Cerere către Tribunalul București, cu privire la dosarul ANR, prin care aceasta solicită modificarea statutului

 • CĂTRE TRIBUNALUL BUCUREŞTI
  Domnule preşedinte,
  Subsemnatul Vieru Eugen - Cezar, membru cu drepturi depline al Asociaţiei Nevăzătorilor din România –filiala Botoşani, având calitatea de intervenient în dosarul 25986/300/2019 din data de 20/11/2019, la Judecătoria setorului 2, Bucuresti,  solicit  analizarea dosarului ce se afla in fond, cu nr. 25986/300/2019 (499/PJ/2019), înaintat catre dumneavoastră de către Judecătoria sectorului 2, cu privire la modificările statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în vederea legalităţii acestuia –conform legii – respectiv a Ordonanţei nr. 26/2000 şi a legii nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.
  Având în vedere cererea petentei, Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin care solicită Judecătoriei Sector 2, Bucureşti, modificarea Statutului aflat la grefa Judecatoriei sus amintite (dosar: 25986/300/2019), solicit: respingerea modificarilor Statutului ANR, întrucât acestea, aduse în faţa dumneavoastă, ca urmare a hotărârii Adunarii Generale Naţionale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, din, 17/10/2019, nu au fost dezbătute la nivel naţional în AG-urile filialelor din teritoriu, astfel ca asociaţii (nevăzătorii) acesteia, care sunt membri cotizanţi cu drepturi depline, să poată să îşi exprime punctul de vedere cu privire la modificările acestuia, noile modificări ne-fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare specifică ONG-urilor, prevăzute în Ordonanţa 26/2000 şi Legea 246/2005, cu modificările ulterioare.
  În acest sens vă solicit spre a analiza în vederea aprobării/respingerii cererii ANR, următoarele aspecte ale statutului propus spre modificare şi să decideţi conform legislaţiei în vigoare.
  La Art. 25 alin. (2), unde este prevăzut că; „Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei, prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Preşedintele poate fi ales pentru maximum două mandate complete, începând cu data adoptării prezentului Statut”, era suficient să fie înscris doar „. . .Preşedintele va avea maxim doua mandate”. Menţionez că înscrisul actual face posibil, în eventualitatea unei noi modificări de statut, ca preşedinţii să se perpetueze în funcţii, peste cele două mandate, în cazul în care acest articol va fi păstrat în forma actuală, forma ce nu se încadrează în limitele democraţiei si a bunei credinţe.
  În conformitate cu legislaţia în domeniu, de constituire şi funcţionare a ONG-urilor, Ordonanţa 26/2000 cu modificările introduse de legea 246/2005, asociaţiile şi filialele acestora au personalitate juridică de sine stătăoare şi, astfel, au organe de conducere ce pot decide asupra intereselor şi bunei funcţionări a acestora. Potrivit legislaţiei în domeniu, asupra deciziilor organelor de conducere, poate interveni doar legislaţia prin hotărârea unei instanţe judecătoresti.
  Astfel, la constituirea sau modificarea unui STATUT, acesta trebuie să fie în litera legii. Vă semnalez că în Statutul depus de Asociaţia Nevăzătorilor din România, pentru a fi legalizat, la capitolul IV, articolul 12, cu urmatorul continut: “(5) Suspendarea şi excluderea din asociaţie se hotărăsc de către Consiliul Director al filialei, după analizarea faptelor şi a punctului de vedere al celui vizat. Hotărârea se comunică membrului în cauză în cel mult 15 zile de la adoptare. Împotriva hotărârii Consiliului Director al filialei, cel suspendat sau exclus poate face plângere la Adunarea Generală a filialei în cel mult 30 de zile, iar în cazul în care este nemulţumit de decizie, la Consiliul Director al Asociației, în termen de 30 de zile. Hotărârea Consiliului Director al Asociației, adoptată după audierea ambelor părți (membrul vizat de excludere sau suspendare și reprezentantul legal al filialei), rămâne definitivă…”încalcă legislaţia în domeniu deoarece o decizie luată de o entitate juridică în spetă, Filiala, nu poate fi atacată decât în instanţa de pe raza Judecătoriei unde îsi are sediul sau domiciliul. Prin acest articlol, Asociaţia Nevăzătorilor din România se substituie instanţei, astfel putând să anuleze, sau să schimbe decizia unui organ de conducere dintr-un ONG cu personalitate juridică, fie ea şi Filială.
  La art. 31. Al. (1), (2) şi (3) din statutul ale căror modificări urmează a fi legiferate, este de 3 (trei) ori formulat, "…statutele proprii/filialelor…", în condiţiile în care atât în Ord. 26/2000, art 13, al, (3) şi (4), cât şi în legea 246/2005, Art. I, pct, 9, al. (3) se face referire clară la faptul că înscrierea filialelor unei asociaţii se face doar în baza statutului acesteia şi nu al filialelor, care aşa cum reiese din lege nu au statute proprii, chiar dacă acestea capătă personalitate juridică, ele funcţionând doar în baza statutului (mamă) asociaţiei şi nu al unuia propriu si de sine stătător aşa cum este prevăzut la art. 31, unde exusta formularea „statutele proprii” si „statutele filialelor”.
  Cu speranţa că veţi decide în conformitate cu legislaţia aferentă Asociaţţilor şi fundaţiilor din România, vă mulţumesc.

  Prezenta solicitare, am adresat-o către dumneavoastră, în temeiul Ord. 27/2002, cu privire la reglementarea petiţiilor şi înscrisurilor prin e-mail
  Cu stimă,
  Vieru Eugen Ceza

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Cezar Vieru să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook