STOP TAXELOR ABUZIVE ÎN ORADEA!!!

SUSȚINE PROIECTUL PRIN CARE ORĂDENILOR IMPOZITAȚI ABUZIV SĂ LE FIE RESTITUIȚI BANII ȘI SĂ FIE REPUȘI ÎN SITUAȚIA ANTERIOARĂ Hotărârii Consiliului Local 896/2020, anulată printr-o decizie definitivă a Curții de Apel Oradea.

!!! GRĂDINILE SĂ FIE DIN NOU GRĂDINI, IAR LIVEZILE, LIVEZI!!!

PROIECT DE HOTARARE  privind indreptarea efectelor HCL 896/2020 care au adus prejudicii locuitorilor Municipiului Oradea.          

In conformitate cu prevederile:  

CONSTITUTIEI ROMANIEI art. 139 alin 2    

Cod Fiscal Art. 465 al. 2 si 3 si Art. 465 alin 8      

Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG 1/2016 cu modificari si completari ulterioare , sectiunea a 4-a, pct. 89 alin 2

Normele tehnice privind completarea registrului agricol pentru perioada 2020-2024 Art 7 alin 5   

OG 28/2008 privind registrul agricol Art 8 alin 1

Art 11 alin 2 -      Legea 50/1991 Art 23 alin 3  -      Legea 7/1996 Art 23 lit a, b -      Ordinul 700/2104 la art 111 (1), ART 112 alin. (1), (2) -      LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 -      Codul de procedura fiscala Art. 5 si Decizia 442/CA/2022-R

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit.c) si art.139 alin. (3) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;   În contextul Deciziei 442/CA/2022-R data de Curtea de Apel Oradea in dos.nr.1939/111/CA/2021-R prin care s-a dispus anularea in parte ca nelegala a HCL 896/2020 si tinand seama de multiplele prevederi legale incalcate prin HCL 896/2020.  STOP_ABUZULUI.jpg          

Retinand considerentele avute in vedere de instanta de recurs la momentul pronuntarii solutiei de anulare, relevante fiind in concret modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.465 alin.8 din Codul Fiscal, potrivit caruia „..schimbarea categoriei de folosinta(a terenurilor) se poate face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie...”, cu retinerea ca „...in lipsa unei cereri din partea proprietarului privind eliberarea unei autorizatii de construire ori pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenului sau in absenta vreunei documentatii tehnice cadastrale care sa evidentieze o alta stare de fapt decat cea deja inregistrata in evidentele publice, schimbarea de catre intimatul Consiliul Local al Municipiului Oradea a categoriei de folosinta a unui teren din „agricol” in „curti constructii” incepand cu 01.01.2021, este lipsita de fundament legal”. Avand in vedere pe de alta parte ca, decizia data de instanta de recurs mentioneaza si practica judiciara anterioara (dos. Nr.4397/111/2014*) unde HCL 178/2013 a Consliului Local Oradea a fost anulata ca nelegala, in conditiile in care ea prevedea o procedura similara cu cea regasita in speta.           

Tinanad seama de dispozitiile art.1254 alin.1 si alin.3 Cod Civil privind efectele nulitatii aplicabile prin raportare la art.1325 Cod Civil si in cazul actelor unilaterale precum si art.1341 Cod civ. respectiv art.1345 si urmatoarele Cod civ. ce creeaza posibilitatea recuperarii sumelor achitate nedatorat, de catre cei pagubiti prin actul administrativ anulat definitiv si avand in vedere respectul datorat cetatenilor Municipiului Oradea de catre administratia publica, propunem aprobarea proiectului de HCL privind indreptarea efectelor HCL 896/2020 ce au adus prejudicii locuitorilor Municipiului Oradea.            

Urmare a aprobarii se vor elimina efectele pecuniare generate de implementarea actului administrativ nelegal respectiv HCL 896/2020. De asemenea în vederea respectării principiul impozitării echitabila (egala) a unor situații/bunuri similare este necesar a se emite această HCL întrucât începând cu luna iunie 2022, orădenii care nu și-au plătit impozitele au beneficiat de impozite diminuate, iar cei care le-au achitat până la data de 31.03.2022 au fost păgubiți, fiind evident într-o situație de impozitare diferita a unor bunuri similare.              

Ca urmare a acestei HCL situatia cetatenilor ale caror drepturi au fost incalcate si li s-a adus un prejudiciu vor beneficia de o minima reparatie si respect din partea administratiei.    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA                                                                                                                                                                                  hotărăște:  

Art.1. Se aprobă restituirea sumelor incasate ilegal in baza HCL 896/2020, indexate cu dobanda legala locuitorilor Municipiului Oradea afectati de acest HCL.

Art.2. Repunerea locuitorilor Municipiului Oradea afectați de acest HCL în situația anterioară conform înregistarilor existente existente la data de 31.12.2020  în evidențele Registrului Agricol si a Direcției Economice.  

Art. 3. Calculul sumelor se va face de catre Primaria Municipiului Oradea, prin Directia Economica in termen de 15 zile de la data aprobarii prezentei hotarari.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economica.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:  

Instituția Prefectului Bihor -    

Primarul municipiului Oradea -     

Directia Economica -     

Toti cetatenii afectati de HCL 896/2020  

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Florian Sirca să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...