OPRIȚI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE ALE PACIENȚILOR!

CĂTRE AVOCATUL POPORULUI  petitii@avp.ro , avp@avp.ro

CĂTRE PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR: cabinet.presedinte@cdep.ro , presedinte@psd.ro

CĂTRE PREȘEDINTELE SENATULUI ROMÂNIEI: cabinet.presedinte@senat.ro , robert.cazanciuc@senat.ro

CĂTRE Doamna procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea  sesizare@mpublic.ro

CĂTRE Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)  anspdcp@dataprotection.ro

 

Subsemnații, semnatari ai prezentei petiții publicată la linkul https://www.petitieonline.com/opriti_divulgarea_datelor_personale_ale_pacientilor , ne exercităm dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României şi, în baza Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002 cu modificările ulterioare, 

vă solicităm ca, în temeiul prevederilor legale ce reglementează activitățile Avocatului Poporului, Parlamentului României, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în domeniul protecției datelor personale, să dispuneți orice control este necesar și stabilirea urgentă a măsurilor și sancțiunilor corespunzătoare ce se impun cu privire la procedurile ce se preconizează pentru TRANSMITEREA ILEGALĂ A BAZEI DE DATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.

Este necesară și urgentă verificarea motivelor și existența sau inexistența unui temei legal valid în conformitate cu care BAZA DE DATE CU PACIENȚII DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AR PUTEA FI TRANSMISĂ LA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.

În vederea susținerii și completării demersului pe care l-a inițiat doamna Avocat al Poporului, Renate Weber - ce a fost publicat în data de 21.07.2020 pe site-ul instituției Avocatul Poporului, noi, subsemnații semnatari ai acestei petiții înțelegem să ne adresăm instituțiilor publice care au atribuții de control, de stabilire a măsurilor necesare și de aplicare a sancțiunilor corespunzătoare abaterilor comise în legătura cu procedura preconizată a se derula, instituții publice care trebuie să aibă în vedere inclusiv obligațiile pe care Ministerul Sănătății le are și care sunt corelative drepturilor sale de deținere a bazei de date stabilită prin lege în administrarea sa.

Prin urmare, solicităm președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului României să analizeze posibilitatea constituirii unei Comisii speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru VERIFICAREA ASPECTELOR CE ȚIN DE TRANSMITEREA ÎNTREGII BAZE DE DATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îi înaintăm spre cercetare informaţii despre transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne și îi solicităm să aprecieze asupra necesităţii sesizării din oficiu cu privire la săvârşirea unor fapte penale, fiind important a se verifica dacă sunt întrunite, obiectiv și subiectiv, elementele constitutive ale unor infracţiuni, cum ar fi, spre exemplu, dar nu numai, următoarele:          

- Abuzul în serviciu – infracțiune prevăzută și sancționată de disp. art.297 Cod penal (Legea nr.286/2009) cu o posibilă incidență a disp. art.132  din Legea nr. 78/2000, în legătură cu acțiuni/inacțiuni ale persoanelor care transmit baza de date prin acte administrative nelegale sau ale persoanelor care au creat ori vor crea aparența de legalitate privind transmiterea bazei de date cu caracter personal de la Ministerul Sănătății, dar și cu privire la acțiunile/inacțiunile persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne care primesc baza de date cu caracter personal de la Ministerul Sănătății și care urmează să folosească datele personale, fără să aibă un drept prevăzut de lege;          

- Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice – infracțiune prevăzută și sancționată de disp. art.304 Cod penal (Legea nr.286/2009), în legătură cu divulgarea de la Ministerul Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne a unor informaţii ce reprezintă secrete de serviciu conform legii, fără să existe un drept prevăzut legal, urmarea imediată constând în afectarea intereselor tuturor persoanelor care sunt înscrise în baza de date a Ministerului Sănătății.          

- Aplicarea caracterului agravant, conform disp. art.309 Cod penal (Legea nr.286/2009), având în vedere comiterea unor fapte care produc consecinţe deosebit de grave, din cauză că sunt produse vătămări grave ale drepturilor tuturor persoanelor înscrise în baza de date a Ministerului Sănătății, atât prin abuzul în serviciu săvârșit cu privire la baza de date cu caracter personal existentă la Ministerul Sănătății, cât și prin divulgarea informaţiilor secrete de serviciu cuprinse în baza de date a Ministerului Sănătății, ca urmare a transmiterii acesteia către Ministerul Afacerilor Interne.  

Președintelui ANSPDCP îi solicităm să dispună exercitarea atribuţiilor de control conform procedurilor de efectuare a investigațiilor privind încălcarea prelucrării datelor cu caracter personal şi a liberei circulaţii a acestor date, proceduri ce sunt reglementate prin Deciziile președintelui ANSPDCP nr.161/2018 și nr.238/2019, publicate pe site-ul ANSPDCP la aceste linkuri https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1542  și https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1851 ). 

MOTIVE          

În data de 21.07.2020, pe site-ul instituției Avocatul Poporului, a fost publicată informația că Avocatul Poporului a transmis solicitări către prim-ministrul Guvernului României, către ministrul Afacerilor Interne și către ministrul Sănătății ”privind transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv comunicarea actului administrativ prin care se realizează transmiterea bazei de date”.          

În acest sens, Avocatul Poporului a solicitat detalii prin adresele publicate pe site-ul avp.ro la următoarele linkuri:          

1. Solicitare adresată prim-ministrului privind transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv comunicarea actului administrativ prin care se realizează transmiterea bazei de date, 21 iulie 2020: http://www.avp.ro/rec/solicitare_21iulie2020_1.pdf            

2. Solicitare adresată ministrului afacerilor interne privind transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv comunicarea actului administrativ prin care se realizează transmiterea bazei de date, 21 iulie 2020: http://www.avp.ro/rec/solicitare_21iulie2020_2.pdf            

3. Solicitare adresată ministrului sănătății privind transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv comunicarea actului administrativ prin care se realizează transmiterea bazei de date, 21 iulie 2020: http://www.avp.ro/rec/solicitare_21iulie2020_3.pdf 

   Prin aceste adrese, Avocatul Poporului arată că, ”în situația generată de pandemia COVID-19, care afectează, deopotrivă, persoanele fizice și juridice sub aspectul exercitării drepturilor și libertăților reglementate de Constituție și legi, având în vedere măsurile dispuse în contextul instituirii stării de urgență și ulterior de alertă”, ”SE PRECONIZEAZĂ TRANSMITEREA ÎNTREGII BAZE DE DATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, măsură de natură a conduce la o POSIBILĂ ÎNCĂLCARE A DREPTULUI LA CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI VIAȚA PRIVATĂ A PACIENTULUI, reglementat de art.26 din Constituția României și de Capitolul IV al Legii nr.46/2003, privind drepturile pacientului”.          

În virtutea rolului de garant al drepturilor și libertăților fundamentale ale populației, Avocatul Poporului a solicitat prim-ministrului Guvernului României, ministrului Afacerilor Interne și ministrului Sănătății să îi comunice copii ale actelor administrative prin care se realizează transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne. 

De asemenea, Avocatul Poporului a mai adresat solicitări privind următoarele informații: ·       obiectul datelor ce urmeză a se transmite și condițiile efectuării acestui transfer; ·       titularul dreptului de acces la datele transmise și condițiile realizării acestui acces; ·       perioada pentru care sunt puse la dispoziție datele astfel transmise și măsurile ce se dispun după expirarea acestei perioade; ·       modalitatea de interpretare și eventuală aplicare a prevederilor art.25 din legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului.

Observăm că, în solicitările cu nr.13562/21.07.2020, adresate prim-ministrului Guvernului României, ministrului Afacerilor Interne și ministrului Sănătății, Avocatul Poporului s-a referit la ACTE ADMINISTRATIVE prin care se realizează transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne. În acest sens, este important a evidenția că, în legătură cu informații ce includ date personale, UN ACT ADMINISTRATIV POATE FI EMIS DOAR ÎN BAZA UNOR PREVERI LEGALE CLARE, adică, ÎNTR-UN ACT NORMATIV CU PUTERE DE LEGE TREBUIE SĂ EXISTE POSIBILITATEA/OBLIGAȚIA DE A FI EMIS UN ACT ADMINISTRATIV PENTRU A FI EFECTUATĂ O ANUMITĂ PROCEDURĂ, în caz contrar, ORICE PROCEDURĂ PREVĂZUTĂ ÎNTR-UN ACT ADMINISTRATIV CE NU INTRĂ ÎN COMPETENȚA EMITENTULUI SAU CARE NU ESTE PREVĂZUT EXPRES ÎN LEGE, însemnă că este NELEGAL.

DATELE PERSONALE ALE CETĂȚENILOR AU PROTECȚIE LEGALĂ MULTIPLĂ, reglementată atât prin acte normative naționale, cât și europene, iar informațiile despre DATELE PERSONALE ALE PACIENȚILOR SUNT PROTEJATE, ÎN MOD EXPRES, prin Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului.          

Așadar, analizând legislația în vigoare, am observat că, prin transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne, va fi săvârșită o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal ale pacienților înscriși în baza de date a Ministerului Sănătății.

În consecință, președintelui ANSPDCP îi solicităm să constate că TRANSMITEREA BAZEI DE DATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, în care există DATE PERSONALE ale pacienților PRIVIND SĂNĂTATEA, DATE GENETICE etc., se încadrează în lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal (https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1556), potrivit Deciziei președintelui ANSPDCP nr.174 din 18 octombrie 2018 (art.1 alin.1 lit.b).   Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ESTE AUTORITATEA CENTRALĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE. 

Articolul 117 din Constituția României: ”(1) Ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit legii. (2) Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această competenţă. (3) Autorităţi administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică.”

          Reglementări concrete privind competențele ministerelor și actele emise în exercitarea atribuțiilor, sunt cuprinse în LEGEA nr.90 din 26 martie 2001 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA GUVERNULUI ROMÂNIEI ŞI A MINISTERELOR.           Fiecare MINISTER are ANUMITE COMPETENȚE, ce sunt stabilite prin act normativ cu putere de lege, conform prevederilor din Constituție.          

Deci, prin voința legiuitorului constituant i s-a dat legiuitorului ordinar sau delegat posibilitatea de a reglementa competențele și aria de acțiune pentru fiecare minister, astfel că, UN MINISTER NU POATE INTRA ÎN COMPETENȚELE ALTUI MINISTER, prin reglementări ulterioare, fiindcă AR FI ÎNCĂLCATĂ VOINȚA CLARĂ A LEGIUITORULUI CONSTITUANT.          

Conform alin.(5)-(7) ale art.2 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii (publicată în Monitorul Oficial nr.652 din 28 august 2015):     ”(5) Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice.     (6) Asistenţa de sănătate publică este coordonată de către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin toate tipurile de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.  (7) Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi altor structuri de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi autorităţilor din administraţia publică locală.” 

Prezenta petiţie, adresată procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, este justificată de faptul că în atribuţiile procurorilor intră atât COMBATEREA, dar ŞI PREVENIREA faptelor penale. Ţinând cont de împrejurarea că, în conformitate cu disp. art.292 din Noul Cod de Procedură Penală (Legea nr.135/2010), organul de urmărire penală, deci inclusiv procurorii,SE SESIZEAZĂ DIN OFICIU DACĂ AFLĂ că s-a săvârşit o infracţiune pe orice altă cale decât cele prevăzute la art.289-291 şi încheie un proces-verbal în acest sens”, înseamnă că procurorii pot identifica în presă sau pot fi informaţi cu privire la fapte ce ar putea constitui obiectul verificărilor penale pe care le efectuează şi, în consecinţă, SE POT SESIZA DIN OFICIU pentru începerea urmăririi penale. Procurorii au dreptul, dar şi obligaţia, de a efectua cercetări pentru aflarea detaliilor cu privire la aspectele reclamate.              Transmiterea bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne, dar şi toate demersurile făcute în acest sens pot constitui infracţiuni, săvârşite de către persoanele care contribuie la această procedură nelegală, iar cei care semnează pentru valabilitatea unor proceduri nelegale ar trebui să conștientizeze că pot fi anchetaţi penal, în termenele de prescripţie a răspunderii penale corespunzătoare faptelor penale săvârşite.          

Solicitările noastre au ca scop cercetarea şi sancţionarea unor fapte ce pot constitui infracţiuni sau tentative la infracțiuni, săvârşite în legătură cu TRANSMITEREA ILEGALĂ A BAZEI DE DATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, dar şi în scopul prevenirii unor fapte asemănătoare, ce ar putea fi săvârşite dacă faptele penale care sunt pregătite pentru a fi comise sau cele ce au fost comise, deja, vor rămâne nesancţionate. Este necesară tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care au săvârşit fapte penale, prin recurgerea la acţiuni şi inacţiuni ilegale, prin încălcarea prevederilor legale.

Pentru a fi legală procedura de transmitere a bazei de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne, NU ESTE SUFICIENT SĂ FIE EMISE UNELE ACTE ADMINISTRATIVE, ci este necesar ca, la data emiterii, FIECARE ACT ADMINISTRATIV SĂ AIBĂ UN TEMEI LEGAL VALID ȘI ACTUL ADMINISTRATIV SĂ INTRE ÎN ATRIBUȚIILE LEGALE ALE EMITENTULUI.           Având în vedere legislația națională și legislația europeană ce este referitoare la datele cu caracter personal, adică, observând că nu există vreo prevedere legală în vigoare conform căreia să existe posibilitatea de a transmite baza de date a Ministerului Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne și văzând că există această intenție, APARE SUSPICIUNEA CLARĂ ȘI REZONABILĂ CĂ SE INTENȚIONEAZĂ CREAREA UNEI APARENȚE DE LEGALITATE, iar pentru atingerea acestui scop există posibilitatea ca, în mod nelegal, să fie adoptate acte normative infralegale în cadrul Guvernului României, cum ar fi ordine ale miniștrilor sau hotărâri de Guvern, dar există și posibilitatea neconstituțională de a adopta o ordonanță de urgență prin care ar fi afectate drepturile cetățenilor și ar fi încălcate disp. art.115 alin.(6) din Constituția României.

      Abuzul în serviciu – infracțiunea prevăzută și sancționată de disp. art.297 Cod penal (Legea nr.286/2009) și infracțiunea  prevăzută și sancționată de disp. art.132  din Legea nr. 78/2000 – poate fi comis prin acțiuni/inacțiuni ale persoanelor care transmit baza de date prin acte administrative nelegale sau ale persoanelor care au creat ori vor crea aparența de legalitate privind transmiterea bazei de date cu caracter personal de la Ministerul Sănătății. Abuzul în serviciu poate fi săvârșit inclusiv prin acțiunile/inacțiunile persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne care primesc baza de date cu caracter personal de la Ministerul Sănătății și care urmează să folosească datele personale, fără să aibă un drept prevăzut de lege. Abuzul în serviciu reclamat are caracter agravant, deoarece produce vătămări grave ale drepturilor tuturor persoanelor înscrise în baza de date cu caracter personal existentă la Ministerului Sănătății.   

        Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice – infracțiunea prevăzută și sancționată de disp. art.304 Cod penal (Legea nr.286/2009) – poate fi săvârșită prin divulgarea de la Ministerul Sănătății către Ministerul Afacerilor Interne a unor informaţii ce reprezintă secrete de serviciu conform legii, fără să existe un drept prevăzut legal, urmarea imediată constând în afectarea intereselor tuturor persoanelor care sunt înscrise în baza de date a Ministerului Sănătății. Într-un astfel de context, divulgarea informaţiilor cuprinse în baza de date a Ministerului Sănătății, printr-o procedură ce nu este reglementată prin lege, produce vătămări grave ale drepturilor tuturor persoanelor înscrise în baza de date cu caracter personal existentă la Ministerului Sănătății.          

Solicităm doamnei procuror general al PÎCCJ, Gabriela Scutea, să aibă în vedere că solicităm să se efectueze actele premergătoare urmăririi penale şi urmărirea penală în temeiul disp. art.292 NCPP, conform cărora sesizarea este făcută de o persoană cu scopul ca ORGANUL DE URMĂRIRE PENALĂ SĂ SE SESIZEZE DIN OFICIU şi să încheie un PROCES-VERBAL în acest sens, deoarece prezenta petiție NU poate reprezenta nici o PLÂNGERE - în sensul disp. art.289 NCPP, nici un DENUNŢ - în sensul disp. art.290 NCPP și nici o SESIZARE - în sensul disp. art.291 NCPP. Legiuitorul a stabilit procedura de "SESIZARE DIN OFICIU" pentru toate situaţiile în care organul penal (poliţistul, procurorul) a aflat despre anumite fapte penale, pe o cale ce NU este reglementată în art.289-291 NCPP.          

Facem precizarea că Informaţiile pe care le trimitem la PÎCCJ nu se încadrează în criteriile de formulare a unui denunţ penal conform disp. art.290 din Noul Cod de Procedură Penală (Legea nr.135/2010), situaţie în care, îi solicităm doamnei procuror general al PÎCCJ, ca dovezile concludente, ce sunt necesare pentru a constata existenţa faptelor reclamate, să fie obţinute ca urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu disp. art.292 din Noul Cod de Procedură Penală. Astfel, ÎN SCOPUL EVITĂRII UNEI CORESPONDENȚE ULTERIOARE INUTILE, precizăm că, în cadrul procedurii de examinare a petiţiei trimise la PÎCCJ, se impune să se constate că informaţiile pe care le trimitem NU se pot încadra în situaţia prevăzută în art.294 alin.(2) din Noul Cod de Procedură Penală (Legea nr.135/2010), deoarece NU NE AFLĂM ÎN PREZENŢA UNEI PLÂNGERI SAU A UNUI DENUNŢ, aşa cum acestea sunt definite în disp. art.289 sau art.290 din Noul Cod de Procedură Penală, fiind necesar ca INFORMAŢII DETALIATE cu privire la faptele reclamate, SĂ FIE AFLATE DE CĂTRE ORGANUL DE URMĂRIRE PENALĂ ATUNCI CÂND VA EFECTUA ACTELE PREMERGĂTOARE ŞI ÎN CADRUL URMĂRIRII PENALE. 

Se impune a fi efectuate ample cercetări, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și de drept ale situației reclamate, pentru identificarea și stabilirea răspunderii persoanelor care sunt implicate și care se fac vinovate de TRANSMITEREA ILEGALĂ A BAZEI DE DATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.

Având în vedere întregul context, este necesar a fi stabilite faptele săvârşite ce reprezintă aspecte care au putut încuraja abuzurile şi încălcarea prevederilor legale şi care au  impact social negativ, ce aduce atingere autorităţii statului.

Așadar, în considerarea motivelor expuse, vă rugăm să constataţi că situația prezentată este deosebit de importantă și necesită o implicare urgentă pentru a fi clarificată și, în conformitate cu competenţele legale pe care le aveți, se impune să vă exercitați atribuţiile legale privind efectuarea de investigaţii, în vederea stabilirii măsurilor și sancțiunilor corespunzătoare. 

 Contăm că, în interesul cetățenilor români, vă veţi exercita autoritatea instituţională pe care o reprezentaţi şi avem speranţa că solicitările noastre vor reuşi să vă determine să le luaţi în considerare şi să faceţi demersurile necesare pentru a OPRI ACŢIUNILE ILEGALE PE CARE VI LE-AM PREZENTAT.    

Cu respect!  

#MonaPetruț , 29.07.2020 

 

EXPLICAȚII PENTRU SEMNAREA PETIȚIEI: 

  • SEMNĂTURA TREBUIE VALIDATĂ DIN E-MAILUL PE CARE L-AŢI MENŢIONAT CÂND AŢI SEMNAT AICI. 
  • Mesajul automat ce vă este trimis, după ce aţi semnat, trebuie să-l căutaţi în e-mailul cu care v-aţi înregistrat semnătura, apoi SĂ DAŢI CLICK PE LINK-ul din acel mesaj. 
  • CONFIRMAŢI SEMNAREA PETIŢIEI DIN MESAJUL PRIMIT PE E-MAILUL CU CARE V-AŢI ÎNREGISTRAT!!

 Petiţia, împreună cu semnăturile, o voi trimite către destinatarii pe care i-am menționat la începutul petiției.


NICOLETA-MONICA PETRUŢ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez NICOLETA-MONICA PETRUŢ să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...