Petiție împotriva tăierii sporului de doctorat în învățământul preuniversitar

Comentarii

#5

Mi se mare o mare nedreptate tăierea acestui spor pentru profesorii din preuniversitar. Este echivalentul tăierii salariale din guvernarea BOC.

Ancuta Ionescu (Cluj-Napoca, )

#14

Semnez petitia pentru ca si eu am obtinut titlul stiintific de doctor in anul 2001, in anul 2012, am sustinut inspectia speciala pentru acorxarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor, inspectie pe care am promovat o cu nota 10 si consider ilegala prevederea OM prin care nu bi se mai acorda indemnizatia de doctorat.

Nina Hanciuc (Bucuresti, )

#15

că nu mă pot conforma prevederilor Ordinului 3993/2021 în ceea ce privește obligația de a opta pentru salarizarea cu Doctorat sau cu Gradul didactic I, din următoarele considerente:
1. Art. 38. din Codul Muncii: „Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.” Este drept că prevederea din ordin intră în contradicție cu acest ordin din Codul Muncii.
2. Art. 6 din Convenția O.I.M nr. 95/1949, privind protecția salariatului, ratificată de România prin decretul nr. 284/1973, stabilește că „se interzice celui care angajează să restrângă, în orice fel, libertatea lucrătorului de a dispunde după voia sa de propriul salariu”.
3. Contractul colectiv de Muncă la nivel național, semnat de către sindicatele și federațiile reprezentative din învățământ cu Ministerul Educației stipulează la art. 4, alin. 1 că „părțile se obligă ca în perioada de aplicare a prezentului CCM să nu inițieze și să nu susțină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziții care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din legislația specifică învățământului, în vigoare, la data înregistrării contractului, fără consultarea sindicatelor semnatare ale prezentului contract.”
4. Plângerea prealabilă împotriva Ordinului 3993/2021 a fost deja depusă la Ministerul Educației. Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I în baza doctoratului, anterior datei de 1 iulie 2017.
5. În cuprinsul Ordinului 3993/2021 nu este impusă o dată limită la care cadrele didactice să prezinte această opțiune. Prezentul ordin trebuie să aibă ca bază legală Legea Cadru 153/2017 și are un statut cu un rang inferior legii.
6. Se așteaptă răspunsul Ministerului Muncii care ar putea fi decisiv în aplicarea sau neaplicarea Ordinului 3993/2021.
7. În art. 39 din Legea Cadru nr. 153 din 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se menționează faptul că se acordă anumite drepturi salariale, atât pentru obținerea gradului didactic I în baza doctoratului, cât și pentru deținerea titlului științific de doctor, începând cu 01 iulie 2017, data de intrare în vigoare a prezentei legi.
8. Art. 14, alineatul (3) nu se aplică decât personalului didactic CARE SOLICITĂ și OBȚINE gradul didactic I prin echivalare, nu și celor CARE AU SOLICITAT și AU OBȚINUT aceste drepturi înainte de intrarea în vigoare a Legii după 1 iulie 2017.
9. Potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, se menționează faptul că articolul 14, alineatul 3 nu se aplică pentru cadrele didactice care și-au echivalat gradul didactic I prin dobândirea titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a Legii – cadru nr. 153 / 2017. Au fost date norme de aplicare în acest sens.
10. Actul administrativ cu caracter colectiv, deci normativ, cu nr. 3276/ L.O.V/04.09.2017 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrat la Ministerul Educației Naționale cu nr. 9834 / 07.09.2017, precizează foarte clar că articolul 14, alineatul 3, nu se aplică pentru cadrele didactice care și-au echivalat gradul didactic I prin dobândirea titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a Legii – cadru nr. 153 / 2017.
11. Aceste completări ale Legii-Cadru au fost înaintate de către Ministerul Educației Naționale prin adresa cu nr. 9834 / 07.09.2017 către Inspectoratele Școlare Județene.
12. Conform articolului 15, alineatele (1) și (2) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, Legea 153/2017 se aplică numai pentru viitor, nu și pentru trecut, deci NU ARE PUTERE RETROACTIVĂ. Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
13. Respectând principiul constituțional al neretroactivității legii 153/2017 și articolul 6, alineatele (1), (2) și (3) din Codul civil, cât și art. 38 din CODUL MUNCII, în care se menționează foarte clar faptul că salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care și-au echivalat gradul didactic I cu titlul științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, conform articolului 14, alineatul (1) din Legea 153/2017, beneficiază de toate drepturile salariale echivalente gradului didactic I și indemnizației de doctorat.
14. Prin articolele enunțate anterior se poate afirma că Ordinul Ministrului Educației Nr. 3993 / 16.06.2021 se aduce atingere drepturilor legale ale cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I în învățământ, anterior datei de 1 iulie 2017.
14. DECIZIA nr. 26 din 2 martie 2020 a ÎCCJ face referire la interpretarea dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și nu la alin. (3). ÎCCJ nu a ținut cont de neretroactivitatea legii invocată de d-na profesor, reglementată de art. 15 alin (2) din Constituția României, a respins cererea ca inadmisibilă, pasând problema înapoi Curții de Apel Pitești, care a respins acțiunea definitiv.
15. Prin Decizia nr. 52/2020, privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.187/109/2019, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, Înalta Curte de Casație și Justiție NU s-a pronunțat pentru dezlegarea chestiunii de drept. Argumentul Curții de Apel Pitești cu privire la intenția legiuitorului de a acorda o singură recompensă financiară este nedocumentat suficient pentru ca ECHIVALAREA nu se face doar prin completarea unei solicitări, ci printr-o procedură care implică susținerea inspectiilor la clasă, proba putând fi promovată sau nu.
OMECTS Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 prevede:
ART. 44
(1) Inspecţia specială de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se efectuează în perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului şcolar, în unitatea de învăţământ în care candidatul este încadrat sau, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane şi al directorului unităţii şcolare respective, într-o altă unitate.
(2) Inspecţia specială se desfăşoară la 4 activităţi didactice în prezenţa comisiei aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(6) Activitatea cadrului didactic se evaluează de fiecare membru al comisiei. Media aritmetică a notelor acordate de către aceştia reprezintă nota la inspecţie.
(7) Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 9 (nouă).
(8) Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi şi pot relua examenul de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor în anul şcolar următor.
16. Gradul didactic I în învățământ a fost acordat în urma promovării unui examen, nicidecum în urma unui act de bunăvoință din partea vreunui Ministru al Educației, obținerea gradului dicatic I reprezentând un drept câștigat în urma susținerii unui examen, deci nu din oficiu, doctoratul creând practic cadrul pentru obținerea echivalării, nu echivalarea în sine.
17. Indemnizația de Doctor și Gradul didactic I prin echivalare reprezintă două drepturi distincte obținute, ambele în urma promovării unor examene, fiind astfel legitime și legale.
18. Unitatea școlară nu poate retrage nimănui gradul obținut și este obligată să emită o nouă decizie de încadrare cu noile drepturi cf. art. 17 alin (3) din Codul Muncii. Iar în cazul încălcării Legii, un cadru didactic mai poate solicita parcurgerea treptelor de salarizare în urma promovării gradelor didactice? Nu. Aceasta se poate face doar în instanță prin anularea Ordinului de ministru prin care se acordă Gradul didactic I doar în cazul constatării ilegalității lui. Or, nu este cazul, și astfel MI SE OBSTRUCȚIONEAZĂ DREPTUL DE A PROMOVA LA O TREAPTĂ SUPERIOARĂ ÎN GRILA DE SALARIZARE.
19. Art. 17 alin (3) din Codul Muncii: Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente: salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
20. Art. 17 alin. (5) Codul Muncii: Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, ANTERIOR PRODUCERII MODIFICĂRII, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil. Emiterea noii decizii de încadrare va fi imposibilă fără încălcarea legii pentru că această decizie trebuie comunicată salariatului înainte de 1 iunie 2021, pentru că aceasta este data producerii modificării cf. art 1 alin (3) din Ordinul 3993/2021.
21. Art. 1 alin (3) din Ordinul 3993/2021: Prevederile alin. (1) și (2) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2021. De asemenea, Ordinul 3993/2021 nici măcar nu exista la data de 1 iunie 2021, acesta fiind publicat în Monitor abia la data de 17 iunie 2021. Alt aspect este că, așa cum am arătat mai sus, potrivit art. 15 alin (2) din Constituție, legea dispune numai pentru viitor și prin urmare intrarea în vigoare a acestui ordin nu poate fi 1 iunie 2021, așa cum prevede acest ordin, ci cel puțin data de publicare în Monitor adică 17 iunie 2021 și astfel apare alt conflict în lege.
22. Potrivit art. 12 alin (3) din Legea 24/2000, ordinele de ministru intră în vigoare la data publicării în Monitor, numai dacă nu are prevăzută o dată de intrare în vigoare. Or, acest ordin are menționată această dată de intrare în vigoare. Pe scurt, acest Ordin a fost făcut pe fugă, este plin de contradicții și nu s-a ținut cont de toate aceste lucruri pentru a elimina toate aceste contradicții și a putea da șansa angajatorilor să încheie deciziile în TIMP UTIL și LEGAL, cf. legii.
23. Art. 12 alin (3) din Legea 24/2000: (3) Actele normative prevăzute la art. 11 alin. (1), cu excepția legilor și a ordonanțelor, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text. Un lucru se poate spune că dacă nu se primește această decizie, atunci se poate reclama la ITM că s-au schimbat termenii contractului fără încheierea și comunicarea unei decizii care să fie contestată în instanță. Dacă se primește decizia, cu siguranță aceasta va fi antedatată de către școală în mod ilegal și, atunci, la primire se va semna în clar „am primit azi zi, lună, an, un exemplar, nume prenume, semnătură”. Acest lucru ar atrage după sine, atacarea actului adiționaș în termen în contencios administrativ.
24. Prezenta declarație devine atât o contestație a art. 1, alin (2) și (3) a ordinului 3993/16.06.2017, cât și o încunoștiințare a Unității Școlare la care funcționez ca angajat, cât și ca o sesizare de ilegalitate și neconstituționalitate către Ministrul Educației cu privire la acordarea unor drepturi legitime, motiv pentru care am cerut și cer în continuare REVOCAREA acestuia.

De aceea, vă rugăm ca în baza celor menționate mai sus, să mențineți modalitatea de salarizare anterioară datei de 1 iunie 2021, care vizează plata ambelor drepturi dobândite, până la soluționarea definitivă a plângerii prealabile depuse la Minister / soluționarea definitivă a speței în Contencios administrativ.

Ion-Valeriu HIU (Pitești, )

#25

Nistor Dorel

Dorel Nistor (Bacau, )

#27

Nu tăierii, demisia Câmpeanu!

Dorin Stănescu (Ploiești, )

#35

Este ilegal si imoral!!!!

Perianu Elena Adriana (Iasi, )

#38

E o bătaie de joc și o sfidare a ideii de performanță, un nou atac la valoarea studiilor superioare, o încurajare a limitării individuale, o frânare a dezvoltării pe tot parcursul vieții

Ramona Jitaru (Bacău , )

#39

Este ilegal sa ne privați de acest spor odată ce am muncit ani la rândul pentru el.
Noi nu furam, doar ne cerem dreptul !

Diana Simionescu-Crețu (Borca, )

#42

România este un stat de drept. Legea trebuie respectată.

Roxana Liliana Sandu (Tuzla, )

#44

Culhavi

Culhavi Cirtig Claudia Delia (Resita , )

#63

Ana Daniela Bahrin

Daniela Bahrin (Iași, )

#65

Sunt solidară cu colegii nedreptățiți.

Andronic Luciana-emilia (Cluj- Napoca, )

#79

Un efort deosebit, care desigur se reflecta si in calitatea invatamintului acelui dascal

Ioana Miclutia (Cluj-napoca, )

#85

Pentru ca este aberant sa se aplice o lege retroactiv, pentru ca fiecare cadru didactic a respectat legislatia in vigoare la momentul respectiv, pentru ca obtinerea gradului I a presupus inspectii/examene, nu doar o simpla cerere de echivalare, pentru ca ambele drepturi ni se cuvin, nu le-am primit din marinimie.

Tünde Anițaș (Satu Mare , )

#87

Invatamantul trebuie sa fie de inalta tinuta, sa fie atrasi oameni competenti in acest domeniu care sa se simta pretuiti, nu “carne de tun”.
Nivelul de civilizatie al unei tari se vede din nivelul de educatie al poporului.

In plus, se incalca un principiu fundamental de drept constitutional.

Luminita Radu (Constanta, )

#90

Sunt profesor doctor și rămân fără indemnizația de doctorat

Mihaela Burlacu (Buzau, )

#91

Ma aflu in situatia mentionata de dl profesor.

Gheorghe Mihaela (Ploiesti, )

#95

Pentru ca cei care vor sa faca mai mult in invatamant, cu pasiune pentru disciplina lor, sa fie valorizati!

Lucian Serban (Bacau, )

#97

Nu doresc să fie taiat sporul de doctorat !

Elena Loredana Nica (Râmnicu Vâlcea , )

#99

Aplicarea ordinului acesta este ilegal și reprezintă un abuz!

Braileanu Sorin (Cluj-Napoca, )

#103

Eliminarea sporului este o decizie nedreapta, imorala și ilegala.

Roberta Bucur (Mioveni, )

#104

Acest guvern incompetent se răzbună pe cele mai luminate minți din învățământul preuniversitar.

Razvan Neagu (Turda, )

#108

Susțin performanța în pregătirea didactică

Costel Diaconita (Tg- Jiu, )

#109

Nu admit să fiu victima unei ilegalități.

Zara Serinella (Iași, )

#115

Sunt doctor in Stiintele Educatiei, iar ordinul in cauza mi se pare aberant si abuziv.

Talida Milici (Ploiești , )

#117

Este un drept câștigat prin munca, legal și nu cred ca este o mare economie la buget, în fond nu sunt multi profesori la nivel național în această situație.

Constantin Vasile (Bacau, )

#127

E de datoria mea ca cetatean cu capul pe umeri sa o fac!

Rita Mariana Sorescu (Oradea, )

#138

Nu este corect sa se taie sporul de doctorat!!!!

Silvia Munteanu (Comanesti , )

#139

Am obtinut deja in instanță dreptul la plata sporului de doctorat și este o discriminare să alegem acum intre cele două sporuri.

Carmen Grigore (Ploiești , )

#144

Semnez pentru că am muncit foarte ca să obţin aceste drepturi

Réka Katalin Pápai (Tg Mureş, )

#146

Se face o nedreptate.
Dacă vrem să prosperam trebuie sa avem grija de profesori, medici și armată

Ghita Andreica (Baia Mare , )

#152

Este abuziv

Anca Dimitriu (Iasi, )

#163

Studiile doctorale reprezinta o performanta obținută prin enorm de multa munca. Aceste studii contribuie la perfectionarea cadrelor didactice, ceea ce implicit conduce la ridicarea nivelului educatiei.
În viziunea mea este nevoie de respect și recunoastere pentru aceste cadre didactice care se dedica pentru prosperitatea educatiei.
Este normal ca orice merit dobândit prin munca sa fie remunerat. In plus, pe lângă timpul alocat si munca asidua, mare parte din profesori platesc taxe anuale pentru a ajunge la nivel superior în educatie - taxe plătite din buzunarul personal; taxe care nici pe departe nu sunt mici si nici nu ni le deconteaza nimeni - prin urmare, se fac sacrificii mari pentru obținerea titlului de doctor.
Respect pentru educatie, respect pentru profesorii care contribuie la îmbunătățirea sistemului de învățământ!
Trăiesc cu speranta ca va fi bine! Doamne ajuta!

Elena Frunza (Bacau, )

#170

Mi se pare nedrept! Sunt discriminată de cei care ar trebui să mă apere! Lucrez în educație și Ministrul Educației a emis un document care atestă munca depusă în ani...Acum i se pare irelevantă, brusc. Cu acest precedent, mă pot trezi că nu mi se recunoaște nici Bacalaureatul. Sau Licența!
Ce vreți de la noi? Performanta nu mai contează? Chiar trebuie să plecăm cu toții din țară? De ce vă bateți joc de noi?

Melinda Crăciun (Tg. Mureșan , )

#175

Semnez pentru că este de neconceput ce se întâmplă.

Valentin Ghiţă (Cluj-Napoca, )

#188

Drepturile mele sunt îngrădite ilegal. Nu se poate aplica o lege retroactiv. O specializare trebuie plătită.

Bianca-Mariana Cigan (Satu-Mare, )

#192

E dreptul meu

Ardelean Laura Maria (Reghin , )

#196

Este un abuz din partea autorităților.

Serinela Pintilie (Iași , )

#198

Pentru ca imi pasa

Marian Crihan (Dorohoi, )Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...