Cadastrarea la Lupșa=fărădelege, fraudă și jaf

Stimate Domnule Ministru al Afacerilor Interne-Lucian Bode

Stimată doamnă Președinte-Director general al ANCPI-Hajnalka Ildiko Vig,

Stimate domnule Prefect al Județului Alba- Nicolae Albu,

Stimată doamnă Director al OCPI Alba, Cornelia Țăran-Baba,

Consiliului Local al Comunei Lupșa

Direcției Naționale Anticorupție

Oficiului European de Luptă Antifraudă

 

 

Subsemnații, proprietari de terenuri în Comuna Lupșa, Jud. Alba, localitate  cuprinsă în proiectul de cadastrare sistematică : „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” , finanțat prin POR 2014-2020, prin prezenta,

Vă aducem la cunoștința domniilor voastre următoarele aspecte care privesc procesul de cadastrare sistenmatică dun cadrul UAT Lupșa:

1. Identificarea imobilelor s-a făcut fără deplasare în teren de către reprezentanții societății prestatoare a serviciilor;

2. Am fost chemați abia în procesul de depunere a cererilor de rectificare să identificăm terenurile care ne aparțineau;

3. În acest scop, al identificării terenurilor și al măsurării acestora, locuitorii comunei au trebuit să cheltuiască sume importante de bani pentru realizarea pe cont propriu a unor măsurători și realizarea unor minime documentații cadastrale care să fie prezentate......comisiei din care conform legii, în perioada depunerii cererilor de rectificare făceau parte câte un reprezentant al prestatorului, al UAT Lupșa și al OCPI Alba.

4. Constatăm acum că cererile de rectificare nu au fost toate luate în calcul, suprapunerile dintre suprafețele învecinate fiind de domeniul unui absurd absolut, consecință a unor lucrări de așa-zisă cadastrare sistematică care numai cadastrare nu a fost.

5. Nerespectarea legii privind cadastrarea sistematică, la Lupșa a constat în:

a. Ignorarea cerințelor tehnice privind realizarea măsurătorilor și identificarea imobilelor care trebuiau să facă obiectul cadastrării sistematice;

b. Marcarea unei linii roșii care, apriori, a fost considerat perimetrul CUPRUMIN, locație pentru care au fost respinse cereri de rectificare ale proproetarilor de terenuri din acest perimetru, marcat abuziv ca ”zonă roșie” fiindu-le transmis că nu vor fi operate modificări/ rectificări. Aceasta în condițiile în care un proces de depunere a cererilor de rectificare se adresează tuturor posesorilor/proprietarilor de imobile;

c. Cadastrarea unor suprafețe în favoarea CUPRUMIN pentru care această societate nu deține decrete de expropriere nici definitive nici cu caracter temporar. Suprafața estimată este de aproximativ de 500 ha, care revin de drept UAT Lupșa sau proprietarilor persoane fizice care acum sunt deposedați , de facto de aceste suprafețe;

d. Cadastrarea unor suprafețe care au fost atribuite CUPRUMIN cu statut de drum pentru care această societate nu deține documente doveditoare cu privire la deținerea legală a suprafețelor;

d. Cadastrarea unor suprafețe în favoarea CUPRUMIN pe sub care trec conductele de apă ale societății, între Stația de Pompare din albia Râului Arieș și Uzina din Dealul Piciorului, pentru care această societate nu deține documente doveditoare cu privire la deținerea legală a suprafețelor. Este important de menționat că orice rețea de utilități care afectează proprietatea altor persoane nu poate constitui motiv de suprimare a drepturilor de proprietate asupra suprafețelor pe care acestea sunt amplasate. Acele suprafețe aparțin cetățenilor comunei Lupșa și sunt grevate de anumite obligații care revin proprietarilor, de a permite accesul pentru efectuarea de lucrări cu obligativitatea proprietarilor conductei de a readuce terenul la forma inițială, în urma unor intervenții;

e. Obligarea cetățenilor comunei Lupșa, care au primit extrase de carte funciară, să cheltuiască sume de bani pentru remăsurarea proprietăților, cheltuieli avocațiale sau notariale pentru a îndrepta ”erori” cu statut de generalitate, izvorâte din nesocotirea legii și disprețuirea unei întregi comunități- lupșenii simpli.

f. Efectuarea unor măsurători ”.....realizate de către prestator în prezența proprietarilor/prestatorilor cu participarea pe parcursul acestora a reprezentanților Primăriei Lupșa, ai instituțiilor publice, a marilor proprietari CNAIR, ROMSILVA, ANAR ABA Mureș, ELECTRICA SDE, CUPRUMIN, Composesorate), așa cum, chiar directorul OCPI ALBA, recunoaște în răspunsul la o petiție remis subsemnatului sub numărul 117/21 02 2022. Prin urmare s-a comis nesocotirea principiului egalității de tratament a marilor și a micilor proprietari.

g. Suprapunerea proprietăților vecinilor, unii ajungând să constate că sunt deposedați de terenuri sau case, respectiv mutarea ampasamentelor imobilelor ăn alte locații decât cele care aparțin de facto proprietarilor/ posesorilor.

6. Dată fiind finanțarea cadastrării sistematice, care s-a realizat dintr-un proiect cu finanțare europeană, și încălcarea legii (activitățile din proiect neputând contraveni legii), atragem respectuos atenția asupra faptului că sunt constituite condițiile pentru a considera că fapte de natură penală au avut loc în acest proces. A fost încălcată legea Legii7/1996 și există părți prejudiciate: UAT Lupșa și proprietarii mici dar cei mai numeroși ale căror prejudicii sunt cuantificabile. De asemenea, conform regulamentelor europene și legislației naționale, date fiind faptele indicate mai sus, sunt întrunite premisele unor fraude privind bugetul Uniunii Europene, prin decontarea unor cheltuieli pentru activități susceptibil neprestate sau presatate defectuos.

Date fiind cele prezentate mai sus,

                                     Vă solicităm respectuos:

1. Să solicitați anularea întregului proces de cadastrare, derulat neconform, în raport cu prevederile legale. Să demarați inițierea unor anchete interne, a unor demersuri juridice, inclusiv prin sesizarea organelor de cercetare penală, pentru investigarea faptelor descrise prin prezenta;

2. Să dispuneți despăgubirea proprietarilor privind sumele cheltuite pentru apărarea proprietăților lor în fața unei cadastrări care este străină de interesele lupșenilor;

3. Să aveți în vedere că proprietatea publică a UAT Lupșa este inalienabilă, conform legii și, mai ales, conform Constituției României. Să dispuneți cu celeritate luarea tuturor măsurilor pentru apărarea interesului public, în condițiile în care imobile ale UAT Lupșa au fost înstrăinate și să asigurați intrarea în legalitate;

4. Să precizați care sunt decretele de expropriere care stau la baza întregului perimetru CUPRUMIN și să ni le puneți la dispoziție, inclusiv a extraselor de carte funciară aferente suprafețelor deținute de către această societate.

5. Să precizați care sunt documentele suport, altele decât decrete de expropriere (unele dintre acestea fiind temporare), de natura adeverințelor sau alte înscrisuri, care au stat la baza cadastrării întregii suprafețe a CUPRUMIN.

4. Să dispuneți intrarea în legalitate cu privire la toate aspectele semnalate prin prezenta. În caz contrar ne vom adresa OLAF, DLAF, DNA și altor instituții europene și naționale pentru a face lumină în cadastrarea făcută precum o naționalizare în localitatea noastră!

Vă rugăm să formulați răspuns scris la prezenta petiție, acordându-i valoare de plângere în contencios administrativ și demers prealabil punerii în mișcare a unor acțiuni în vederea atragerii răspunderii răspunderii civile și penale, ca urmare a neregulilor relevate prin acest document și ca urmare a realității de facto din teren, demonstrabilă cu probe suficiente și juste.

Vă mulțumim, și vă rugăm să răspundeți la adresa poștală și de e-mail indicată de către domnul POPA IRIMIE EMIL pe care îl împuternicim să ne reprezinte in raport cu instituția dumneavoastră.

Lupșa,                                  Proprietarii/posesorii de imobile din UAT Lupșa

30 09 2022

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Irimie Popa să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...