Acces liber pe terenul de sport din curtea școlii NANA

5._Am_cerut_ca_terenul_sintetic_să_fie_deschis_pentru_tineri_.jpg

 

INIȚIATIVĂ CETĂȚENEASCĂ
Privind creșterea gradului de participare și implicare în activități fizice și sportive în rândul copiilor și tinerilor la nivelul comunei Nana


Având în vedere:

- Prevederile art. 2 alin (2) și art. 8 din Ordonanța Guvernului României nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor; - Prevederile art. 3, art. 6 alin. (9) și art 78. alin (1) din Legea nr. 69 / 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Strategia naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020;


Solicităm Consiliului local al comunei Nana, județul Călărași, analizarea prezentului proiect:


Art. 1 Prezentul proiect se aplică Școlii Gimnaziale Nr 1 Nana aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Nana care dispune de curte cu loc de joacă și teren de sport în aer liber.
Art. 2 (1) Este permis accesul gratuit tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, domiciliați în localitatea Nana sau care studiază la o unitate de învăţământ de stat, denumiţi în continuare utilizatori, la terenul de sport exterior și la locul de joacă dispuse de Școala Gimnazială Nr 1 Nana aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei Nana.
(2) De asemenea, este permis accesul gratuit al membrilor asociațiilor cu activitate sportivă de interes local la terenul de sport în aer liber dispus de Școala Gimnazială Nr. 1 Nana, strict pentru activitatea de club desfasurată, în sensul alineatului 4.
(3) Este permis accesul gratuit pentru persoanele care depășesc vărsta de 18 ani, doar prin progamare la responsabilul desemnat de școală sau de consiliul local. Accesul se va realiza în grupuri organizate. Fiecare participant al grupului va fi consemnat într-un registru. 
(4) Prin activitate sportivă se ințelege activitatea fizică, desfășurată individual, în grup sau pe echipe, menită să intărească condiția fizică a participanților sau practicată în scop recreativ.
(5) În vederea implementării prevederilor prezentei hotărâri, Primăria Comunei Nana va desemna o persoană însărcinată cu buna administrare a bazei sportive care va urmări buna implementare a prevederilor. Persoana însărcinată va menține un registru cu privire la activitățile sportive desfășurate și le va pune, în mod transparent, la dispoziția fiecărui cetățean. Persoana va asigura colaborarea și dialogul cu supraveghetorul și/sau alte persoane din partea unității de învățământ.
Art. 3 (1) Programul de acces la terenul de sport exterior în timpul vacanțelor școlare precum și în zilele de sfârșit de săptămână de pe parcursul anului școlar, în care nu au loc cursuri școlare, cu excepția zilelor în care se desfășoară activități precum examene, olimpiade sau festivități, este zilnic, în intervalele orare 09.00 - 13.00 și 14.00 – 20.00. (2) Programul de acces la terenul de sport exterior, în zilele din timpul anului școlar în care au loc cursuri școlare, precum și în zilele în care se desfășoară activități precum examene, olimpiade sau festivități, este până la ora 20.00 cu restrângerea acestuia în funcţie de anotimp, numai dacă programul activităților menționate mai sus permit acest lucru.                                                                                                                    (3) Programul de acces pe terenul de sport se va afișa de către conducerea unității la loc vizibil din exteriorul incintei iar rezervările vor fi înregistrate de către reprezentantul desemnat anume în acest scop.                                                                                (4) În situația cluburilor sportive, acestora li se va aloca un interval orar săptămânal, pe baza unei rezervări prealabile.

Art. 4 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor:
Art. 4 (1) Drepturi:
a) Accesul gratuit la terenul de sport în aer liber și la locul de joacă dispuse de Școala Gimnazială Nr. 1 Nana aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei Nana;
b) Elevul poate fi însoţit de un aparţinător (părinţi, frate major etc), dacă aceştia doresc supravegherea minorului. Aparţinătorul poate la rândul să să fie însoţit de alţi fii/fiice de vârstă preşcolară.


Art. 4 (2) Obligaţii:
a)Să se încadreze într-una din categoriile prevăzute la art. 2
b)În situația elevilor, să aibă asupra sa carnetul de elev şi minimum un număr de telefon mobil al unui părinte. Dacă este însoţit de un aparţinător, acesta trebuie să facă dovada gradului de rudenie (I şi II) şi să aibă asupra sa un act de identitate:
c) Să prezinte carnetul de elev şi datele aparţinătorului (nume şi prenume, telefon mobil) pentru înscrierea datelor de identificare în registrul aflat la dispoziția agenților de pază și/sau legitimația clubului aparținător.
d) Să se supună autorităţii supraveghetorului/supraveghetorilor de specialitate.
c) Să folosească terenul de sport şi curtea şcolii și locul de joacă numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalaţiile specifice şi dotările existente. Sunt interzise orice alte activități care nu se încadrează în categoria „activităţi sportive în aer liber” sau „activități recreative”.
d) Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice pe terenul de sport sau în imediata lui vecinătate;
e) Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi folosit în incinta terenului sportiv sau unității de învățământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor unde utilizatorii își desfășoară activitățile, pentru a putea fi supravegheat, și doar în situația în care nu există un loc special amenajat pentru păstrarea lui;
f) Accesul motocicletelor, motoretelor, scuterelor este permis doar pentru a fi parcate și doar dacă există spații cu această destinație;
g) Utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor destinate activităţii de educaţie fizică şi sport aflate în curte și pe terenul de sport exterior, conform normelor de utilizare și a regulamentului de ordine interioară care vor fi afișate la loc vizibil de către conducerea unității de învățământ; h) Respectarea regulilor de conduită sportivă; i) Respectarea ordinii și liniștii publice; j) Respectarea strictă a orarului afişat; k) Păstrarea curăţeniei; l) Aparţinătorul minorului care a solicitat prezenţa în vederea supravegherii minorului, nu are dreptul de a participa sau interveni în desfăşurarea activităţilor sportive, de asemenea, copiii preşcolari care-l însoţesc nu pot intra pe terenul de sport şi să participe la activităţile sportive; m) Elevul trebuie să poarte haine şi echipament sportiv potrivit activităţii desfăşurate şi anotimpului;
n) Obligația de a părăsi terenul de sport, curtea şcolii și locul de joacă la sfârșitul programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somați în acest sens de agentul de pază sau de reprezentanții Poliției, din cauza nerespectării obligațiilor de mai sus;
o) accesul utilizatorilor la terenul de sport exterior, la locul de joacă ce formează obiectul prezentei hotărâri se face pe proprie răspundere.


Art. 41 Sancţiuni
a) Nerespectarea obligaţiilor precizate mai sus, distrugerea dotărilor, echipamentelor și a spaţiilor care aparțin curții școlii, terenului de sport și locului de joacă atrag după sine consecinţele prevăzute de reglementările legislaţiei în vigoare şi de regulamentele de ordine interioară ale unităţii de învăţământ în cauză;


Art.5 Drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ:
Art. 5 (1) Drepturi: a) Stabilirea unui regulament propriu de implementare a prezentului HCL, cu introducerea de noi reglementări specifice unităţii de învăţământ, dar fără nesocotirea celor prezente; b) Organizarea de activităţi sportive împreună cu alte unităţi de învăţământ sau organizaţii pentru sporirea gradului de atractivitate a terenului de sport în aer liber. c) Desemnarea supraveghetorului prezent pe timpul orarului de funcţionare a curţii şi a terenului de sport în aer liber, ca loc de joacă pentru elevi; d) Dreptul de a nu pune la dispoziţie elevilor articole şi materiale didactice specifice, această fiind în sarcina copiilor sau a însoţitorilor acestora; d) Interzicerea pătrunderii unor elevi sau a însoţitorilor acestora dacă nu respectă întocmai regulamentul elaborat de conducerea unităţii de învământ preşcolar pentru implementarea prezentulei HCL; e) Evacuarea imedidată a elevilor şi a însoţitorilor acestora dacă aceştia nu respectă întocmai regulamentul elaborat de conducerea unităţii de învământ pentru implementarea prezentei HCL sau dacă folosesc spaţiul în alte scopuri decât cele menționate în Art. 4 alin (2) punct c); f) Evacuarea însoţitorului dacă acesta intervine în deciziile luate de supraveghetorul desemnat de unitatea de învăţământ; g) Interzicerea accesului elevilor şi însoţitorilor în orice altă zonă exterioară sau interioară a unităţii de învăţământ, cu excepţia zonelor care formează obiectul prezentei hotărâri; h) Unitatea de învățământ preuniversitar este responsabilă de calitatea terenurilor și materialelor aflate in aceste incinte.


Art. 5 (2) Obligaţii:
a) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de consiliu, conducerea unității de învățământ va elabora propriul regulament de utilizare a terenului terenului de sport și a locului de joacă puse la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre. b) Regulamentul propriu de utilizare va fi avizat de Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ.
c) Regulamentul propriu de funcționare va putea fi modificat sau completat cu acordul Consiliului de Administrație al Unităților de Învățământ , în funcție de necesitățile si situațiile concrete ale fiecărei unități de învățământ , ori de câte ori este necesar.
d) Regulamentul propriu de funcționare va fi afișat în mod vizibil pentru a putea fi adus la cunoștința utilizatorilor terenului de sport exterior și locului de joacă din unitatea de învățământ.
e) Asigurarea supraveghetorului și a unei truse de prim ajutor specifică celor utilizate la orele de educaţie fizică;
f) Supraveghetorul trebuie să vegheze asupra bunei desfăşurări a activităţii sportive a elevilor, să-i ajute în vederea organizării acestora în funcţie de activităţile sportive la care participă şi să gestioneze eventualele altercaţii dintre elevi şi/sau însoţitorii acestora. În situaţiile în care apreciază că nu poate gestiona anumite altercaţii intervenite între elevi şi/sau însoţitorii acestora, în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice şi a bunei desfăşurări a activităţii sportive va solicita intervenţia agentului de pază şi/sau a Poliției
g) Supraveghetorului îi revine obligaţia de apelare către sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 în cazul unor evenimente care pun în pericol integritatea şi viaţa copiilor şi a însoţitorilor, cum ar fi acte de violenţă, altercaţii, distrugerea bazei sportive, incendii etc;


Art. 5 (1) Sancţiuni
a) Nerespectarea prezentei hotarari si nepunerea in functiune a acesteia in termen de 30 zile de la data emiterii conduce la aplicarea unei amenzi contraventionale cuprinse intre 500 si 1000 lei, aplicate directorului unitatii de invatamant;
b) Limitarea sau îngrădirea accesului gratuit al utilizatorilor care respectă prevederile art. 2 ale prezentei hotărâri, dispuse de Școala Gimnazială Nr. 1 Nana aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei Nana, constituie contravenție și se sancționează de către agenții constatatori ai primăriei / poliției , cu amendă contravențională cuprinsă între 100 și 500 de lei.
5._Am_cerut_ca_terenul_sintetic_să_fie_deschis_pentru_tineri_.jpeg


Brincoveanu Victor-Alexandru    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Brincoveanu Victor-Alexandru să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...