Apel catre arheologi

(For the English version see at the bottom)

 

Apel adresat tuturor arheologilor din România      

 

Stimaţi colegi,    

 

Recenta luare de atitudine a unor specialiști de la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) a fost provocată de reacţiile halucinante ale domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu, managerul al instituţiei, la scrisoarea deschisă pe care am adresat-o domnului Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale. Printr-un demers legitim, susţinut cu argumente, 27 de specialişti din cadrul MNIR au denunţat politica acestui muzeu de cumpărare a pieselor arheologice și numismatice descoperite cu detectorul de metale, prin eludarea legislației şi a instituţiilor abilitate pentru protejarea patrimoniului arheologic. Rezultatul aplicării acestei politici impuse de directorul general al muzeului care a provocat un dezastru arheologic la MNIR a fost relevat în reacţiile noastre oficiale la recentele declaraţii publice ale domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu, dar şi într-un apel adresat domnului Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, în care i-am solicitat:  

1.      Demiterea domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu din funcţia de manager al Muzeului Naţional de Istorie a României;

2.      Sesizarea Comisiei Naţionale de Arheologie, în scopul retragerii atestării domniei sale din Registrul Arheologilor din România, pentru încălcarea prevederilor Codului Deontologic al Arheologilor din România;

3.      Demiterea domniei sale din funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

4.      Dispunerea unui control administrativ, în calitate de Ordonator Principal de Credite, al modului în care s-a efectuat „îmbogăţirea patrimoniului” colecţiilor MNIR prin achiziţionarea, cu încălcarea legii, a unor piese arheologice şi numismatice descoperite cu detectorul de metale, dar şi sesizarea organelor abilitate;

5.      Urgentarea demersurilor de amendare şi îmbunătăţire a legislaţiei privind patrimoniul arheologic naţional, astfel încât situaţii catastrofale precum cea de la Muzeul Naţional de Istorie a României să nu se mai poată repeta în alte instituţii de profil din România.  

În ciuda aparenţei şi a unor opinii promovate în mass-media, nu este vorba despre un simplu conflict intern, ale cărui consecinţe se opresc la uşa muzeului nostru. Politica de achiziţionare a bunurilor de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale nu este doar principala problemă care ne determină nemulţumirea, ci şi expresia unui sistem de referinţă care defineşte atitudinea domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu faţă de materialitatea trecutului, dar şi faţă de modul de comportare într-o societate pe care o definim ca fiind democratică.

Cele trei coordonate ale acestui sistem de referinţă sunt: (1) caracterul ilegal al achiziţiilor publice de piese descoperite cu detectorul de metale; (2) atitudinea de dispreţ a managerului MNIR faţă de specialiștii care au solicitat respectarea legii, precum şi tenacitatea autoritară de a-şi impune deciziile; (3) călcarea în picioare a demersului arheologic şi de-legitimarea acestuia în spaţiul public.

În ciuda tuturor solicitărilor şi memoriilor noastre, adresate domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu, MNIR a achiziționat, prin încălcarea Legii nr. 182/2000, cca. 2.000 de piese aduse de detectorişti direct la sediul muzeului. În toţi aceşti ani, MNIR a funcţionat ca un anticariat. Numeroasele solicitări ale arheologilor din comisia de achiziţii de a se reinstaura legalitatea au fost tratate cu dispreţ şi indiferenţă de către directorul general al muzeului. Toate măsurile luate de domnia sa în perioada 2014-2016 au fost menite să menţină şi să perpetueze în MNIR practicile de „anticariat” aplicate bunurilor de patrimoniu.

Care au fost formele de acţiune adoptate în acest sens de către domnul Ernest Oberländer-Târnoveanu? Enumerăm: (a) indiferenţa faţă de solicitările şi memoriile pe care le-am înaintat către domnia sa. Resortul singurului răspuns pe care l-am primit de la domnul Ernest Oberländer-Târnoveanu a fost anunţul că demersul nostru va deveni public şi că vom sesiza Ministerul Culturii. (b) dispreţul domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu faţă de instaurarea legalităţii achiziţionării de obiecte arheologice și numismatice, care este sugestiv relevat de decizia domniei sale de a nu aduce la cunoştinţa comisiei de achiziţii avizul juridic negativ; (c) desfiinţări şi reînfiinţări de comisii, în urma memoriilor depuse de către specialiști, doar pentru a se asigura funcţionarea „anticariatului” înfiinţat de domnia sa în sediul muzeului.

Rezultatul acestei atitudini a domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu a fost desfiinţarea în cadrul MNIR a ARHEOLOGIEI ca vector major de protecţie a patrimoniului arheologic. Legislaţia națională și internațională este menită să protejeze patrimoniul arheologic, nu să transforme această resursă culturală non-regenerabilă în izvor de îmbogăţire a cetăţenilor şi incorectă sporire a patrimoniului muzeal. Modul de acțiune al directorului general al MNIR a provocat un dezastru arheologic prin achiziţiile sale şi prin eludarea prevederilor legale privind salvgardarea patrimoniului arheologic. Printr-un regim de exploatare a vestigiilor trecutului aflate în subsolul țării și proprietatea publică a statului, într-un fel de parteneriat public-privat (muzeu-detectorişti), domnul Ernest Oberländer-Târnoveanu a „californizat” materialitatea trecutului. Această acţiune a fost promovată în spaţiul public prin angajamente ideologice potrivit cărora nu trebuie să „fetişizăm” contextul arheologic, iar arheologii ar trebui să înveţe de la braconieri. Totodată, managerul MNIR a promovat şi încă face apel la o stare de excepţie menită să suspende legea, şi anume aceea potrivit căreia exportul ilegal de patrimoniu va lua amploare dacă muzeele nu cumpără în orice condiţii obiectele descoperite cu detectorul de metale. În fapt, viziunea domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu presupune protecţia patrimoniului prin încurajarea detectoarelor. Această stare de excepţie ne împinge pe noi toţi în spaţiul ilegalităţii construit de domnul Ernest Oberländer-Târnoveanui. Se poate şi mai rău decât atât? La MNIR, se poate. În consecinţă, nu vom ceda.

Vă solicităm prin acest apel public să fiţi solidari cu acţiunea noastră de respectare și menţinere a rolului arheologiei, disciplina care ne uneşte pe toţi, în centrul politicilor publice de protejare a patrimoniului. Vă rugăm colegial să vă exprimaţi public, prin comunicate sau prin adeziune la viitoarele noastre petiţii, solidaritatea cu cererile formulate în apelul nostru adresat domnului Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale. Solicităm acelaşi lucru şi asociaţiilor profesionale ale arheologilor, dar şi ale altor specialişti implicaţi în protecţia patrimoniului arheologic.

 

Call to all archaeologists      

Dear colleagues,  

The recent stand of a group of specialists from the National History Museum of Romania (NHMR) was caused by the denigrator and bad intended reactions of Mr.  Ernest Oberländer-Târnoveanu, the manager of this institution, following the open letter addressed by us to Mr. Lucian Romaşcanu, the Romanian minister of Culture and National Identity. By a legitimate approach, sustained by arguments, 27 specialists of NHMR denounced the policy of this museum to purchase archaeological and numismatic objects discovered with the use of metal detectors by different amateurs without any control, by eluding the legislation and the institutions with specific role for the protection of the archaeological heritage. The result of putting in practice this policy imposed by the general manager of the museum, which determined an archaeological disaster at NHMR, was revealed by our official reactions to the public statements of Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, as well as by an appeal addressed to Mr. Lucian Romaşcanu, the Romanian minister of Culture and National Identity, where were asked the following:

  1.      The dismissal of Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu from the position of manager of the National History Museum of Romania;

2.      The notice to the National Commission of Archaeology in order to retreat his attestation of the Register of Archaeologists in Romania for the infringement of the provisions of the Archaeologists’ Ethic Code of Romania (Codului Deontologic al Arheologilor din România);

3.      His dismissal from the position of president of National Commission of Museums and Collections;

4.      To dispose an administrative control, given the quality of Main Credit Release Authority, on the manner in which was made the “heritage enriching” of the NHMR collections by purchasing, with the law’s violation, a series of archaeological and numismatic objects discovered by the use of metal detectors, and to notice the relevant authorities;

5.      To speed up the approaches to amend and improve the legislation for the protection of the archaeological heritage, in order to prevent the possibility that such a disastrous situation as the one form the National History Museum of Romania could no longer be repeated in other similar institutions in Romania, with specific role for the heritage protection.

Despite the appearance and certain opinions promoted in mass-media, it is not the case of a simple intern conflict, with consequences which stop to the door of our museum. The acquisition policy regarding the heritage goods discovered by the use of the metal detectors is not only the main problem which causes our discontent, but also the expression of a reference system defining the attitude of Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu regarding the materiality of the past, but also about the way to behave in a society defined as a democratic one.

The three main coordinates of this reference system are:

(1) the illegal nature of the public acquisition of heritage goods discovered by the use of metal detectors;

(2) the attitude of contempt of the NHMR’s manager for the specialists who required to respect the law, as well as the authoritative tenacity to impose his decisions;

(3) the trampling of the archaeological approach and the delegitimising of archaeology in the public space.

Despite all our appeals and petitions, addressed to Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, NHMR purchased, contrary to the provision of Law no. 182/2000, over 2,000 objects brought by the detectorists to the museum’s headquarter. During all these years, the NHMR functioned according to practices of an antiquities dealer. The numerous requests of the archaeologists from the museum’s acquisitions committee to restore the legality were approached by disregard and indifference by the general manager of the museum. All the measures adopted by him from 2014 to 2016 were meant to maintain and to perpetuate at the NHMR the practices of an antiquities shop towards the heritage goods.

Which were the forms of action adopted in this case by Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu? We enumerate:

(a) the indifference and ignoring about the requests and memoranda addressed to him.

(b) the disregard of Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu for setting up the legality for purchasing the archaeological and numismatic objects, which is suggestively emphasized by his deliberate decision not to bring to the attention of the museums’ acquisition committee the negative juridical notification;

(c) the deliberate abolishment and re-establishments of acquisitions committees in order to set institutional instability for these professional bodies, following the memoranda addressed by the specialist, only to ensure the operation mode of an antiquities dealer set by him in the museum.

The result of this attitude of Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, of his contemptuous managerial practice about law and museum specialists, was the annulment of the ARCHAEOLOGY in the NHMR as major vector for the protection of the archaeological heritage. The national and international legislation is meant to safeguard the archaeological heritage, and not to transform this non-renewable cultural resource in a spring of enrichment for certain citizens and incorrect increase of the museum’s heritage collections. The manner of action of the general manager of NHMR determined an archaeological disaster by his acquisitions and by eluding the legal provisions concerning the safeguarding of the archaeological heritage. Thus, the NHMR was transformed from a major defender of the national cultural heritage in an actor on the market for acquiring heritage goods illegally discovered. By an exploitation regime of the past’s vestiges existing in the country’s subsoil and being public property of the state, through a kind of “public – private” partnership (museum – detectorists), Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu made the materiality of the past to resemble the “gold rush in California”. This action was promoted in the public space by ideological engagements according to which the archaeological context must not be a “fetish”, and the archaeologists have to take lessons from the looters. On the same time, the NHMR’s manager promoted and still makes appeal to an exceptional situation meant to suspend the law, namely that the illegal export of heritage goods will increase if the museums will not buy all the objects discovered by the use of metal detectors. In fact, the vision of Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu presumes the protection of the heritage by the use of metal detectors. By exceptional situation we are pushed in the non-legality space built by Mr. Ernest Oberländer-Târnoveanu. Can be worse than this? At the NHMR it is possible. As a consequence, we will not yield up. This situation is not tolerable and completely unacceptable and we understand to continue our action by all legal means.

By this public appeal we are asking you to be solidary to our action for respecting and maintaining the role of archaeology, the discipline which reunites us all, in the centre of the public policies to protect the heritage. As colleagues we are asking you to express publicly your solidarity, by press releases or by adherence to our future petitions, for the requests addressed by us to Mr. Lucian Romaşcanu, the Romanian minister of Culture and National Identity. We ask the same thing to the professional associations of archaeologists, as well as to other specialists involved in the protection of the archaeological heritage.

 

credit for English version: Corina Borș

Semnează această petiție


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Facebook