Petiție împotriva cardului național de sănătate cu cip

Către Domnul Ministru al Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii,

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1,

cod 010024, Bucureşti

Către Domnul Director al Casei Naționale  de Asigurări de Sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634 Bucureşti

Către Casa de Asigurări a Judeţului ……................

Către Medic de Familie……………………...............................................................................................

În atenția Domnului Președinte al Colegiului Medicilor din România

Bulevardul Timișoara nr. 15, cod poștal 061303,Sector 6, București

În atenția Înalt Prea Sfințitului Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și  Mitropolit al Moldovei și Bucovinei

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr.16, Cod: 700064, Iași, România

În atenția Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române

Cancelaria Sfântului Sinod, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, București

 

CERERE

 

Subsemnatul……………………………………...............................................................................cetăţean român, domiciliat...................................................................................................................................., plătitor până în prezent a contribuţiei la fondul de asigurări de sănătate (deci asigurat conform legii), din motive  bazate în principal pe libertatea credinţelor religioase, pe  libertatea gândirii şi a opiniilor şi pe libertatea conştiinţei( drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite sub nicio formă), precum şi din dorinţa de a mi se respecta dreptul la viaţă intimă şi privată, (toate fiind drepturi fundamentale garantate prin Constituţia României)  vă aduc la cunoştinţă faptul că nu doresc să primesc un card electronic de sănătate ,cu cip,  ca dovadă  de asigurat şi nu doresc să  mi se întocmească un dosar electronic, cerând dreptul la alternativă, pentru a beneficia în continuare de serviciile medicale garantate prin lege. SUNT CONTRIBUABIL CORECT LA FONDUL DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE şi  îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi considerat asigurat ( conform art 211 al Legii 95/2006 actualizată, calitatea de ” asigurat”  o au „toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară(...),care fac dovada plăţii contribuţiei la fond” , iar aceasta calitate  şi” drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România ”).

Alternativa pe care o solicit este să pot face dovada plăţii contribuţiei la fond cu adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări, ca şi până acum. Consider că oferirea unei alternative  este posibilă și deoarece, conform art. 213 din legea 95 / 2006,vor exista categorii speciale de asigurat (tineri pînă la 18 ani, gravide, monahi etc) “care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei” şi care  “ nu vor primi card de asigurare electronic, ci “un document justificativ special, carnet sau adeverinţă de asigurat”.  Deci acest tip de dovadă de asigurat se va elibera în continuare, aşa încât solicit şi eu să mi se elibereze un astfel de act, tip adeverinţă de asigurat, cu atât mai mult cu cât  plătesc contribuţia la fondul de asigurări  de sănătate.

Fac acest demers bazându-mă pe următoarele articole din Constituţia României:

Art.29 - Alin.1 : “Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă contrar convingerilor sale. -Alin. 2 : Libertatea conştiinţei este garantată;

Art. 34 - “Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.”

Includerea persoanei mele într-un sistem informatic, electronic, global, de evidenţă , supraveghere şi control, în care  vor  fi introduse din ce în ce mai multe date privind viaţa mea  privată,sistem care  mi-ar  condiţiona existenţa mea în societate, contravine convingerilor mele intime şi religioase, creştin-ortodoxeAcest card de sănătate,cu cip,  şi lipsa alternativei reprezintă  o constrângere de a adera la o opinie contrară convingerilor mele religioase și o modalitate de încălcare a  libertății conștiinței mele.   În spiritul toleranţei  şi respectului reciproc, solicit să mi se ofere posibilitatea legală de a putea proba calitatea de asigurat cu  adeverinţă de asigurat aşa cum era prevăzut in legislaţia anterioară, legislaţie care nu mi-a încălcat libertatea gândirii şi a opiniei .

Vă mulțumesc,

Data:                                                                                                                      Semnătura:

 

Iată pe larg, motivele pentru care refuz cardul  naţional electronic de sănătate cu cip şi refuz să mi se facă dosar electronic de sănătate:

1. În baza  învăţaturii creştin- ortodoxe considerăm că acest sistem electronic de  supraveghere a stării de sănătate este doar începutul creării unui sistem mai vast de supraveghere a tuturor activităţilor desfăşurate  de un cetăţean, publice sau private, prin adăugarea de noi tipuri de informaţii în baze de date, colectate de noi carduri cu cip  pe care cetăţeanul va accepta să le folosească.  Astfel se va ajunge  la un control aproape total asupra vieţii individului şi la dependenţa totală a oricărui cetăţean de sistemul informatizat. Practic, se va ajunge la situaţia în care o persoană să nu poată desfăşura diverse activităţi în societate, în viaţa de zi cu zi, (“ încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde”), decât dacă posedă carduri speciale cu care să se legitimeze în sistemul electronic şi numai dacă acest sistem  recunoaşte codul sau numărul de înregistrare atribuit acelei persoane( „decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”) existente  în baza de date, permiţându-i astfel  accesul în sistem.   De aici vor decurge numeroase constrângeri asupra persoanei care a devenit prizoniera unui sistem electronic, cu care nu se poate negocia, dar şi mai multe limitări vor fi impuse celor care nu ar face parte din acest sistem.

Atât din punctul de vedere al unui cetăţean liber, cât şi din punctul de vedere al învăţăturii de credinţă ortodoxă, cardul de sănătate cu cip şi  modalitatea de a dovedi calitatea de asigurat exclusiv prin  card cu cip sunt inacceptabile,  fiind  etape premergătoare şi constitutive momentului în care nu vom mai putea exista în societate, nu vom mai putea cumpăra, vinde, sau călători fără a avea cipul biometric la noi, în actele cu care vom fi obligaţi să ne legitimăm pentru început şi ulterior, foarte probabil, cu un cip implantat în propria fiinţă.(„16.Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.  17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei” Apocalipsa Sf . Ioan Teologul cap.13, versetele 16,17 “).

Obligativitatea existenţei cipului în actele personale e posibil să conducă(din motive de siguranţă, de exemplu) la  implantarea  cipului în fiinţa umană,  într-un viitor nu prea îndepărtat. Aceasta  ne face, pe noi ortodocşii, să ne gîndim că cipul în sine are toate şansele să devină „semnul” fiarei pe care orice creştin ortodox trebuie să-l refuze. De aceea orice document care asociază numelui meu  un cip este inacceptabil pentru mine ca şi creştin ortodox.

Această evoluție a lucrurilor este expusă și de Sfântul Paisie Aghioritul care spunea: „Încet, încet, după cartelă și buletin de identitate, adică după “ îndosariere”, vor înainta în mod viclean la pecetluire. Vor sili prin diferite mijloace viclene, pentru ca oamenii să primească pecetea pe frunte sau pe mână. Vor forța astfel lucrurile și vor spune:Vă veți mișca numai cu cartele; banii se vor desființa(…)”  și “După cartele și buletin, vor înainta cu viclenie și la pecetluire, îi vor constrânge pe oameni să se pecetluiască pe mână sau pe frunte. Numai cei care vor avea pecetea vor  putea să cumpere, să vândă și vor avea toate înlesnirile”.

2.Consider că mi se încalcă dreptul la confidenţialitate, atât timp cât informaţia medicală de pe card (prin intermediul SIUI) şi ulterior din dosarul electronic, va fi accesibilă oricarui medic aflat  in relaţie contractuală cu Casa de Asigurari, farmaciştilor, precum şi  altor persoane enumerate mai jos.

Legislaţia României prevede  cu privire la confidenţialitate că nici măcar “ rudele de gradul I nu au acces la datele medicale ale unui pacient, nici măcar după moartea acestuia, dacă pacientul nu-şi exprimă acordul in acest sens.” Prin inscripţionarea unor date medicale pe cipul cardului de sănătate şi prin intermediul dosarului medical electronic, confidenţialitatea va fi practic, NULA, căci  la istoricul meu medical, vor avea acces de la 1 ianuarie 2013, prin intermediul cardului naţional de sănătate şi a SIUI multe alte persoane în afara medicului consultat(medicii de familie,iar  medicii specialişti, farmaciştii şi furnizorii de dispozitive medicale, precum şi personalul autorizat din cadrul caselor de asigurări de sănătate . Unde mai este confidenţialitatea , mă întreb, atâta timp cât persoane necunoscute mie vor avea acces şi control asupra datelor mele personale, uneori fără ca eu( deţinătorul exclusiv, pînă în prezent, a acestor informaţii )să fiu înştiinţat cu privire la accesarea şi modificarea lor!?

3. Secretul profesional  va fi încălcat atât timp cât diverse „entităţi”(enumerate mai sus) vor avea acces la informaţiile medicale ale pacientului, informaţii pe care le vor furniza medicii. Medicul este obligat să pastreze secretul professional!(Art. 17, 18, 19, 20 din Codul Deontologic al Medicilor).

4.Mi se încalcă dreptul la  viaţă intimă şi privată, garantat prin  art 26 din Constituţia României, şi prin  Articolul 8 al Convenţiei Europene  pentru Protecţia Drepturilor Omului şi  Libertăţilor Fundamentale, căci  informaţia medicală aparţine vieţii private. Cardul naţional de sănătate şi dosarul electronic vor deveni cu timpul monitorul serviciilor medicale de care va beneficia un pacient. În el vor fi stocate şi vizitele la medic, reţetele primite, medicamentele prescrise şi intervenţiile chirurgicale.

Lărgirea accesului la datele mele medicale,date  care aparțin vieții mele private, unui sistem întreg reprezintă o violare a dreptului la intimitate şi la demnitate ale persoanei .

5. Consider că nu există nicio garanţie  în ceea ce priveşte securitatea, confidenţialitatea şi protecţia datelor din cipul cardului sau din dosarul electronic, atâta timp cât:

- chiar responsabilii statului implicaţi în această reformă, au afirmat faptul că „singura garanţie o va constitui doar calitatea morală a celor care administrează sistemul şi baza de date” (fapt semnalat de altfel şi de specialiştii în etica informaticii),

- chiar  specialiştii în tehnologia informaţiei atrag atenţia asupra vulnerabilităţii sistemelor informatice , asupra securităţii sau fiabilităţii insuficiente a reţelelor informatice, precum şi asupra aspectelor etice ale utilizării sistemelor informatice.

- orice sistem informatic poate fi atacat şi defectat, şi orice informaţie stocată pe cip sau într-o bază de date este supusă riscului deteriorării, contrafacerii, pierderii, erorilor de introducere, astfel încât informaţia medicală poate fi oferită eronat medicului, conducându-l spre diagnostice şi tratamente greşite în situaţii de criză(urgenţă) când nu mai are posibilitatea de a verifica datele , confruntându-le cu istoricul furnizat direct de pacient.

6.  Nu am niciun control asupra datelor personale care vor fi introduse şi actualizate şi de către persoane necunoscute mie( fiind ulterior stocate într-o bază de date) şi mă expun riscului de a deveni victimă a “agresiunii informatice”, care se poate manifesta sub următoarele forme:”utilizarea neautorizată a datelor de către angajaţii a căror sarcină este să actualizeze fişierele cu informaţii;scurgerea accidentală de informaţie, prin neglijenţă sau lipsa de atenţie a unor angajaţi sau prin accesul unor intruşi;propagarea de erori şi pagubele pricinuite de acestea (pagube în acest caz, cu atingere directă a datelor cu privire la starea mea de sănătate, ceea ce poate determina erori diagnostice şi terapeutice ulterioare, cu potenţial risc vital);folosirea intenţionată a datelor în scopuri pe care unii oameni le consideră obiecţionabile(...)”

„ Extinderea utilizării tehnicii de calcul în aproape toate domeniile vieţii, precum şi conectarea  calculatoarelor în reţele internaţionale a făcut ca infracţiunea comisă cu ajutorul sau prin intermediul calculatorului să fie mai diversă, mai periculoasă şi mai prezentă la nivel internaţional.(...) Odată cu dezvoltarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor  tabăra infracţională s-a extins pe” mai multe „direcţii: a). informatica a devenit ea însăşi ştiinţa delincvenţilor(...) b). calculatorul a devenit instrumentul infracţiunii (...)

Toţi utilizatorii de  sisteme informatice sunt vulnerabili, pot fi victimele unui atac sau ale urmărilor defectării sistemelor. Anumite sisteme informatice, fie publice sau private, cum sunt cele din domeniul apărării teritoriului, (...)cele privind sistemele de transport, comunicaţii, financiare, de sănătate etc. oferă largi posibilităţi pentru un comportament antisocial sau pentru acţiuni teroriste.(...) Într-un studiu efectuat în anul 1998 de către  Universitatea din Würzburg, la cererea Direcţiei a XIII-a a Comisiei Europene, se arată că, fără a se face referiri la aspectele tehnice legate de securitatea sau fiabilitatea insuficiente ale reţelelor informatice, impactul negativ al utilizării TIC s-a concretizat, în prezent, în” mai multe infracţiuni, printre care şi „încălcarea caracterului privat al datelor personale. ”(citate extrase din  “ UNELE  PROBLEME SOCIALE, ECONOMICE,  JURIDICE ŞI  ETICE ALE  UTILIZĂRII  TEHNOLOGIEI  INFORMAŢIEI   ŞI COMUNICAŢIILOR(TIC) ” Prof. dr. ing. St. Iancu, Secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române)

7. Consider că există un mare risc de discriminare si abuz, prin accesul lărgit al celor care pot vizualiza datele medicale personale, devenind astfel vulnerabil  faţă de Stat şi faţă de anumite instituţii care mă pot marginaliza.

8. Consider că  sistemul de identificare a asiguraţilor pe baza cardului cu cip este experimental, în sensul  în care nu există o experienţă probată suficient care să ateste că introducerea lui serveşte scopurilor proclamate de autorităţi: eradicarea fraudelor şi economisirea banului public.

Deasemenea, Domnul Profesor Dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România  a a apreciat cardul de sănătate  cu cip drept  “o încercare de  abuz din partea statului asupra asiguraților”şi că  “există  riscul discriminării persoanelor pe baza informaţiilor personale asupra stării de sănătate” , că “lipseşte orice analiză etică a acestei acţiuni” , că “ este periculos să fie puse informaţiile medicale personale pe cip”,  că “devenim vulnerabili faţă de Stat şi faţă de anumite instituţii “ etc.(afirmaţii făcute public și  în emisiunea “Sănătatea FM” din 05/01/2011,  la Radio France Internationale România).În plus, Domnul Profesor semnalează şi alte riscuri cu privire la calitatea de donator de organe şi acordul înscris pe cipul cardului, riscuri pe care nu le-am mai enumerat, considerând suficiente argumentele expuse deja.

Doresc să menţionez în final, că au fost numeroase luări de poziție în ultimii ani, în toată lumea, pe tema actelor cu cip atât ale societății civile, cât și ale reprezentanților din lumea  monahală și teologică. Informațiile sunt  suficiente și ușor accesibile atât în literatura de specialitate, cât și în mass-media.

Sinoadele bisericești ale mai multor țări ortodoxe și-au exprimat îngrijorarea și opoziția față de introducerea documentelor cu cip. Au fost manifestări de amploare în Serbia, Grecia, România, etc. În România au fost depuse la președinție peste 1 milion de semnaturi  împotriva documentelor personale cu cip.

Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând poziţie pe tema actelor biometrice  a conchis:” Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând act de reacţiile unor medii monahale si teologice față de introducerea sistemului de supraveghere biometrică în România, consideră că acestea sunt îndreptăţite(...).Acesta(n.n.- cipul) are forma şi dimensiunea unei aşchiuţe în care se stochează datele biometrice ale unei persoane; el poate fi implantat nu doar într-un act de identitate (buletin, paşaport, card comercial sau sanitar), ci şi în corpul uman, sub pielea palmei, a unui deget sau a cefei(s.n.), iar conţinutul său poate fi citit de la distanţă şi de către oricine, cu ajutorul unui calculator sau a unui aparat de receptare anume construit. Nu există nici o lege naţională sau internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea absolută a datelor înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui factor instituţional sau privat şi constituind un sistem de supraveghere a cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte(...) Acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate. În concluzie, facem un apel către Domnul(…) Preşedinte al  României şi garantul respectării Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în putinţă spre a-i asigura cetăţeanului român dreptul la libertate şi viaţă particulară, în consens cu principiile convieţuirii sociale”. În şedinţa din 19 februarie 2009, Cluj-Napoca,† BARTOLOMEU, Arhiepiscop şi Mitropolit,     † ANDREI Arhiepiscopul Alba Iuliei, † SOFRONIU Episcopul Oradiei, † IUSTINIAN Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, †PETRONIU Episcopul Sălajului, † IRINEU BISTRIŢEANUL Episcop Vicar Cluj, † VASILE SOMEŞANUL Episcop Vicar Cluj, † IUSTIN SIGHETEANUL Arhiereu Vicar Maramureş