академии наук Молдовы, изменив название на Министерство образования, культуры и исследований. Слияние в 2017 году оказалось губительным для сектора культуры, поскольку руководство Министерства сосредоточило свои приоритеты на секторе образования, требующего особого и пристального отношения, при этом, уделяя внимание культуре по остаточному принципу. В то же время оптимизация, проведенная на уровне Министерства, за счет сокращения штата, застопорила процесс разработки новых нормативных актов, а также обновления старых, многие из которых не менялись более 20 лет.

     Связь с нынешним Министерством затруднена, часто непродуктивна, что приводит к торможению и остановке рабочих процессов между ним и подчиненными ему учреждениями с одной стороны, и Министерством и культурными некоммерческими/коммерческими организациями с другой стороны. Все это приводит к задержкам в реализации культурных программ и проектов.

     В течение 30 лет, прошедших с момента обретения Молдовы независимости, сектор культуры игнорировался всеми правительствами, и ситуация ещё более усугубилась с исчезновением профильного Министерства. За все эти годы не происходило ни развития культурного сектора, ни повышения качества жизни граждан Молдовы, так, как эти процессы взаимосвязаны.  

      Из-за удручающих условий в области культуры, многие одарённые молдавские актеры, музыканты, художники были вынуждены эмигрировать за границу в поисках достойной профессиональной реализации. Отсутствие профильного Министерства культуры может привести к безвозвратной утрате исторических памятников в результате сноса или пожара, как это произошло в 2020 году с историческим зданием Государственной филармонии.

     Музейное дело , область культурного наследия и другие направления остались практически без надзора, поддержки и контроля со стороны Министерства. Законодательные меры, направленные на развитие указанных секторов, не осуществляются из-за отсутствия специализированных отделов со специалистами в данных областях.  Ввиду отсутствия Министерства культуры, интересы людей занятых в этой сфере, связанные с заработной платой и бюджетом, выделяемым Министерством финансов не представлены должным образом, поэтому уровень зарплат в сфере искусства остается самым низким в республике. Вклад государства в финансирование сектора культуры имеет непрерывную тенденцию к снижению: с 0,9% от ВВП в 2011 г. до 0,5% от ВВП в 2019 г. (источник Cultural Policy Center). Наступил момент, когда нельзя больше откладывать создание Фонда национальной культуры и кинематографии. Он позволит поддержать множество культурных и кинематографических проектов, разработанных государственными и независимыми учреждениями с помощью других финансовых источников, помимо Министерства культуры.  

     В условиях отсутствия Министерства культуры изменилось отношение к художественным учебным заведениями. Это специфический вид образования, требующий дополнительных ресурсов и особого внимания. А в нынешней редакции Кодекса об образовании, он даже не выделяется как особый элемент в системе образования Республики Молдова. Из-за отсутствия законодательных инициатив по регулированию художественного образования в настоящее время существует множество пробелов в регулировании преподавания в учебных заведениях, учебных программах и т. д.  

     Из-за многолетней пассивности государства, сегодня культурный сектор срочно нуждается в тщательном перезапуске! Речь идёт о стандартизации нормативных актов до европейского уровня, капиталовложениях в музеи, библиотеки, театры и другие культурные объекты. Необходимо поднять престиж людей занятых в культурной сфере, вернуть их в центр общества, как социальную модель. Все вышеперечисленное возможно только при наличии политической воли, направленной на интересы граждан РМ, и единого, профессионального Министерства культуры, которое направило весь свой ресурс на решение проблем в данной области.

 

Lidia Kulikovski, bibliotecar

Victoria Melnic, muzicolog

Luminița Țâcu, regizor

Victoria Nagy Vajda, manager cultural

Elena Frunze-Hatman, actriță

Mariana Vasilache, arheolog


Victoria Nagy Vajda    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Victoria Nagy Vajda să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...