Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #20532 Datorii de 777 milioane de euro si capitaluri negative de 511 milioane de euro

2014-05-09 10:39

http://www.impactreal.ro/2014050416754/Datorii-de-777-milioane-de-euro-si-capitaluri-negative-de-511-milioane-de-euro.html

An dezastruos pentru Oltchim


Indicatori financiari dezastruoşi realizaţi de societatea Oltchim în anul 2013. Combinatul a avut o cifră de afaceri de 497,9 milioane de lei, venituri totale de 623,1 milioane de lei, raportate la cheltuieli totale mult mai mari, de 1,57 miliarde de lei. A rezultat astfel o pierdere de 946,8 milioane de lei. Acţionarii SC Oltchim SA, cu votul a 74,94% din acţiunile cu drept de vot, au aprobat marţi raportul administratorului special al societăţii pentru exerciţiul financiar 2013, întocmit conform anexei nr. 32 a regulamentului CNVM nr. 1/2006, aprobând şi situaţiile financiare individuale ale societăţii, încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), aşa cum este prevăzut în OMFP nr. 1286/2012, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2013. La 29 aprilie 2014 a avut loc astfel Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, convocată de administratorii judiciari, şedinţă la care au fost prezenţi şi reprezentaţi legal acţionari care deţin 251 de milioane de acţiuni, reprezentând 73,13% din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, 19 aprilie 2014. Acţionarii au aprobat situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2013. Acţionarii SC Oltchim SA au mai decis data de 19 mai 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din data de 29 aprilie 2014.

Concluzia auditorului: situaţie incertă la Oltchim


Societatea de audit PKF Finconta a publicat recent raportul auditorului independent cu privire la situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pentru anul 2013. „Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, acesta nu a putut efectua proceduri alternative pentru a obţine asigurare în legătură cu soldurile de deschidere ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Drept urmare, noi nu am putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, ca urmare a unor eventuale ajustări ale soldurilor de deschidere aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Aşa cum este prezentat în raportul de audit emis pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, auditorul nu a putut participa la observarea inventarierii fizice a stocurilor la 31 decembrie 2012, având în vedere numirea acestuia ulterior datei de 31 decembrie 2012. Acesta nu a putut să se asigure asupra existenţei stocurilor cantitative la data menţionată mai sus, prin aplicarea altor proceduri de audit. Drept urmare, nu ne putem exprima asupra impactului pe care aceste stocuri l-au generat în situaţia consolidată a rezultatului global aferentă anului 2013, precum şi asupra situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013. SC Oltchim SA a intrat în insolvenţă la data de 30 ianuarie 2013, dar situaţiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. La 31 decembrie 2013, Grupul a înregistrat capitaluri proprii negative de 2,29 miliarde de lei (511 milioane de euro), o pierdere contabilă aferentă exerciţiului de 947,6 milioane de lei, iar datoria curentă netă este de 3,48 miliarde de lei (777 milioane de euro). La data aprobării situaţiilor financiare consolidate, SC Oltchim SA nu avea un plan de reorganizare care să indice măsuri de redresare, aprobat de adunarea creditorilor, conform prevederilor Legii 85/2006, privind procedura insolvenţei. Situaţia indică existenţa unei incertitudini semnificative care ar putea pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a-şi continua activitatea şi, prin urmare, va fi inaptă să îşi execute obligaţiile în cursul desfăşurării normale a activităţii. Situaţiile financiare consolidate şi notele explicative ale acestora nu prezintă acest fapt. Datorită riscului ca SC Oltchim SA să nu îşi mai continue activitatea, există indicii că valoarea netă a activelor raportate de SC Oltchim SA este mai mare decât valoarea recuperabilă estimată şi, în acest caz, valoarea activelor ar trebui redusă la valoarea recuperabilă respectivă. Nu am fost în măsură să estimăm impactul unor eventuale ajustări asupra poziţiei financiare consolidate la 31 decembrie 2013 şi a performanţei financiare consolidate a SC Oltchim SA la aceeaşi dată. Nu am putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate pentru a oferi o bază pentru o opinie de audit. În acest sens, nu exprimăm nici o opinie cu privire la situaţiile financiare consolidate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară.”, se arată, printre altele, în raportul de audit realizat de PKF Finconta.

Valoarea amortizării anulate în 2013 a fost 343 milioane de lei


Potrivit raportului anual consolidat din 2013 al SC Oltchim SA, aprobat de acţionari în data de 29 aprilie 2014, la sfârşitul anului trecut, societatea a decis să efectueze evaluarea imobilizărilor corporale, evaluare care a fost efectuată de un evaluator independent, respectiv firma Winterhill SRL România, autorizat ANEVAR. La data de 31 decembrie 2013, valoarea amortizării cumulate anulate a fost de 343 milioane de lei. În urma reevaluării activelor au rezultat majorări de valori la mijloace fixe de 207,8 milioane de lei, din care s-a înregistrat în rezerva de evaluare suma de 204,36 milioane de lei, iar suma de 3,48 milioane de lei a acoperit deprecierile înregistrate la reevaluările precedente. În 2013 au existat venituri; diminuări de valoare în suma de 291,2 milioane de lei, care au fost înregistrate în totalitate pe contul de cheltuieli. La investiţii în curs s-a înregistrat o diminuare a valorii cu suma de 340 de milioane de lei, întreaga sumă afectând contul de cheltuieli al SC Oltchim SA. La terenuri s-au înregistrat majorări din reevaluări de 2.300 de lei, care au majorat surplusul din reevaluare, şi diminuări de 20.000 de lei, înregistrate pe costuri. În acelaşi timp, au fost achiziţionate terenuri, în urma executării silite a unui client din comuna Arbore, în suprafaţă totală de 19.100 mp, în valoare de 71.000 de lei. La finalul anului 2013, SC Oltchim SA nu a mai avut în derulare contracte de leasing, contractele cu Porsche Leasing România şi ING Lease Romania IFN finalizându-se până în luna octombrie 2013. În cursul anului trecut, SC Oltchim SA nu a mai înregistrat dobânzi plătite pentru împrumuturi bancare contractate pentru investiţiile la instalaţiile de PVC. Mijloacele fixe cu valoarea netă de peste 1 miliard de lei (la 31 decembrie 2012 erau de 1,2 miliarde de lei) au fost gajate ca şi garanţii colaterale împrumuturilor contractate de SC Oltchim SA. Capitalul social la 31 decembrie 2013 reprezintă contribuţia Guvernului, sub formă de active nete la formarea societăţii la 1 august 1990, capitalul social a patru unităţi preluate la 1 august 1996, valoarea terenurilor transferate de Guvern către SC Oltchim SA în anii 1998, 1999 şi 2000 şi două majorări de capital social reprezentând aport în natură (teren) al statului prin AAAS (respectiv Ministerul Economiei) şi aporturi în numerar ale acţionarilor. O dată cu intrarea SC Oltchim SA în procedura insolvenţei, acţiunile au fost suspendate de la tranzacţionare, începând cu data de 30 ianuarie 2013. Toate acţiunile sunt acţiuni ordinare, subscrise şi plătite integral. Toate acţiunile dau drept de vot egal şi valoarea nominală este de 0,10 lei pe acţiune. În anul 2013 nu au fost modificări ale valorii capitalului social. Pierderea pe acţiune este determinată prin divizarea venitului net atribuibil acţionarilor ordinari la numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare emise. Nu există acţiuni potenţiale diluate la data de 31 decembrie 2013.

Anul trecut, Oltchim nu a mai plătit ratele bancare


În urmă cu 9 ani, SC Oltchim SA a angajat un credit în sumă de 10,25 milioane de euro de la Rabobank International - Structured Trade & Export Finance, Olanda, în baza unui contract de credit. Graficul de rambursare a creditului includea 10 rate semestriale, egale, prima rată fiind scadentă la 31 martie 2008. La solicitarea SC Oltchim SA, Rabobank a aprobat amânarea termenului de scadenţă de la 31 decembrie 2012 până la 31 martie 2013, în baza notificării din 8 ianuarie 2013. La data de 31 decembrie 2013, SC Oltchim SA înregistrează o creanţă totală de 668.300 de euro, compusă din soldul creditului, în sumă de 653.400 de euro, cu o dobândă acumulată până la 30 ianuarie 2013 în sumă de 14.800 de euro. După data de 30 ianuarie 2013, SC Oltchim SA nu a înregistrat dobânzi calculate de Rabobank, fiind o creanţă chirografară. Creditul este garantat de Agenţia de Asigurare Atradius din Olanda, prin emiterea unei poliţe de asigurare în favoarea creditorilor. Rabobank s-a înscris la masa credală în tabelul creditorilor SC Oltchim SA cu suma de 668.300 de euro, creanţă chirografară. În anul 2006, SC Oltchim SA a angajat un credit de la Banca Transilvania de 8,5 milioane de euro. Rambursarea creditului trebuia să se facă în 7 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani. Prima rată de credit a fost scadentă la 10 octombrie 2008, iar ultima la 10 octombrie 2013. Soldul creditului la 31 decembrie 2013 era de 2,36 milioane de euro. Creditul este garantat cu următoarele garanţii mobiliare sau imobiliare: ipotecă mobiliară sau imobiliară asupra unor active (teren, construcţii şi echipamente), constituite în corpuri de proprietate şi ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare deschise la Banca Transilvania. Banca s-a înscris la masa credală, în tabelul creditorilor SC Oltchim SA, cu suma de 2,46 milioane de euro. Creanţa înscrisă la masa credală este integral garantată. După data de 25 februarie 2013, Banca Transilvania nu a calculat dobânzi. În anul 2010, CEC Bank a acordat un credit pentru finanţarea activităţii de investiţii de la SC Oltchim SA, în sumă de 34,79 milioane de lei, pe termen mediu de cinci 5 ani, cu plata în 60 de rate lunare, în sumă de 571.500 de lei. Conform unui act adiţional din 31 mai 2013, s-a realizat restructurarea creditului de investiţii pe termen mediu, după cum urmează: includerea în soldul creditului a tuturor ratelor restante, dobânzii şi a comisioanelor restante înregistrate la data de 31 mai 2013 (data restructurării creditului); acordarea unei perioade de graţie totală până la 31 decembrie 2013 pentru dobânzile şi ratele datorate; includerea în principal a dobânzii restante în sumă de 252.400 de euro, aferentă facilităţii acordate prin Contractul de facilitate de linie de credit revocabilă din data de 11 mai 2010 şi a dobânzii restante în sumă de 76.600 de lei, aferentă facilităţii acordate prin contractul de facilitate de linie de credit revocabilă din data de 26 noiembrie 2012. Prin restructurare, soldul creditului, în sumă de 34 de milioane de lei, a devenit plătibil în 31 de rate lunare, prima rată scadentă la 31 decembrie 2013 în sumă de 16,85 milioane de lei, următoarele rate lunare fiind de 571.500 de lei. Scadenţa finală este la data de 20 iunie 2016. Conform actului adiţional din data de 30 decembrie 2013, facilitatea de credit include o perioadă de graţie totală a dobânzilor şi ratelor datorate de la 31 decembrie 2013 până la 30 iunie 2014.

Dobânda pentru creanţa AAAS a crescut anul trecut cu 12,9 milioane lei


La 21 septembrie 2012, o dată cu licitaţia pentru vânzarea pachetului majoritar deţinut de statul român la SC Oltchim SA, a fost organizată şi o licitaţie şi pentru vânzarea creanţei AAAS, dar nici aceasta nu s-a valorificat. În aceste condiţii, SC Oltchim SA a înregistrat în evidenţa contabilă la 31 decembrie 2012 dobânda calculată de AAAS pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2012, care este în sumă totală de 646,4 milioane de lei, din care 134,7 milioane de lei pe cheltuiala aferentă anului 2012 şi 511,7 milioane de lei pe rezultatul reportat. În anul 2013 s-a înregistrat pe cheltuială dobânda, în sumă de 12,9 milioane de lei, calculată pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. Datoria către AAAS este garantată prin contracte de gaj fără deposedare asupra unor echipamente proprietatea SC Oltchim SA, achiziţionate din creditele garantate de stat. În anul 2009, BCR a acordat o linie de credit în sumă de 73 de milioane de euro, destinată finanţării activităţii curente. În anul 2013, Banca Comercială Română, în calitate de cedent, a cesionat drepturile de creanţă provenite din contractul de credit şi accesoriile acestuia, în favoarea Erste Bank AG Austria, în calitate de cesionar. Linia de credit angajată de SC Oltchim SA la Erste Bank AG era scadentă la 31 ianuarie 2013, însă banca nu a aprobat prelungirea creditului, după data menţionată la scadenţă. BCR este înscrisă în tabelul creditorilor SC Oltchim SA cu creanţa în sumă de 345,9 milioane de lei. SC Oltchim SA are angajată o linie de credit de 3,9 milioane de euro, de la Unicredit Ţiriac Bank, în baza unei convenţii de credit din 8 august 2005 şi a actelor adiţionale ulterioare, destinată finanţării capitalului circulant. Linia de credit era scadentă la data de 28 ianuarie 2013, dar banca nu a aprobat prelungirea termenului de valabilitate după data scadentă. Unicredit Ţiriac Bank este înscrisă în tabelul creditorilor SC Oltchim SA cu o creanţă totală de 3,9 milioane de euro, reprezentând creditul angajat la 30 ianuarie 2013. La Bancpost, SC Oltchim SA avea angajată o linie de credit de 560.600 de euro, în baza Contractului de credit facilitate revolving pentru capital de lucru nr. 8/14 februarie 2006, destinat finanţării capitalului circulant. Termenul scadent era 15 noiembrie 2013, iar banca nu a aprobat prelungirea termenului de valabilitate după scadenţă. Bancpost este înscrisă la masa credală cu 568.800 de euro. SC Oltchim SA are angajată o linie de credit de 13,4 milioane de lei de la ING Bank din 2007, destinată finanţării activităţii curente, scadenţă la 21 martie 2013. Nici în acest caz, banca nu a aprobat prelungirea termenului după scadenţă, astfel încât este înscrisă în tabelul creditorilor cu 13,6 milioane de lei. Creanţa înscrisă la masa credală este integral garantată. Din anul 2010, SC Oltchim SA are angajată o linie de credit de 314.100 de euro, de la Garanti Bank International NV, tot pentru activitatea curentă, scadentă la 3 ianuarie 2013, neprelungită după data scadenţei, Garanti Bank fiind înscrisă în tabelul creditorilor cu 315.300 de euro.

Investiţii de mediu obligatorii, de 101 milioane de euro


Anul trecut, SC Oltchim SA, Grupul, prin Oficiul Juridic propriu, acţionase în judecată clienţii rău-platnici pentru nerespectarea condiţiilor contractuale de 134,9 milioane de lei şi 62.775 de dolari, reprezentând contravaloarea produselor livrate şi neachitate, 2 milioane de euro daune şi 8,4 milioane de lei penalităţi de întârziere. Din litigiile cu clienţii externi avea, în plus, de recuperat 1 milion de dolari şi 1,84 milioane de euro, reprezentând contravaloare marfă. În calitate de pârât pentru nerespectarea condiţiilor contractuale, SC Oltchim SA a fost chemat în judecată pentru achitarea sumei de 181.000 de lei. Începând cu 30 ianuarie 2013 a fost deschisă procedura insolvenţei şi, din acel moment, au fost suspendate toate acţiunile în pretenţii împotriva SC Oltchim SA, conform Legii 85/2006. La data de 30 ianuarie 2013 existau dosare având ca obiect pretenţii împotriva societăţii în sumă de 159,1 milioane de lei şi 534.100 de euro, plus penalităţi de 33,86 milioane de lei. Pentru clienţii rău-platnici, SC Oltchim SA a înregistrat ajustări la data bilanţului. La data situaţiilor financiare, SC Oltchim SA era implicată într-un litigiu cu Administraţia Fondului de Mediu, având ca obiect decizia de impunere nr. 2/17 martie 2013, prin care a fost stabilită în sarcina combinatului obligaţia de plată de 59,2 milioane de lei, în temeiul OUG nr. 196/2005, reprezentând sume încasate ca urmare a aplicării penalităţilor de 100 de euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, pentru nerestituirea unui număr de 143.437 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. În 19 octombrie 2011, Curtea de Apel Piteşti a admis cererea în anulare a actului administrativ depusă de societate şi a dispus suspendarea executării actului administrativ până la soluţionarea irevocabilă a fondului cauzei. La data situaţiilor financiare, SC Oltchim SA era implicată în mai multe litigii cu foşti angajaţi, în calitate de pârât, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, pentru care nu se pot estima eventualele obligaţii de plată ale societăţii care ar putea decurge din pronunţarea nefavorabilă a instanţelor. Reglementările privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar societatea nu a înregistrat nici un fel de obligaţii la 31 decembrie 2013 şi 2012, pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice şi de consultanţă, studii ale locului, designul şi implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurător. SC Oltchim SA înregistrează şi plăteşte fondul de mediu la buget, constituit conform normelor în vigoare. Volumul de investiţii pentru SC Oltchim SA este estimat la 101 milioane de euro, măsurile cuprinse în programul de mediu trebuind finalizate până în 31 decembrie 2014. Principalele investiţii sunt: conversia instalaţiei de electroliză cu mercur în electroliză cu membrane schimbătoare de ioni de aceeaşi capacitate şi introducerea DCS, cu o valoare estimată de 67 de milioane de euro; modernizarea staţiei de epurare biologică, cu o valoare estimată de 16,8 milioane de euro; îmbunătăţirea calităţii apelor rezultate de la Secţia Propenoxid, cu o valoare estimată de 6 milioane de euro; închiderea batalului de deşeuri periculoase, cu o valoare estimată de 5,6 milioane de euro; închiderea depozitului de deşeuri nepericuloase, cu o valoare estimată de 2,8 milioane de euro.

Administratorii judiciari nu vor încasa poliţa de asigurare de la Astra

Potrivit conducerii Astra Asigurări, dosarul de despăgubire înaintat de administratorii judiciari ai SC Oltchim SA nu indică un eveniment asigurat, produs in intervalul asigurat şi care să descrie şi să cuantifice vreunul dintre prejudiciile acoperite de poliţa de asigurare a răspunderii civile emisă de Astra. SC Oltchim SA are încheiată la Astra o poliţă de asigurare de răspundere profesională pentru managerii săi, care prevede că asiguratorul plăteşte în caz de culpă managerială constatată maxim 10 milioane de euro. Reprezentanţii Astra Asigurări spun că cererea s-a întemeiat pe analiza făcută de administratorii judiciari cu privire la cauzele care au condus la starea de insolvenţă a SC Oltchim SA. „Poliţa nu acoperă - potrivit art. 6.7, lit. g., prejudicii - decurgând din/bazate pe/atribuibile sau implicând direct sau indirect performanţele profesionale ale asiguratului sau pierderi financiare provocate prin neatingerea obiectivelor propuse prin planul de afaceri al companiei, contractul de administrare ori management, sau ca urmare a insolvabilităţii companiei. În interesul tuturor părţilor, în calitate de administrator special al Astra, am solicitat în repetate rânduri detalii privind titlul executoriu sau alt document echivalent din care să reiasă răspunderea civilă a conducerii, precum şi întinderea daunei cauzate. Ca răspuns la solicitările noastre, administratorii judiciari ai SC Oltchim SA insistă că raportul întocmit de ei este documentul necesar şi suficient pentru aceasta, contrar prevederilor legale. Din dorinţa de a clarifica situaţia, am analizat din proprie iniţiativă dosarul de insolvenţă a SC Oltchim SA, cu scopul de a determina dacă administratorii judiciari au iniţiat şi, eventual, au finalizat o acţiune de atragere a răspunderii conducerii SC Oltchim SA în conformitate cu prevederile Legii 85/2006, privind insolvenţa. În urma analizei nu am reuşit să identificăm o astfel de acţiune şi, pe cale de consecinţă, vreun drept de creanţă câştigat de SC Oltchim SA împotriva membrilor organelor de conducere acoperiţi de poliţă.”, spun reprezentanţii Astra Asigurări. Poliţa de răspundere civilă a unor membri din organele de conducere a SC Oltchim SA a fost emisă de Astra în iunie 2012, pentru o perioadă de un an, şi prevede o limită de răspundere de 10 milioane de euro, fiind reasigurată în proporţie de 100% de un reasigurator cu rating A, acordat de o agenţie de rating internaţională. Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a companiei Astra. În calitate de administrator special, KPMG, conform deciziei ASF şi în baza prevederilor legale, contribuie la reechilibrarea parametrilor financiari ai societăţii de asigurare Astra, astfel încât toate drepturile asiguraţilor să fie protejate corespunzător.