Susțineți anularea celor 9 întrebări fără nicio variantă corectă de răspuns, din cadrul examenului de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea 15 noiembrie 2020?

 

Către:

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

În atenția:

Domnului av. dr. Traian Briciu

Adresa:

Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

office@unbr.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Către:

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România

În atenția:

Membrilor Consiliului UNBR

Contact:

Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

office@unbr.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Către:

Comisia Permanentă a U.N.B.R

În atenția:

Membrilor Comisiei Permanente

Adresa:

Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

office@unbr.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Către:

Directorul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților

În atenția

Domnului av. dr. Dan Oancea

Contact:

Strada Vulturilor nr. 23, sector 3, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

dan.oancea@inppa.ro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Referitor la:

Baremul la proba scrisă

Privind:

Organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A.

Sesiunea:

15 Noiembrie 2020

Data:

16.11.2020

 

Subsemnații, în calitate de avocați stagiari, membri Barourilor din cadrul U.N.B.R. candidați la examenul de absolvire al I.N.P.P.A., formulăm prezenta:

 

PETIȚIE

 

Prin intermediul căreia vă solicităm în mod respectuos, ca în limitele competenței ce revine fiecăreia dintre dumneavoastră, potrivit legii, să procedați într-un termen cât mai scurt, la modificarea baremului la proba scrisă a examenului de absolvire a I.N.P.P.A. - din ziua de duminică, 15 noiembrie 2020, după cum urmează::

Să dispuneți anularea tuturor întrebărilor care nu au avut niciun răspuns corect, cu consecința acordării punctajului tuturor candidaților pentru fiecare dintre acestea, mai exact:

 • G1 - întrebările: 3, 16, 18, 27, 30, 31, 33, 49, 50
 • G2 - întrebările: 4, 18, 19, 23, 28, 36, 38, 41, 43
 • G3 - întrebările: 4, 11, 16, 22, 26, 31, 36, 48, 50
 • G4 - întrebările: 8, 14, 15, 24, 29, 33, 39, 45, 46

 

Pentru următoarele:

CONSIDERENTE

 

 1. Conform art. 1 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A,Examenul de absolvire a l.N.P.P.A. se desfăşoară conform principiilor transparenţei, echilibrului între verificarea aptitudinilor practic-aplicative şi a cunoştinţelor teoretice, identităţii modalităţilor de examinare şi criteriilor de evaluare la nivel naţional şi la nivelul structurilor teritoriale, caracterului unitar al gradului de dificultate a subiectelor şi al aprecierii aptitudinilor de ordin practic-aplicativ, având în vedere în permanență competenţele la nivel naţional ce urmează a fi dobândite prin promovarea examenului. ”
 2. Art. 8. alin. (1) din același regulament prevede: „Probele scrise se desfăşoară la aceleaşi date şi ore atât în structura centrală a I.N.P.P.A. cât şi în structurile teritoriale. Probele scrise constau în rezolvarea unor cazuri practice cuprinse în cadrul unor chestionare formate din câte 10 întrebări pentru fiecare disciplină la proba scrisă 1, respectiv din câte 15 întrebări pentru fiecare disciplină la proba scrisă 2. Fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns, din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă.
 3. În ceea ce privește examenul de absolvire al INPPA, sesiunea 24 noiembrie 2019, în cuprinsul Hotărârii nr. 2 din 17 mai 2019, a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A., la art. 7 se prevede: Candidații declarați admiși la probele orale vor susține proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.”
 4. Referitor la examenul de absolvire al INPPA, sesiunea 12 noiembrie 2018, în cuprinsul Hotărârii nr. 3 din 21 iunie 2018, a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. la art. 7 se prevede „Candidații declarați admiși la probele orale vor susține proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.”
 5. În același sens, la examenul de absolvire al INPPA, sesiunea 10 noiembrie 2017, în cuprinsul Hotărârii nr. 5 din 20 august 2017, a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A.  la art. 7 se prevede „Candidații declarați admiși la probele orale vor susține proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte”
 6. Situația era identică și la examenul de absolvire al INPPA, sesiunea 14 noiembrie 2016, în cuprinsul Hotărârii nr. 75 din 24 octombrie 2016, a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A.  la art. 7 se prevede „Candidaţii declaraţi admişi la probele orale vor susţine proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.”
 7. Analizând baremele de corectare la proba scrisă a examenului de absolvire a I.N.P.P.A. din anii 2016, 2017, 2018, 2019, se poate observa faptul că NICIODATĂ până în prezent nu a existat măcar o întrebare care să nu aibă niciun răspuns corect, creându-se o cutumă în acest sens. De altfel, discutând cu colegii care au susținut examenul în anii anteriori, aceștia au precizat că – deși în Regulament se menționează „posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte”- se cunoaște faptul că se vor da subiecte cu unul sau două răspunsuri corecte, așa cum s-a procedat în fiecare an. În circumstanțele actuale, niciodată nu s-ar mai putea anula o grilă în situația în care s-a pus, spre exemplu, pe barem o singură variantă și, apoi, în urma contestațiilor, reiese că este greșită. Astfel, s-ar ajunge la situația aberantă să se considere la grila respectică mereu ,,niciun răspuns corect”, ca urmare a contestațiilor. Astfel, contestațiile pentru grile evident greșite nu ar mai avea sens sau vreo utilitate.
 8. Convingerea noastră potrivit cu care vor exista doar variante cu unul sau două răspunsuri corecte a fost întărită de următoarea situație de fapt: la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. - sesiunea 11 noiembrie 2019, la întrebarea nr. 16 de la G1 s-a afișat inițial ca răspuns corect varianta B, iar după contestații, constatându-se că în mod evident nici varianta B nu era corectă, grila a fost anulată și nu s-a considerat corectă varianta niciun răspuns nu este corect”, acordându-se astfel punctajul tuturor candidaților. Or, dacă s-ar fi aplicat Regulamentul în litera sa, ar fi trebuit să se acorde punctajul doar celor care au răspuns în sensul că „nicio variantă nu este corectă”.
 9. În schimb, la alte grile, unde s-a apreciat că – deși inițial s-au afișat două răspunsuri corecte - doar un răspuns este corect, baremul a fost rectificat, iar întrebarea nu a fost anulată (a se vedea procesul-verbal de soluționare a contestațiilor).
 10. Înainte de examen, toți candidații au lecturat subiectele din anii anteriori și modul de rezolvare (inclusiv modul de soluționare a contestațiilor) și au procedat in consecință. De aceea se și afișează pe pagina de internet a INPPA toate informațiile relevante, în virtutea principiului transparenței și pentru ca fiecare să avem o imagine cât mai clară cu privire la modul de desfășurare a examenului.
 11. Faptul că toți cei implicați în desfășurarea examenului au fost convinși că examenul se desfășoară în aceleași condiții ca și în anii anteriori rezultă și din aceea că mulți dintre noi am fost informați de către supraveghetori din diverse săli și din diverse centre teritoriale cu privire la faptul că examenul se desfășoară în condițiile din anii precedenți, în sensul că lipsa unui răspuns la cel puțin o întrebare putea fi considerată fraudă. Evident, am pornit de la realitatea potrivit cu care, anterior examenului, supraveghetorii (care sunt avocați) au fost instruiți cu privire la aspectele de ordin formal ale desfășurării examenului și ne-am conformat precizărilor acestora.
 12. Încă un aspect important: nu s-a reglementat în niciun regulament modalitatea concretă în care trebuie „tratate” acele întrebări care nu au nicio variantă de răspuns corectă. La examenele de admitere sau de licență pe care unii dintre noi le-am susținut (de exemplu, la Facultatea de Drept a Universității din București) a existat o variantă în care se preciza că niciuna dintre variantele anterioare nu este corectă sau că este corect un alt răspuns decât cele menționate. De data aceasta nu a existat nicio mențiune în acest sens.

 13. Art 14 din CEDO garantează interzicerea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă. În cazul nostru, anul acesta, regasim un caz de discriminare indirectă. În concret, persoane aflate în situații identice/similare, în baza acelorași reguli de desfășurare a examenului au primit tratament diferentiat. Astfel, anul trecut grilele care nu aveau niciun raspuns corect au fost anulate si s-a acordat punctaj tuturor candidatilor, iar anul acesta grilele care nu aveau niciun răspuns corect au fost punctate pe barem ca fiind corecte. Rezultă fără echivoc discriminarea între generatii, lipsa de transparență și de imparțialitate

 14. Totodată, modalitatea de organizare și desfășurare a examenului contravine categoric prevederilor Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, astfel cum a fost promulgată prin Decretul Președintelui nr. 859/2020, acte normative  publicate în Monitorul Oficial nr. 1050 din 9 noiembrie 2020.

 15. Astfel, reglementările naționale care organizează accesul la profesii reglementate, inclusiv avocatura, sunt supuse unui test de proporționalitate înainte de adoptare. Scopul este acela de a verifica dacă acestea constituie un obstacol nejustificat sau disproporționat în calea exercitării liberei circulații a lucrătorilor, a libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii. Acestea transpun însă în legislația națională dispozițiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173/25 din 9 iulie 2018.

 16. Proporționalitatea va trebui să fie examinată în special în ceea ce privește impactul asupra liberei circulații a persoanelor și serviciilor în cadrul Uniunii, privind alegerea consumatorilor și calitatea serviciului furnizat sau posibilitatea utilizării unor mijloace mai puțin restrictive. În  circumstanțele date, subsemnații considerăm că, în acord cu exigențele de mai sus, se impunea să ne fie adus la cunoștință faptul că examenul din acest an va fi diferit, în ciuda menținerii acelorași prevederi în Regulament, fiind decis astfel la nivelul U.N.B.R. reducerea ratei de promovabilitate a examenului de dobândire a calității de avocat definitiv.

 17. În egală măsură, această abordare ar putea fi justă doar în contextul unei expuneri de motive ample și prealabile, motivată de art. 6(2) din Legea nr. 245/2020, respectiv “ Autoritățile publice cu drept de inițiativă legislativă în a căror arie de competență se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa și coordonatorul național pentru recunoașterea calificărilor profesionale analizează, în special, dacă dispozițiile prevăzute la alin. (1) sunt justificate în mod obiectiv de motive de ordine publică, de siguranță publică sau de sănătate publică ori de motive imperative de interes general, cum ar fi, de exemplu: păstrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate socială; protecția consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor și a lucrătorilor; garantarea bunei administrări a justiției; asigurarea corectitudinii tranzacțiilor comerciale; combaterea fraudei și prevenirea cazurilor de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale și asigurarea eficacității supravegherii fiscale; siguranța transporturilor; protecția mediului și a mediului urban; sănătatea animalelor; proprietatea intelectuală; protejarea și conservarea patrimoniului național istoric și artistic; obiectivele de politică socială; obiectivele de politică culturală.” Totodată, alin. (3) al aceluiași articol prevede ca “motivele de natură pur economică sau motivele strict administrative nu constituie motive imperative de interes public care să justifice o restricție privind accesul la profesiile reglementate”.

 18. Or, raportat la cele de mai sus, cerințele de publicitate, din perspectiva transparenței, nu sunt în acord cu spiritul Directivei și restricționează într-o manieră abuzivă libera circulație a serviciilor. Nejustificarea și disproporționalitatea măsurilor luate de organizatori evidențiază restrângerea acestei libertăți fundamentale (i.e. libera circulație a serviciilor) prin organizarea unui examen supus unor reguli unilaterale, neaduse la cunoștința candidaților, care rezultă într-un procent de promovabilitate vădit injust, accesul la titlul de avocat definitiv, și, pe cale de consecință, exercitarea profesiei, fiind restricționate.

 19. Suplimentar, apreciem că modul în care s-a materializat „răspunsul corect” la întrebările fără niciun răspuns, în sensul că nu trebuia bifată nicio variantă, nu prezintă suficiente garanții pentru a insufla sentimentul de siguranță în rândul candidaților, lăsând necompletate acele spații. În cazul în care s-a urmărit creșterea gradului de dificultate, se impunea adăugarea unei noi variante „D) - niciuna dintre variantele anterioare”, așa cum era în trecut, pentru a se menține sentimentul de siguranță, evitându-se a se lăsa spații necompletate. În actualele condiții, nu se va ști dacă un candidat nu a completat spațiile pentru că a apreciat că niciun răspuns nu este corect sau pentru că nu a cunoscut răspunsul ori pentru că nu a mai avut timp să bifeze vreo variantă.

 20. Luând în considerare posibilele erori în redactarea grilelor, erori care s-au comis și la examenul de admitere din septembrie 2018 (când majoritatea am susținut examenul de admitere în profesie) și la examenul de definitivat din anul 2019 (când s-au admis 5 contestații!), precum și cutuma creată în legătură cu posibilitățile de variante corecte, am răspuns bifând varianta pe care am considerat-o ca fiind cea mai puțin greșită. Reamintim că supraveghetorii ne-au precizat că examenul se desfășoară în aceleași condiții ca și în anii precedenți. 

 21. Un alt aspect deosebit de important a fost timpul extrem de redus (3 ore) raportat la gradul de dificultate al examenului. Astfel, mulți dintre noi nu am avut suficient timp pentru a rezolva toate întrebările, având în vedere modalitatea în care acestea au fost concepute, gradul de dificultate, precum și formularea defectuoasă a enunțului.

 22. În cele din urmă, aceste modificări au avut un impact negativ major asupra noastră, mulți fiind în situația ca după 2 ani de stagiatură, să fim nevoiți să ne prelungim stagiatura până la următorul examen de absolvire a I.N.P.P.A., unii din lipsa a 2-3 puncte.

 23. Nu în ultimul rând, nu este firesc să se aplice un regim discriminatoriu în privința generației noastre comparativ cu generațiile anterioare. Dacă se dorea aplicarea unui alt sistem de completare a grilelor, ar fi trebuit să se procedeze într-un mod clar, transparent, astfel încât să se asigure previzibilitatea desfășurării examenului.

 24. În final, apreciem că, în primul rând, din cauza celor 9 grile rezultatele din acest an sunt foarte slabe. Suntem convinși că nu există generații foarte bune (unde nu promovează definitivatul doar 5-10% dintre candidați - a se vedea generația 2019) și generații foarte slabe (unde peste 50% sunt declarați respinși- situație care se profilează în acest an). Există însă moduri complet diferite de organizare a examenului, care influențează în mod decisiv rezultatele. Această situație trebuie corectată.

 

Sperăm ca acest dialog să fie unul constructiv și de bun augur, astfel încât să conducă la rezolvarea acestei nefericite formulări, care creează un puternic impact negativ asupra noastră, a stagiarilor de anul 2 din toată țara.

 

Cu considerație,

Avocați stagiari care susțin acest demers

 1. Gîndac Cristian Călin, Baroul Cluj
 2. Nastase Mihaela Livia, Baroul București
 3. Manea Elena, Baroul București
 4. Cirstian Ioana-Sabina-Diana, Baroul București
 5. Apostolescu Ana-Maria-Roxana, Baroul București
 6. Iordache Georgiana-Adelina. Baroul București
 7. Pandele Ariana Gabriela, Baroul București
 8. Anca Ioana Cada, Baroul București
 9. Neculau Constantin-Robert, Baroul București
 10. Miclăuș Ingrid-Georgiana, Baroul București
 11. Buse Andreea Cristiana, Baroul București
 12. Bidică Dora Ioana, Baroul București
 13. Nita Camelia-Manuela, Baroul București
 14. Mincioaga Adrian Ovidiu, Baroul București
 15. Nenu Dalida Maria, Baroul București
 16. Croitoru Andreea Alexandra, Baroul București
 17. Silviu Cipu, Baroul București
 18. Cristea Andrada-Mihaela, Baroul București
 19. Braileanu Ana, Baroul București
 20. Galeata Aida Geanina , Baroul București
 21. Ardeleanu Laura Stefania, Baroul București
 22. Prichici Elena Patricia, Baroul Neamt
 23. Hagiu Elena Isabela, Baroul București
 24. Dinu-Mircea Pavel, Baroul București
 25. Gavril Diana-Alexandra, Baroul București
 26. Bălan Bogdan-Dănuț, Baroul București
 27. Brăgaru Cezara, Baroul București
 28. GHEORGHE SIMONA ANA MARIA, Baroul București
 29. Paduraru Alexandra-Corina, Baroul București
 30. Stegarescu Larisa, Baroul București
 31. Catrina Delia-Ionela, Baroul București 
 32. Serban Mihaela Ramona, Baroul Timisoara
 33. Leaua Alexandra-Georgiana, Baroul București
 34. Guli Georgiana-Alexandra, Baroul București
 35. Ruxandra Ene, Baroul București
 36. Filimon Ionela, Baroul București
 37. Filipciuc Ioana Andreea, Baroul București
 38. Năstase Lidia Mihaela, Baroul Dolj
 39. Coman Antonia, Baroul București
 40. Dumitru Loredana Marlen, Baroul București
 41. Bogdan Emil Sebastian, Baroul București
 42. Bogdan Dragos-Bogdan, Baroul București
 43. Dolănescu Gabriela Camelia, Baroul București
 44. Serban Ana Maria, Baroul București
 45. Stănculescu Diana-Gabriela, Baroul București
 46. Bichis Cristina, Baroul București 
 47. Tinca Diana-Carmen, Baroul București
 48. Tudor Mihaela Andreea, Baroul București
 49. Baciu Ana-Maria, Baroul București
 50. Lucaci Andreea Eleonora, Baroul București
 51. Baiesu Tunsu Andreea Narcisa, Baroul Botosani
 52. Coderie Ioana Miruna, Baroul București
 53. Durlea Ioana-Alexandra, Baroul București    
 54. Nicolescu Ileana, Baroul București    
 55. Avășan Daiana-Giorgiana, Baroul Cluj
 56. Lupu Liliana-Cristina, Baroul București    
 57. Darius Trusculete, Baroul București    
 58. Enache Iana, Baroul București    
 59. Moldovan Iulia, Baroul București    
 60. Marian Corina, Baroul Brasov
 61. Tegzes Ioan-Alin, Baroul Timis
 62. Ioana Iacob, Baroul București    
 63. Davidescu Anca Maria, Baroul București    
 64. Popescu Tiberiu, Baroul București    
 65. Gane Andrei Mihnea, Baroul București    
 66. Ciobanu Aurelia – Mariana, Baroul București    
 67. Popescu Ioan Alexandru, Baroul București    
 68. Popa Iuliana Ioana, Baroul București   
 69. Anton Ana-Maria , Baroul Tulcea
 70. Ciobanu Mariana-Daniela, Baroul București   
 71. Radescu Maria Adelina, Baroul Vâlcea
 72. Ciotir Andra Cristina, Baroul București   
 73. Stoica Sandra, Baroul București   
 74. Malciu Olga Camelia, Baroul București   
 75. Dana Florenta Curculescu, Baroul București   
 76. Elena Diana Dedita, Baroul București   
 77. Blanariu Bianca-Andreea, Baroul București   
 78. Preda Gheorghe Codruț, Baroul București   
 79. Ioana Alexandra Nastasoiu, Baroul Alba
 80. Grecu Georgiana Dana, Baroul București   
 81. Ana-Maria Brezean, Baroul București   
 82. Borcia Andreea, Baroul București   
 83. Picincu Ioana Alexandra, Baroul Piatra Neamt
 84. Stanca Ioan-Flavius, Baroul Timis 
 85. Soare Ioan-Alexandru, Baroul București   
 86. Roxana-Andreea Rosca, Baroul București   
 87. Petrescu Iris, Baroul București   
 88. Dumitrache-Babalâc Silvia, Baroul București   
 89. Suciu Denisa Lorena, Baroul Timis
 90. Păunescu Elena Anca, Baroul București   
 91. Gheorghita Adelina-Simona, Baroul București   
 92. Serafin Dennis George, Baroul Timis
 93. Pitigoi Cristiana Catalina, Baroul București  
 94. Crăciun Mihaela Ioana, Baroul Bihor
 95. Bogdan-Petru Buta, Baroul București 
 96. Tarta Ana Gabriela, Baroul Cluj
 97. Patrascu Ioana Cristina, Baroul București 
 98. Big Mihai Ionuț, Baroul Satu Mare
 99. Alb Madalina Raluca , Baroul Cluj
 100. Dobre Alexandra Ana Sabina, Baroul București
 101. Diana Antonia Oros, Baroul Cluj
 102. Pasare Georgiana Elena, Baroul București
 103. Covrig Georgeta, Baroul București
 104. Leszai Imola- Boglarka, Baroul Cluj
 105. Mitcov Victor-Adrian, Baroul București
 106. Ilica Petronela, Baroul București
 107. Porumbita-Frone Ioana-Teodora, Baroul București
 108. Goga Marius, Baroul București
 109. Stankova Yoana, Baroul București
 110. Radac Roberta-Maria, Baroul Timis
 111. Titorian Irina-Carmen, Baroul București
 112. Budai Ioana Maria, Baroul Cluj
 113. Diana Astefanesei, Baroul Botosani
 114. Iulia Florina Nițulescu, Baroul București
 115. Baci Sandra Bianca, Baroul București
 116. Bursumac Alls-Catalina, Baroul București
 117. Borghesi Sara, Baroul Arad
 118. Birău Maria Iulia, Baroul Bihor
 119. Zahanagiu Ana-Raluca, Baroul București
 120. Stan Maria Mădălina, Baroul Constanta
 121. Baba Mădălina-Adina, Baroul Cluj
 122. Takacs Claudia Anetta,Baroul Maramures
 123. Ionică Mihaela Alexandra, Baroul București
 124. Saceanu Irina-Lavinia, Baroul București
 125. Duca Cristina Madalina, Baroul Sălaj
 126. Oroian Alexandra Cosmina, Baroul Mures
 127. Pop Ovidiu Alexandru, Baroul Bistrita Nasaud
 128. Pancea Cosmin Mihai, Baroul București
 129. Vladimir-Cristian Griga, Baroul București
 130. Popovici Vlad-Ionut , Baroul București
 131. Dinca Diana Nicoleta, Baroul București 
 132. Popescu Rebecca, Baroul București 
 133. Matolczki Laszlo, Baroul Cluj
 134. Turcanu Alina, Baroul București 
 135. Gaman Diana Andreea, Baroul București 
 136. Crețu Oana-Roberta, Baroul București 
 137. Paraschiv Alina Diana, Baroul București 
 138. Cristescu Andrei, Baroul București 
 139. Dumitrache Vasile-Giulio, Baroul Neamt
 140. Stroescu Nicoleta Aurora, Baroul București 
 141. Lupou Daliana Niculina, Baroul București
 142. Stanciu Victor Andrei, Baroul București
 143. Andreescu Claudia, Baroul București 
 144. Pacuraru Elena Marina, Baroul București 
 145. Covrig Andreea, Baroul București 
 146. Anghel Nicolae Alexandru, Baroul București 
 147. Gherghel Edmond George, Baroul Iasi
 148. Alecu Alexandra Gabriela, Baroul București  
 149. Staicu Daniela, Baroul București  
 150. Ștefan Petrina Mădălina, Baroul Iasi
 151. Chesnoiu Georgiana, Baroul București  
 152. Iurcu Veaceslav, Baroul Iasi
 153. Mihai Gheorghe-Radu, Baroul București  
 154. Deac Eliana Mihaela, Baroul Maramures
 155. Achim Ana-Maria, Baroul București  
 156. Crăciun Anda-Maria, Baroul Maramureș
 157. Naida Loredana, Baroul Suceava
 158. Gatu Silviu Gabriel, Baroul Iasi
 159. Balogh Zsuzsa, Baroul Cluj
 160. Dragan Alina-Cristina, Baroul București
 161. Chis Bianca Florina, Baroul Salaj
 162. George-Andrei Diaconescu, Baroul București
 163. Fredy Costinel Voiculescu, Baroul București
 164. Dima Alexandru Valerian, Baroul Cluj
 165. Dragu Steluta Marinela, Baroul Braila
 166. Dîrle Vlăduț Florin, Baroul Maramures 
 167. Cristian Răzvan Cercel, Baroul București
 168. Mirea Ioana Valentina
 169. Grigorean Tudor, Baroul București
 170. Iacob Radu Sergiu, Baroul Mures
 171. Gheorghiu Smaranda, Baroul București
 172. Sîrbu Paul-Tiberiu, Baroul București
 173. Olteanu Ionut, Baroul Vaslui
 174. Filip Cezar Constantin, Baroul București
 175. Pop Catalin Daniel, Baroul Cluj
 176. Plăian Andreea Ioana, Baroul Cluj
 177. Bele Nona Stefania,Baroul Cluj
 178. Pruteanu Alexandru-Franz, Baroul București
 179. Seinea Ana, Baroul București
 180. Popescu Elena Victoria, Baroul Cluj
 181. Horduna Denisa Alexandra, Baroul Timis
 182. Eduard Macris, Baroul București 
 183. Vîrlan Alina, Baroul București 
 184. Dascalu Stefania Evelina, Baroul București 
 185. Elena Aldescu, Baroul București 
 186. Tecuță Mihai-Emil, Baroul București 
 187. Taranu Radu – Marian, Baroul București 
 188. Dimache Cristina, Baroul București 
 189. Anitei Roberta Andreea , Baroul Timis
 190. Chițu Andra Filofteia, Baroul București 
 191. Pavel Teodora,  Baroul Vaslui
 192. Dumitru Alexandru, Baroul București 
 193. Andreea Gurică, Baroul București  
 194. Chiperi Simona-Daniela, Baroul Cluj 
 195. Emanuel Remus Ailenei, Baroul București  
 196. GAVRIL Cosmin Ionuț, Baroul București  
 197. Hărșan Adelina, Baroul Timis,
 198. Camelia-Florentina Dumitru, Baroul București  
 199. Ionescu Oana Catalina, Baroul București  
 200. Jurca Larisa-Camelia, Baroul București  
 201. Jivcovici Danita Hermina, Baroul Timis
 202. Brebeanu Andrei, Baroul București  
 203. Mariuta Andrada, Baroul Timis 
 204. Tudor Cristina Maria Roxana, Baroul București  
 205. Mocanu Maria, Baroul București  
 206. Radu Bianca Ingrid, Baroul București  
 207. Turnea Adriana Daniela, Baroul Constanta
 208. Gherman Maria Nicoleta, Baroul Prahova
 209. Rusu Florinela-Iuliana, Baroul București    
 210. Stoica Alina-Stefania, Baroul București   
 211. Ciubotaru Diana Bianca, Baroul București   
 212. Burcea Alexandra Elena, Baroul București   
 213. Vlahu Marinela, Baroul Constanta  
 214. Kando Raul Florin, Baroul București  
 215. Dinu Elena Alina , Baroul București  
 216. Stoica Adriana-Georgiana, Baroul București  
 217. Mihai Alexandra Andreea, Baroul București  
 218. Rusu Răzvan, Baroul București  
 219. Tudor Gheorghe, Baroul București  
 220. Munteanu Anca Nicoleta, Baroul București  
 221. Sfetcu Grigore Ionut, Baroul București 
 222. Nichifor Elena, Baroul Constanta  
 223. Dobre Daiana Georgiana, Baroul Constanta 
 224. Busu Tania-Elena, Baroul București 
 225. Săsărman Lucia Augusta, Baroul Bistrita-Nasaud
 226. Gheorghina Luana, Baroul Constanta
 227. Nistor Luminita-Ana, Baroul Constanta
 228. Cosmin Stefan Bogdan, Baroul București 
 229. Rogin Madalina, Baroul București 
 230. Cristina Staicu, Baroul București 
 231. Evangeline Cruceanu, Baroul București 
 232. Băicoianu Andrei Eugen, Baroul București 
 233. Rusu Larisa-Ioana, Baroul București 
 234. Grandori Cosmin-Adrian, Baroul București 
 235. Deac Aurel, Baroul Cluj
 236. Nicolae Irina, Baroul București 
 237. Alexandra Monica Celik, Baroul București 
 238. Gabriel Tudor, Baroul Arges
 239. Isac Călina, Baroul Timiș   
 240. Belciu Anca-Ionela, Baroul București 
 241. German Rodica, Baroul Hunedoara
 242. Weiss Walter, Baroul Sibiu
 243. Anghel Ioana Andrada, Baroul Sibiu
 244. Rauca Monica Isabela, Baroul București 
 245. Bălan Bogdan-Dănuț, Baroul București 
 246. Crișan Adnana Ștefania, Baroul Cluj
 247. Climinte Evelina Elena, Baroul București 
 248. Munteanu Mihnea-Dorian, Baroul București 
 249. Pisau Iulia-Andreea, Baroul București 
 250. Cândea Alin Sabin, Baroul București 
 251. Cristea Iulia-Lorena, Baroul București
 252. Stoica Roberta Victoria, Baroul București
 253. Arina Izgirean, Baroul Timiș  
 254. Pelici Daiana – Gorana, Baroul Timiș 
 255. Seitan Cristina, Baroul Timiș
 256. Iulia Pintea, Baroul Maramures
 257. Andreea Ciocănaru, Baroul București
 258. Cosmin Bolog, Baroul București
 259. Fatehy Ali, Baroul Cluj
 260. Ștefan Daniela Ștefania, Baroul București
 261. Cretu Fabian-Eduard, Baroul București
 262. Ciobriș Cristian, Baroul Bihor
 263. Cotleț Andreea-Silvia, Baroul București
 264. Bogdan Rareș, Baroul București
 265. Andreescu Andreea Eleonora, Baroul București
 266. Madalina Pacala, Baroul București
 267. Costache Ioana Mirela, Baroul Dolj
 268. Bogdan Rareș Marin, Baroul București
 269. Stan Andra Maria, Baroul București
 270. Szilagyi Kinga, Baroul Cluj
 271. Dumitrescu Otilia, Baroul București
 272. Valentina Burada, Baroul București
 273. Iliescu Ana Maria
 274. Cristian Sabina Elena 
 275. Stancu Dana, Baroul București
 276. Izdrea Andra Ileana 
 277. Arba Liliana Diana, Baroul București
 278. Marin Roxana-Daniela
 279. Prodan Alexandra 
 280. Muresan Ligius Daniel
 281. Cotor Codruța-Denisa 
 282. Purcar Diana Aniela 
 283. Jivcovici Danita Hermina, baroul timis
 284. Nastasoiu Ioana Alexandra - Baroul Alba
 285. Toma Ovidiu Cezar Cristian
 286. Muscan Ioana Roxana, Baroul Maramureș
 287. Bujoreanu Alexandru - Baroul Brașov
 288. Kolozsi Robert Károly - Baroul Cluj
 289. Buse Andreea Cristiana Baroul București
 290. Vremera Kirli Livia - Baroul București 
 291. Banica Geogiana -Baroul Bucresti
 292. Serban Mihaela Ramona - Baroul Mehedinti
 293. Petre Mihai-Andrei - Baroul București 
 294. Ionescu Oana Cătălina- Baroul București 
 295. Márton Henrietta-Judith
 296. Zaharia Diana - Baroul Timiș 
 297. Bodescu-Dogaru Andrei - Baroul București 
 298. Pascu Andrada - baroul București
 299. Radu Ada Elena - Baroul București 
 300. Barbu Andada, Baroul București
 301. Morosanu Ana-Maria - Baroul București 
 302. Ilica Petronela, Baroul București
 303. Stanciu Lorena Stefania - Baroul București
 304. Cozma Claudia - Baroul Braşov
 305. Tudor Cristina Maria Roxana, Baroul București
 306. Tămaș Alexandra Ioana - Baroul Cluj 
 307. Majoran Tamas - Baroul Cluj 
 308. Mureșan Alexandru - Baroul Cluj
 309. Chesnoiu Georgiana - Baroul București
 310. Burcea Alexandra Elena, Baroul București
 311. Ceausu Ioana Cristina - Baroul București 
 312. Olteanu Ionut - Baroul Vaslui
 313. Nere Catalina - Baroul  București
 314. Avășan Daiana-Giorgiana, Baroul Cluj
 315. Riza Elena-Madalina - Baroul București
 316. Vințanu Victor-Ion- Baroul București 
 317. Galațeanu Călin- Baroul București
 318. Seitan Cristina - Baroul Timiș
 319. Stoica Sandra - Baroul București
 320. Cristescu Andrei - Baroul București
 321. Dorneanu Laura-Madalina - Baroul București 
 322. Torok Eva, Baroul Bihor
 323. Abrudan Vlad - Petru. Baroul Bihor
 324. Voica Sorina   Bianca  - Baroul Timiș 
 325. Horduna Denisa Alexandra - Baroul Timiș 
 326. Mureșan Ligius- Baroul Timiș 
 327. Banu Bianca - Baroul Timiș
 328. Borghesi Sara - Baroul Arad
 329. Todean Magdalena Gabriela - Baroul Cluj
 330. Madar Petran Olivia Alexandra - Baroul Cluj
 331. Catinca Mihaela Dobrisan
 332. Malciu Olga-Camelia - Baroul București
 333. Baiesu Tunsu Andreea Narcisa baroul Suceava
 334. Tanțău Adela Diana - Baroul Cluj
 335. Velea Mirela-Alina - Baroul București 
 336. Rusu Răzvan - Baroul București
 337. Mocanu Cătălina-Ioana - Baroul București
 338. Chițu Andra Filofteia - Baroul București
 339. David Ioan-Mircea - Baroul București
 340. Idriceanu Anișoara- Baroul București
 341. Bartis Előd - Baroul Bihor
 342. Ionică Mihaela Alexandra - Baroul București
 343. Alb Madalina Raluca - Baroul Cluj 
 344. Pop Ovidiu-Alexandru - Baroul Bistrita-Nasaud
 345. Chirciu Mădălina-Georgiana - Baroul București
 346. Costea Andrei Ștefan - Baroul București
 347. Szasz Ambra Diana - Baroul Cluj
 348. Vlăsceanu Georgiana Alexandra - Baroul Dâmbovița
 349. Griga Vladimir Cristian, Baroul București
 350. Anghel Ioana Andrada, Baroul Sibiu
 351. Pop Carmen, Baroul Cluj
 352. Folodi Dorin, Baroul Cluj
 353. Naida Lorena, Baroul Suceava
 354. Madar-Petran Olivia Alexandra, Baroul Cluj
 355. Ene Patricia, Baroul Suceava
 356. Pasare EGeorgiana Elana, Baroul București
 357. Purcar Diana Aniela, Baroul Cluj
 358. Preda Elena Corina, Baroul București
 359. Bancoș Traian, Baroul Maramureș
 360. Goidescu Daniel, Baroul București
 361. Homitchi Sorina, Baroul București
 362. Anițaș Marius Florin, Baroul Maramureș
 363. Bura Bianca Iasmina, Baroul Timiș
 364. Ancuța Cristina Maria, Baroul București
 365. Doina Iliescu, Baroul București
 366. Gabriela Ifrim, Baroul București
 367. Galeș Iulian, Baroul București
 368. Csetri Aura Nicoleta, Baroul Mureș
 369. Cătălina Burca-Andonie, Baroul București
 370. Sabin Gherdan, Baroul Cluj
 371. Buja Florin-Viorel, Baroul Cluj
 372. Popa Alin Sergiu, Baroul București
 373. Alina Violeta Stoicuț, Baroul București
 374. Dumitrescu Andra, Baroul Constanța
 375. Alexandru Avram, Baroul București
 376. Maciulschi Alexandra, Baroul Arad
 377. Sabou Anamaria Amalia, Baroul Cluj
 378. Vaman Andreea Elena, Baroul Cluj
 379. Ioana Dumitrache, Baroul București
 380. Bot Claudia, Baroul Timiș
 381. Dulhac Silviu Mihail, Baroul Iași
 382. Șeulean  Andreea Cosmina, Baroul Cluj
 383. Berilă Cristina Mădălina, Baroul București
 384. Melinte Diana, Baroul București
 385. Toacă Aszalos Roxana Ioana, Baroul Cluj
 386. Seserman Adelina, Baroul București
 387. Corina Damaschin, Baroul București
 388. Cosmin Diaconu, Baroul București
 389. Ciocoiu Diana Silvia, Baroul Constanța
 390. Ștefan Andrei Alin, Baroul București
 391. Buga Cristina, Baroul București
 392. Popa Radu Alexandru, Baroul București
 393. Mihnea Gheorghe, BAroul Brașov
 394. Țucudean Diana, Baroul Arad
 395. Raicu Cătălina Ștefania, Baroul București
 396. Balogh Laszlo Andrei, Baroul Bihor
 397. Sofian Bianca, Baroul Suceava
 398. Popa Adriana Monica, Baroul București
 399. Marius Barbu, Baroul București
 400. Arion Alexandra Georgiana, Baroul Sibiu
 401. Negru Diana, Baroul București
 402. Anițulesei Ioana, Baroul Cluj
 403. Ioan Bogdan Alexandru, Baroul București
 404. Miruna Pioara, Baroul București
 405. Sandru Cristina Adriana, Baroul Timiș
 406. Megheșan Florina Daniela, Baroul Mureș
 407. Gatu Silviu Gabriel, Baroul Iași

 

Avocați definitivi - maeștrii noștri care ne susțin în acest demers

 

 1. Eugen Iordăchescu, Baroul Cluj
 2. Mușat Alina Florina, Baroul Timiș
 3. Dorcea Bogdan Gabriel, Baroul Argeș
 4. Pavelescu Valentin, Baroul Argeș
 5. Carmen Dimulescu, Baroul Vâlcea

 

Menționăm faptul că sus-numiții semnatari și-au manifestat acordul de a susține și semna prezenta petiție până la momentul la care aceasta a fost publicată pe internet, spre a fi semnată online. Astfel, din acest motiv există posibilitatea ca numărul semnatarilor online să fie mai mare decât cel din prezenta.

 

Pe această cale, facem apel către toți avocații, mebri UNBR cu sau fără funcții de conducere, înscriși în tabloul cu drept de exercitare a profesiei, să semneze prezenta petiție în cazul în care doresc să ni se alăture acestui demers.

 

De asemenea, solicităm public fiecărui Barou din România prin organele sale de conducere, să își exprime poziția față de modalitatea de redactare a subiectelor examenului de absolvire a I.N.P.P.A, sesiunea 15 noiembrie 2020, precum și față de prezentul demers.


Gîndac Cristian Călin, avocat stagiar Barou Cluj    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Gîndac Cristian Călin, avocat stagiar Barou Cluj va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...