INIȚIATIVĂ CETĂȚENEASCĂpentru o politică justă de locuire socială

Municipiul Cluj-Napoca are nevoie de un program local de locuire cu o puternică componentă de program de locuințe sociale (de altfel prevăzută și în Strategia de Dezvoltare a Muncipiului Cluj-Napoca 2014-2020) care include măsuri de: 

- identificare a nevoii de locuințe sociale,

- extindere a fondului de locuințe sociale, 

- atribuire de locuințe sociale în așa fel încât ele să fie accesibile și persoanelor marginalizate social.     

 

SOLICITĂM ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

I. Creșterea stocului de locuințe sociale din fondul locativ public 

II. Modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale  

 

Considerând că:

Dreptul la locuință adecvată este un drept fundamental din domeniul drepturilor sociale și economice, iar dreptul la un nivel de trai decent este un drept constituțional,   

Legea locuinței 114/1996 prevede că "accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean", iar "rezolvarea cerinţelor de locuire constituie un obiectiv major al administraţiei publice centrale şi locale", Locuința socială este o locuință de care pot beneficia "persoane și familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei",

Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 susține că "în funcţie de nivelurile veniturilor stabilite [până la care o persoană este considerată ca fiind marginalizată, nivel care se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, înaintea depunerii la Parlament a proiectului legii bugetului de stat] ... consiliile locale au obligaţia de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, ... la locuinţă şi la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc.",      

Cetățenii cu domiciliul în Cluj-Napoca și persoanele solidare din alte localități, Solicităm administrației publice locale, respectiv Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca:

1) Să elaboreze și implementeze o politică de dezvoltare de locuințe sociale prin care să:

►DIRECȚIONEZE ANUAL RESURSE ADECVATE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI SĂ SOLICITE CONTRIBUȚIE DIN BUGETUL DE STAT CU ACEST SCOP. ►ASIGURE CĂ LOCUINȚELE SOCIALE SUNT OFERITE PERSOANELOR CARE AU CEA MAI MARE NEVOIE DE SPRIJIN.  

2) Să respecte următoarele:

►SĂ NU INTRODUCĂ DREPT CRITERII DE ELIGIBILITATE ALTE CRITERII DECÂT CELE PREVĂZUTE DE ART. 48 AL LEGII LOCUINȚEI: "NU POT BENEFICIA DE LOCUINŢE SOCIALE, POTRIVIT PREZENTEI LEGI, PERSOANELE SAU FAMILIILE CARE:A) DEŢIN ÎN PROPRIETATE O LOCUINŢĂ; B) AU ÎNSTRĂINAT O LOCUINŢĂ DUPĂ DATA DE 1 IANUARIE 1990; C) AU BENEFICIAT DE SPRIJINUL STATULUI ÎN CREDITE ŞI EXECUŢIE PENTRU  REALIZAREA UNEI LOCUINŢE; D) DEŢIN, ÎN CALITATE DE CHIRIAŞ, O ALTĂ LOCUINŢĂ DIN FONDUL LOCATIV DE STAT."

►SĂ TRANSPUNĂ ÎN CRITERII DE SELECȚIE CRITERIILE DE ATRIBUIRE DE LOCUINȚE SOCIALE PREVĂZUTE DE LEGE CA FIIND PRIMORDIALE, PRECUM NIVELUL VENITULUI, CONDIȚIILE DE LOCUIT, STAREA DE SĂNĂTATE, NUMĂRUL MEMBRILOR DIN GOSPODĂRIE, ASTFEL ÎNCÂT PRIN ASTA SĂ SUSȚINĂ ACCESUL LA LOCUINȚE SOCIALE AL PERSOANELOR MARGINALIZATE SOCIAL (PRINTRE ELE ȘI PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST SAU CARE LOCUIESC ÎN CONDIȚII INADECVATE, PERSOANE FĂRĂ VENITURI SAU DOAR CU VENITUL MINIM GARANTAT SAU PERSOANE CU VENITURI FOARTE MICI).

►CHIAR DACĂ INTRODUC PRINTRE CRITERIILE DE SELECȚIE ȘI ALTE CRITERII DECÂT CELE DE MAI SUS, SĂ NU ACORDE PUNCTAJ FOARTE MARE CRITERIILOR PRIN CARE SE EXCLUD DE LA ACCESUL LA LOCUINȚE SOCIALE PERSOANELE CARE TRĂIESC ÎN SĂRĂCIE.        

 

I. Creșterea stocului de locuințe sociale din fondul locativ public

Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială solicită Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca ca pe baza nevoilor reale de locuințe sociale să elaboreze și să pună în practică în perioada 2016-2020 un program de locuințe sociale care să includă:

I.1. Un plan multianual de construcţie de locuințe sociale susținut din bugetul local completat cu alte surse. 

I.2. Creșterea stocului de locuințe sociale din fondul locativ public ca obiectiv de interes public prin următoarele măsuri:

- trecerea unor imobile din domeniul public al statului și în administrarea unor ministere sau companii de stat sau din proprietatea publică a Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local pentru edificarea unor locuințe sociale; 

- transformarea funcțiunii unor terenuri agricole sau industriale în terenuri cu destinația locuințe sociale;

- contracte de asociere cu investitori privați  (procent din locuințele construite de investitori se predă în fondul locativ public);

- preluare, casare și demolare clădiri cu altă destinație și eliberarea terenului în vederea construirii unor locuințe sociale;

- expropriere în interes public, locuințele sociale fiind definite ca interes public;

- scoaterea din circuitul spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință a unor imobile și introducerea acestora în circuitul locativ public;

- aplicarea procedurilor prevăzute în Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu privire la asigurarea de locuință pentru persoanele marginalizate în relația dintre Primărie, Consiliu Județean și bugetul de stat.    

 

II. Modificarea criteriilor de atribuire de locuințe sociale

Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială solicită Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca să modifice HCL 415/2015 astfel încât sistemul de criterii de atribuire de locuințe sociale să asigure accesul la locuințe sociale și a persoanelor marginalizate social.  

HCL 415/2015 și PROPUNERI DE MODIFICARE    

 

I. Criterii de eligibilitate

A) Sunt eligibile următoarele categorii de persoane: 

I/A.3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreuna) care nu ocupa și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca.            

Se elimină - pentru că în cazul persoanelor fără adăpost, ocuparea abuzivă a unui  imobil este o soluție disperată care nu poate să fie motiv al neeligibilității, din contră,  ar trebui să fie semn că aceste persoane au nevoie de o locuință socială.  

I/A.11. Solicitanții care pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței, dovedit prin contract de muncă în valabilitate certificat de angajator, cupon de pensie, convenții civile, PFA, sau altele asemenea. Pentru îndeplinirea criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din drepturile de asistență socială.            

Se modifică astfel: Solicitanții care nu au venituri din munci contractuale, precum și  solicitanții care au venituri sub venitul mediu net pe economie, inclusiv veniturile din drepturile de asistență socială, veniturile din contracte de drept de autor, veniturile din           contracte de munci ziliere, veniturile din contracte de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată. 

B) Nu pot beneficia de locuință socială următoarele categorii de persoane:

I/B.11. Solicitanții care nu pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței, dovedit prin contract de muncă în valabilitate certificat de angajator, cupon de pensie, convenții civile, PFA, sau altele asemenea.            

Se modifică astfel: Solicitanții care au venituri peste venitul mediu net lunar pe    economie.   

II. Condiții de eligibilitate la încheierea contractului de închiriere            

Să se mențină doar acele obligații ale solicitantului care sunt prevăzute de lege.    

 

Criterii de selecție

III/I. Punctaj acordat pentru condiții de locuit:            

Se completează cu un articol nou            

III/I.4: Punctaj acordat pentru:

- locuirea în locuință cu condiții improprii: (a) fără bucătărie,  (b) fără toaletă în casă,     (c) fără acces la curent, (d) fără acces la apă și canalizare;  

- locuirea în locuință neconvențională, și/sau improvizată (unitate mobilă, unitate provizorie, adăposturi sau structuri provizorii de ex barăci, alte unități nedestinate locuirii dar care sunt locuite);            

- locuirea în locuințe cu o suprafață mai mică de 8 mp/membru familie indiferent de calitatea de tolerat, sau de tipul locuinței (convențională sau nu, cu sau fără autorizație de construcție, etc).

III/II. Punctaj acordat pentru Starea civilă            

Se modifică  - III/II. Punctaj acordat pentru persoanele care gospodăresc împreună

III/III. Venitul mediu net/membru de familie (soț, soție, copii):

- mai mic decât venitul net minim pe economie  .... 30 p                                                     

- intre venitul net minim și venitul net mediu pe economie ... 20p

Dovada venitului este probata prin:

- adeverință eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile obținute ca urmare a unor contracte de munca încheiate în condițiile legii; - acte eliberate de către autoritățile statului care sa dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții civile, PFA, drepturi de autor, dividende, participații, venituri din drepturi de asistență socială, sau altele asemenea)            

Se completează astfel: Pentru calcularea nivelului de venit sunt valide, după caz, și  Adeverințele pentru o perioadă mai scurtă de 12 luni (de ex. în cazul în care  solicitantul este angajat de mai puțin de 12 luni la angajatorul său actual, și/sau în cazul în care el are alte tipuri de venituri, inclusiv venituri din drepturi de asistență socială de mai puțin de 12 luni, și/sau în cazul și altor tipuri venituri)            

Conform Hotărârii nr. 1275/2000 privind normele metodologice de punerea în aplicare a legii locuinței: Declarația și adeverința de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni,  pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri se cer în momentul încheierii contractului de închiriere cu scopul calculării chiriei.

III/IV. Studii:            

Se elimină: Legea locuinței nu definește nivelul studiilor drept criteriu de acordare de  locuință socială.

III/V. Vechimea în muncă Vechimea în muncă a solicitantului            

Se punctează vechimea în muncă a tuturor persoanelor care sunt introduse în dosarul    cererii de locuință socială

III/VI. Condiții speciale:            

Se modifică cu: Toate punctajele de la aliniatele (a) - (k) din acest articol se acordă  tuturor membrilor familiei/gospodăriei incluse în cerere de locuință socială. Se completează cu: Se acordă punctaj pentru starea de sănătate a solicitanților și a  membrilor familiei/gospodăriei care aplică pentru locuință socială

III/VII. Cazuri de forță majoră Prin cazurile de forta majora se înțeleg cazurile de sănătate, altele decât cele punctate la Condițiile speciale din criterii sau alte cazuri pe care Comisia le apreciază ca fiind deosebite cu privire la condiția umană, situații familiale deosebite, violență domestică, precum și alte asemenea situații cu implicații directe sau indirecte asupra drepturilor și libertăților cetățenești, a calității și demnității ființei umane. Prin cazuri de excelență se înțeleg cazurile solicitantilor care și-au adus aportul la creșterea prestigiului Municipiului Cluj-Napoca sau a țării prin performanțe intelectuale, culturale, sportive, civice, etc.            

Se completează cu: Precum și cazurile de locuire în condiții de nesiguranță, după caz, în mediu poluat, într-un cartier izolat, într-un așezământ informal sau într-un  ansamblu de locuințe informale care prezintă riscul unor demolări și/sau evacuări din  motive ce țin de regenerare urbană sau dezvoltare imobiliară, sau într-o zonă de locuire dezavantajată, marginalizată, eventual și segregată, precum și neglijată de autoritățile locale de-a lungul mai multor ani și decenii din punctul de  vedere al dezvoltării  infrastructurale.  Nicăieri în textul legii nu se face referire la excelenţă ca fiind unul dintre criteriile pentru care trebuie atribuite locuinţe sociale. Municipalitatea poate să constituie un fond locativ diferit pentru asemenea situaţii, de exemplu în cazul locuințelor de  serviciu.      

 

Bazele legale invocate de propunerile de modificare a criteriilor de atribuire de locuințe sociale formulate în Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială:

OUG 57/2008 - modificare la Legea locuinței 114/1996: au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie ...

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 cu aplicare din 07.12.2000: autoritățile administraţiei publice locale ... vor ține seama la stabilirea criteriilor de atribuire de locuințe sociale de prevederile art. 42 şi 43 din lege, astfel încât "în cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea în vedere: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora; d) vechimea cererilor.

Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind Combaterea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2, alin. 4:  Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe.    

 

SUSȚIN Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială   

Echipa Campaniei Căși sociale acum!: Enikő Vincze Simona Ciotlăuș George Zamfir Ioan Doghi Leontina Lingurar Mihaela Berki  Alexandru Mureșan Dénes Miklósi Szilárd Miklós  Noémi Magyari   

Mai multe informații despre Campania "Căși sociale acum!", și campania "Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie" puteți găsi pe pagina de internet a Fundației Desire: www.desire-ro.eu  

Contactați-ne dacă doriți să fiți informați de alte detalii, dacă vreți să vă implicați în aceste campanii, și dacă puteți să vă dedicați timp strângerii de semnături în orașul Cluj, dar și să participați la acțiunile noastre viitoare.   (desire_cluj@yahoo.com


Fundația Desire    Contactați autorul petiției