Respectaţi Legea Educaţiei Naţionale la UMF Tg. Mureş!

Követeljük az Oktatási Törvény betartását a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen!

Act in accordance with the Education Law at the University of Medicine and Pharmacy of Tg. Mures!

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş are statut de universitate multiculturală şi multilingvă în limbile română şi maghiară (Art. 363). Conform Art. 135/1/b: în instituţiile de învăţământ superior multiculturale şi multilingve "se constituie secţii/linii cu predare în limbile minorităţilor naţionale".

Constituirea secţiei sau liniei maghiare a fost împiedicată ilegal de Senatul universităţii. Autonomia universitară nu prevalează asupra legilor ţării. Conform Art. 121: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este abilitat să urmărească şi să controleze aplicarea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul învăţământului superior, respectiv să controleze modul în care universităţile îşi exercită autonomia universitară.

Senatul a elaborat o Cartă care nu este în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ciuda atenţionărilor repetate ale Ministerului Educaţiei, în consecinţă nu a fost avizată de către acesta. În consecinţă alegerile la nivelul universităţii s-au desfăşurat în mod nelegal. În plus, senatul a blocat elaborarea regulamentului de funcţionare a secţiei sau a liniei de studiu, care să stabilească procedurile de alegere şi alte aspecte specifice structurilor organizatorice ale secţiei respectiv ale liniei, în consecinţă cadrele didactice maghiare au fost private de dreptul de alegere.

Sistemul actual şi situaţia actuală creată periclitează sustenabilitatea învăţământului medical în limba maghiară. Noi dorim garanţii pentru supravieţuirea învăţământului medical în limba maghiară şi aplicarea principiilor din art. 135/4 din Legea Educaţiei Naţionale.

Salutăm iniţiativa guvernului de a reglementa această situaţie creată prin proiectul de HG pentru modificarea punctului 44 din anexa nr. 2 a HG nr. 966/2011, fiind îndreptăţit pentru aceasta de către articolul 121 din Legea Educaţiei Naţionale.

Cerem:

- adoptarea de urgenţă a proiectului de HG pentru modificarea punctului 44 din anexa nr. 2 a HG nr. 966/2011,

- aplicarea întocmai a prevederilor Legii Educaţiei Naţionale,

- elaborarea Cartei în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

- învăţământ medical în limba maghiară inclusiv cel practic cu respectarea principiilor enunţate în Legea Educaţiei Naţionale,

- anularea alegerilor care au fost organizate fără bază legală, şi repetarea acestora.

Cadrele didactice maghiare de la UMF Tg. Mureş şi Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tg. Mureş

 

Követeljük az Oktatási Törvény betartását a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen!

Az Oktatási Törvény (2011/1) a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet (MOGyE) multikulturális és többnyelvű egyetemmé nyilvánítja (román és magyar nyelven, 363. cikkely). A 135/1/b cikkely kimondja, hogy a multikulturális és többnyelvű egyetemeken a nemzeti kisebbségek nyelvén tanító tagozatot vagy oktatási vonalat kell létrehozni.

Az egyetem szenátusa törvénytelen módon megakadályozta a magyar tagozat vagy oktatási vonal létrehozását. Az egyetemi autonómia nem írhatja felül az ország törvényeit. A 121. cikkely szerint az Oktatási Minisztérium az a felelős állami hatóság, amely a jogszabályok betartását és alkalmazását felügyeli a felsőoktatásban, valamint ellenőrzi, miként gyakorolják az egyetemi autonómiát a felsőoktatási intézmények.

Az egyetemi szenátus által kidolgozott Charta nincs összhangban a hatályos törvényekkel. A szenátus az Oktatási Minisztérium ismételt felszólításai ellenére sem  volt hajlandó kiigazítani a Chartát, emiatt a minisztérium a mai napig sem hagyta azt jóvá. Következésképpen az egyetemen tartott választások törvénytelenek voltak. Ezen túlmenően, a szenátus megakadályozta a magyar tagozat saját működési szabályzatának a megalkotását. A törvény szerint, ennek tartalmazni kellett volna a magyar oktatási vonal saját választási szabályzatát és jellegzetes szervezeti struktúráinak működési szabályzatát. Ennek hiányában a magyar oktatók nem élhettek választási jogukkal.

A jelenlegi rendszer a magyar orvosi oktatás akár rövid távú fenntarthatóságát is veszélyezteti. Mi szeretnénk élni az Oktatási Törvény által biztosított lehetőségekkel (135/4 cikkely). Ennek értelmében fennmaradásunkra, a fenntartható és kiszámítható fejlődésünkre szeretnénk garanciákat.

Üdvözöljük a 44/966/2011 sz. kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat tervezet  megjelenését, ami a kormány azon szándékát tükrözi, hogy  a kialakult helyzetet meg szeretné oldani. Erre  feljogosítja  az Oktatási Törvény 121. cikkelye.

Kérjük:

- a 44/966/2011 sz. kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat tervezet azonnali elfogadását,

– a tanügyi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartását,

- a törvény előírásait betartó Egyetemi Charta kidolgozását

- a teljes körű magyar nyelvű orvosképzést a Tanügyi Törvény elveinek tiszteletben tartásával,

- a törvénytelenül megtartott választások érvénytelenítését, és azok megismétlését.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói és a

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség

 

Ha egyetért a felhívással, kérjük, hogy a lap alján töltse ki a következő mezőket: keresztnév, név, város, ország és email cím.

 

Act in accordance with the Education Law at the University of Medicine and Pharmacy of Tg. Mures!

The University of Medicine and Pharmacy of Targu Mures has multicultural and multilingual university status in Romanian and Hungarian (Art. 363 of the Education Law). According to Art. 135/1/b, in multicultural and multilingual higher education institutes divisions or sections must be established in the languages ​​of national minorities.

The creation of the Hungarian section was precluded illegally by the University Senate. University autonomy does not supersede the laws of the country. According to Art. 121, the Ministry of Education is the authorized public authority to monitor and control the legal compliance of higher education institutes, as well as to control how universities exercise university autonomy.

Despite the repeated warnings of the Ministry of Education, the Senate drafted a University Charter which is not in accordance with legal provisions, therefore was not approved by the Ministry. Consequently the university elections were held unlawfully. In addition, the Senate blocked the drafting of the Hungarian section's regulation, which would have had to establish the election procedures and other specific organizational aspects of that section, therefore the Hungarian teachers were deprived of their rights.

The current system and the recently created situation jeopardizes the sustainable medical education in Hungarian. We want guarantees for the survival of medical education in Hungarian, and the application of the principles of art. 135/4 of the Education Law.

We welcome the Government's initiative to regulate the created situation by the Government Decision to amend paragraph 44 of annex no. 2 of G.D. 966/2011, being entitled to do it by Art. 121 of the Education Law.

Therefore we request:

- the urgent adoption of the draft G.D. amending paragraph 44 of annex no. 2 of G.D. 966/2011,

- enforcement of the Education Law,

- drafting the University Charter in accordance with legal provisions,

- Hungarian medical education including practical activities in accordance with the principles of the Education Law,

- cancellation of the elections, which were held without legal basis, and their repetition.

The Hungarian Teachers of the University of Medicine and Pharmacy of Tg. Mures and the Hungarian Student Association at Tg. Mures

 

If you agree with our petition, please fill in the boxes below (first name, name, city, country, email address).


Cadrele didactice maghiare de la UMF Tg. Mureş şi Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tg. Mureş    Contactați autorul petiției