Catre Tribunalul Bucuresti cu privire la dosarul 25986/300/2019

CĂTRE   TRIBUNALUL BUCUREŞTI – Secţia a V – a Civilă

  Domnule preşedinte, onorată instanţă.  

           Subsemnatul Vieru Eugen-Cezar, membrucu drepturi depline al Asociaţiei Nevăzătorilor din România –filiala Botoşani, având calitatea de apelant intervenient în dosarul 25986/300/2019 din data de 20/11/2019 , la Judecătoria sectorului 2, Bucureşti,  ce urmează a fi judecat de  către Secţia Civilă a V- a, a Tribunalului Bucureşti în data de 17/06/2020 ,domiciliat in localitatea - - - , str. ......, Cod. .........., legitimat cu C.I, seria XT nr. xxxxxx, CNP ............, eliberată la data de ............ de către poliţia .............., solicit analizarea şi soluţionarea de către dumneavoastră în lipsa mea sau prin audierea mea online (WhatsApp, contact 0749783259 dacă este posibil), a dosarului cu nr. 25986/300/2019 (499/PJ/2019). Vă adresez această solicitare deoarece, din motive de siguranţă, datorită pandemiei Coronavirus, nu doresc să fiu expus unei eventuale infectări (nu îmi doresc  asta nici pentru familia  mea, fiind şi persoană nevăzătoare). Rugămintea pentru audierea mea on-line este pentru dosarul ce se află pe rol in data de 17/06/2020, camera 106 a Tribunalului Bucureşti ora estimată 09:30, conform citaţiei din 26.05.2020 (data emiterii), dosar cu nr. 25986/300/2019 (499/PJ/2019), înaintat către dumneavoastră de către Judecătoria sectorului 2, cu privire la modificările statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în vederea legalităţii acestuia –conform legii – respective a Ordonanţei nr. 26/2000 şi a legii nr.246/2005, cu modificările ulterioare. Redau mai jos reactualizate, motvele si argumentele legale prin care am cerut, atat eu cât şi ceilalţi semnatari, respingerea cererii ANR, de aprobăarii modificarilor din statut, ele provocand nemultumire în radul multor nevăzători din toată ţara. Lucrul acesta fiind bine cunoscut de către conducerea organizaţiei noastre.          Aşadar, având în vedere cererea petentei,  Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin care solicită Judecătoriei Sector 2, Bucureşti, modificarea Statutului aflat la grefa Judecatoriei sus amintite (dosar: 25986/300/2019), solicit: respingerea modificărilor statutului ANR, întrucât  acestea, aduse înfaţa dumneavoastră, ca urmare a hotărârii Adunării Generale Naţionale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România din 17/10/2019, nu au fost dezbătute la nivel naţional  în AG-urile filialelor din teritoriu (a se solicita dacă exista procese vrebale la  filialele ANR care să dovedeasca aceasta), astfel ca asociaţii (nevăzătorii) acesteia, care sunt membri cotizanţi cu drepturi depline, să poată să îşi exprime punctul de vedere prin vot cu privire la modificările acestuia, noile modificări nefiind în conformitate cu legislaţia în vigoare specifică ONG-urilor, prevăzute în Ordonanţa 26/2000, art. 20-25 şi Legea 246/2005, cu modificările ulterioare, ideea de Adunare Generală fiind greşit interpretată, astfel că s-a ajuns ca doar un grup de nevăzători să poată avea puterea de a decide şi hotărâ în numele tuturor nevăzătorilor din România.        În acest sens, vă solicit spre a analiza în vederea aprobării/respingerii cererii ANR, aspectele statutului propus spre modificare şi să decideţi conform  legislaţiei în vigoare.            La Art. 25 alin. (2), unde este prevăzut că; „Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei, prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Preşedintele poate fi ales pentru maximum două mandate complete, începând cu data adoptării prezentului Statut”, era suficient să fie înscris doar „. . .Preşedintele va avea maximum d . . .ouă mandate”însoțit de o dată concretă sau un an (ex.începând cu anul 2020).Menţionez că înscrisul actual  face posibil, în eventualitatea unei noi modificări de statut la judecătorie, ca preşedinţii să se perpetueze în funcţii, peste cele două mandate, în cazul în care acest articol va fi păstrat în forma actuală, forma ce nu se încadrează în limitele democraţiei si a bunei credinţe.        Prevederea de la: „Art. 39 - (1) În funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de prim-vicepreşedinte, precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi alese persoane cu dizabilități vizuale care au o vechime minimă de cinci ani consecutivi în Asociaţie. Vârsta maximă până la care o persoană poate candida este de 65 de ani, împliniți în anul alegerilor.”, este discriminatorie şi încalcă dreptul constituţional al persoanelor menţionate mai sus, de a candida, atât timp cât acestea pot dovedi cu acte faptul că nu suferă de boli psihice sau psihiatrice. Art. 37, al. 2 din Constituţia României, nu îngrădeşte acest drept persoanelor de peste 65 de ani, în nici una din instituţiile din Romania, ori statutul ANR ce se află astăzi pe rol, o face.       Înconformitate cu legislaţia în domeniu, de constituire şi funcţionare a ONG-urilor, Ordonanţa 26/2000 cu modificările introduse de legea 246/2005, asociaţiile şi filialele acestora au personalitate juridică de sine stătătoare şi, astfel, au organe de conducere ce pot decide asupra intereselor şi bunei funcţionări a acestora. Potrivit legislaţiei în domeniu, asupra deciziilor organelor de conducere, poate interveni doar legislaţia prin hotărârea unei instanţe judecătoresti. Astfel, la constituirea sau modificarea unui Statut, acesta trebuie să fie în litera legii. Vă semnalez că în Statutul depus de Asociaţia Nevăzătorilor din România, pentru a fi legalizat, la capitolul  IV, articolul 12, cu următorul conținut:“(5) Suspendarea şi excluderea din asociaţie se hotărăsc de către Consiliul Director al filialei, după analizarea faptelor şi a punctului de vedere al celui vizat. Hotărârea se comunică membrului în cauză în cel mult 15 zile de la adoptare. Împotriva hotărârii Consiliului Director al filialei, cel suspendat sau exclus poate face plângere la Adunarea Generală a filialei în cel mult 30 de zile, iar în cazul în care este nemulţumit de decizie, la Consiliul Director al Asociației, în termen de 30 de zile. Hotărârea Consiliului Director al Asociației, adoptată după audierea ambelor părți (membrul vizat de excludere sau suspendare și reprezentantul legal al filialei), rămâne definitivă…”încalcă legislaţia în domeniu deoarece o decizie luată de o entitate juridică în speță, Filiala, nu poate fi atacată decât în instanţa de pe raza  Judecătoriei unde îsi are sediul sau domiciliul aşa cum prevede art 13 din Ord. 26/2000.Prinacestarticol,AsociaţiaNevăzătorilor din România se substituie instanţei, astfel putând să anuleze, sau să schimbe decizia unui organ de conducere dintr-un ONG cu personalitate juridică, fie ea şi Filială.                                                                                                                  La art. 31. Al. (1), (2) şi (3) din statutul ale căror modificări urmează a fi legiferate, este de 3 (trei) oriformulat, "…statutele proprii/filialelor…", în condiţiile în care atât în Ord. 26/2000,art 13, alin. (3)şi (4), cât şi în legea 246/2005, Art. I, pct. 9, al. (3)se face referire clarăla faptul că înscrierea filialelor unei asociaţii se face doar în baza statutului acesteia şi nu al filialelor, care aşa cum reiese din lege nu au statute proprii, chiar dacă acestea capătă personalitate juridică, ele funcţionând doar în baza statutului (mamă) asociaţiei şi nu al unuia propriu si de sine stătător aşa cum este prevăzut la art. 31, unde exista formularea „statutele proprii” si „statutele filialelor”.           Cu speranţa că veţi decide în conformitate cu legislaţia aferentă Asociaţiilor şi fundaţiilor din România, vă mulţumesc. Prezenta solicitare am adresat-o către dumneavoastră, în temeiul Ord. 27/2002, cu privire la reglementarea petiţiilor şi înscrisurilorpr in e-mail. Cu stimă, Vieru Eugen Cezar __________________ 09/06/2020 Solicit ca nr de înregistrare şi răspunsul să îmi fie trimis pe adresa


Vieru Eugen Cezar    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Vieru Eugen Cezar să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook