Respectarea drepturilor copiilor -- Fără slujbe religioase în școlile publice

In schimbul avantajelor electorale, statul ofera Bisericii nu numai bani, terenuri si avantaje fiscale, ci si mintile copiilor aflati in unitatile publice de invatamant.

Petiția a fost expediata tuturor inspectoratelor scolare din Romania in data de 07.09.2017. Slujbele religioase în unitățile publice de învățământ sunt nelegale și discriminatorii. 

Va rog sa semnati petitia si sa o distribuiti! Va multumesc!

    

      Asociaţia  SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONŞTIINŢĂ Buzău, str. Democraţiei nr. 42, tel. 0747 034431, email: emfilia@yahoo.com   Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă Nr. 97/06.09.2017              

  Stimate Doamnă/Domnule Inspector Şcolar General,      

Asociaţia SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONŞTIINŢĂ a fost înfiinţată în scopul promovării, printre altele, a libertăţii de conştiinţă – ca drept fundamental al fiinţei umane –, a respectului faţă de persoana umană şi a caracterului secular al statului român, în sensul valorilor constituţionale, care separă autorităţile publice de biserică, excluzand imixtiunile şi asigurând autonomia bisericii în raport cu statul, condiţie a unei adevărate libertăţi de conştiinţă.

De mai bine de 13 ani, Asociaţia a iniţiat (şi participat în) numeroase proiecte şi acţiuni, cu scopul de a proteja şi promova drepturile copilului, în general, dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, în special.  

Este cunoscut faptul că în majoritatea unităților publice de învățământ (inclusiv în unitățile de învățământ pre primar), în fiecare an, în prima zi a anului școlar (dar și cu alte ocazii precum darea în folosință a unor clădiri, terenuri de sport, săli de sport ori săli de clasă, sau chiar cu ocazia dotării sălilor de clasă, inclusiv cu calculatoare sau tehnică de calcul), directorii invită slujitori ai cultelor religioase (în special preoți creștin ortodocși) pentru oficierea unor slujbe religioase, adesea în prezența unor inspectori școlari (generali). Astfel de practici nu au fost regelementate şi cu atât mai puţin autorizate prin norme ale Ministerului Educaţiei, sau prin alte acte normative și sunt interzise explicit prin prevederi legale. Fapta este cu atât mai gravă cu cât persoanele obligate să participe sunt nu numai cadrele didactice, cât mai ales copiii aflaţi în instituţii publice de învăţământ, în timpul programului şcolar.  

Este adevărat că Religia, materie confesională, este predată în unitățile publice de învățământ din România (cu excepția unităților de învățământ pre primar), însă aceasta este reglementată foarte strict, ca materie facultativă. Mai mult, începând cu 23 ianuarie 2015, odată cu publicarea în M. Of. a Deciziei 669/2014 a Curții Constituționale, caracterul de disciplină facultativă al Religiei a căpătat un sens tare. Religia nu mai este predată tuturor copiilor aflați în unitățile publice de învățământ, ci doar celor ai căror părinți solicită explicit, anual, studiul acestei materii, sau elevilor majori care, la fel, depun o solicitare explicită.        

   Aprobarea de către directorii unităților publice de învățământ a oficierii slujbelor religioase și a altor servicii religioase, cu complicitatea preoţilor care le oficiază şi a altor persoane implicate, reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale copiilor la libertatea de gândire, de conștiință și de religie și la educație, faptă sancționată penal prin prevederile art. 381 din Codul penal (de altfel, similar, Curtea Constituțională, în motivarea Deciziei 669/2014 a confirmat acest abuz în legătură cu înscrierea din oficiu a copiilor pentru studiul disciplinei confesionale Religie).

Ca urmare a unui demers în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Asociaţia a strâns probe care demonstrează că, la începutul anului şcolar 2005/2006, în peste 90% din unităţile publice de învăţământ au avut loc slujbe religioase, în incinta acestora, susţinute de preoţi, deși în Codul penal fapta este sancționată ca infracțiune.

În septembrie 2007 Asociația a sesizat, prin Parchetul General, toate parchetele din România. În discuțiile purtate, procurorii sau funcţionarii Poliţiei judiciare desemnaţi pentru cercetarea faptelor sesizate au confirmat caracterul penal al faptelor, însă aceștia, în majoritatea cazurilor, şi-au exprimat neputinţa datorată „numărului mare de cazuri”, sugerând în mod explicit să implicăm Ministerului Educaţiei şi inspectoratele şcolare.

Asociația a sesizat în mai multe rânduri Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene, cu privire la acest abuz, însă persoane ocupând funcția de ministru sau înalt funcționar public, ori inspector școlar general/inspector de Religie, au respins sesizările în mod nelegal, ori au sabotat dispozițiile ministrului Educației favorabile demersurilor. În urma audienței din 01.11.2016 ministrul Educației a dispus, în aplicarea legislației privind educația, ca în școli să nu se mai oficieze slujbe religioase -- decizia ministrului, sabotată din interiorul ministerului, nu a fost transmisă către inspectoratele școlare, acesta urmând să fie schimbat odată cu aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare din decembrie 2016.

Asociația are în vedere depunerea unor denunțuri penale împotriva demnitarilor și funcționarilor publici implicați, inclusiv împotriva funcționarilor din inspectoratele școlare (inspector școlar general, inspector școlar pentru disciplina Religie, jurist, alte persoane responsabile), ținând cont și de faptul că nu este prima dată când sesizăm aceste abuzuri și nu au fost luate măsuri pentru oprirea, respectiv prevenirea săvârșirii lor.  

Singura posibilitate de transmitere a valorilor religioase prin intermediul unităților publice de învățământ este ora de Religie, strict reglementată prin prevederi ale legii educației, lege organică specială, dar și prin prevederi internaționale care limitează conținutul programelor școlare pentru materia Religie. În plus, prin Decizia 669/2014 a Curții Constituționale s-a statuat că transmiterea acestor valori se face numai către elevii ai căror părinți au solicitat explicit studiul Religiei, printr-o cerere scrisă, sau către elevii majori care au depus o astfel de solicitare.

Oficierea de slujbe sau servicii religioase în cadrul unităților publice de învățământ nu numai că nu este permisă prin act normativ, dar este sancționată ca infracțiune prin prevederile Codului penal (art. 381) și este interzisă explicit prin prevederile art. 7, alin (1) din Legea învățământului nr. 1/2011 și ale art. 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5115/2014: „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitismul religios”, respectiv „unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe religioase, în incinta acestora fiind interzise organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prozelitism religios”.  

Asociația a primit sesizări ale unor părinți care s-au plâns că, în timpul orelor de curs, copiii lor au fost duși într-o sală pentru împărtășire sau spovedanie, fără acordul lor. Acceptând oficierea de slujbe și alte servicii religioase în timpul programului școlar unitățile publice de învățământ discriminează cadrele didactice (obligate să asiste) și care nu împărtășesc ideile religiei ale cărei valori sunt transmise și copiii care sunt crescuți acasă în altă confesiune, în familii agnostice, sau non teiste și chiar copiii crescuți în aceeași religie precum cea oficiată în școli dar care nu au ales pentru studiu Religia și nu doresc primirea unor astfel de servicii religioase prin care statul le încalcă dreptul fundamental la egalitate în fața legii, în legătură cu dreptul fundamental la libertatea de gândire, de conștiință și de religie și dreptul fundamental la educație.  

Prevederile legale pe care le avem în vedere în susținerea prezentei petiții sunt: art. 7 din Legea nr. 1/2001 a educației, art. 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5115/2014, art. 2, 3, 14, 28 și 29 (nediscriminarea, interesul superior al copilului, dreptul copilului la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, dreptul copilului la educație, respectiv scopurile educației), din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, art. 9 și 14 din Convenția Europeană a Drepturilor și Libertaăților Fundamentale ale Omului, art 1 al Protocolului nr. 12 la Convenţie, art. 3 lit. d. şi a din Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, ratificată de România prin Decretul 149/1964, art. 4 și 16 din Constituția României, art. 1, alin. (2), art. 2, alin. (4), art. 6, lit. a) și b), art. 7 și art. 30 din Legea 272/2014 privind drepturile copilului, republicată în 2014, art. 1, alin. (2), lit. e), pct. v), art. 2, alin. (1) și art. 3, lit. d). din OG 137/2000 rpind combaterea discriminării, republicată.   

Convinsă de justeţea cauzelor pentru care militează – respectarea drepturilor copilului și ale cadrelor didactice şi asigurarea unui mediu de educaţie demn – Asociaţia vă adresează rugămintea, în baza prerogativelor funcţiei şi în conformitate cu prevederile legale menționate, să dispuneţi ca în unităţile publice de învăţământ din subordinea inspectoratului şcolar pe care îl conduceţi să se respecte drepturile fundamentale ale cadrelor didactice și ale copiilor/elevilor majori la egalitate în fața legii, în legătură cu dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi astfel, legat de cele sesizate în prezenta, să nu se mai oficieze servicii religioase în incinta unităţilor publice de învăţământ.  

O petiţie cu un conţinut similar a fost adresată Camerei Deputaţilor de Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, prin adresa nr. 494/19.02.2015.  

Prin solicitarea noastră dorim să ajutăm la identificarea punctelor vulnerabile în modul de protecţie şi respectare a drepturilor copilului în sistemul public de educaţie, aducându-ne aportul, ca reprezentanţi ai societăţii civile, la succesul în promovarea toleranţei şi a drepturilor fiinţei umane.    

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare şi de faptul că demersul nostru nu urmăreşte decât respectarea legislaţiei naţionale și internaționale şi aplicarea acesteia în spiritul promovării interesului superior al copilului în sistemul de educaţie şi nu numai.  

Cu deosebită consideraţie,  

Emil Moise Preşedinte al Consiliului Director      

Doamnei/Domnului Inspector Şcolar General al ISJ ____________                                        


Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință, tel. 0747034431 (Emil Moise, președinte)    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință, tel. 0747034431 (Emil Moise, președinte) să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )