Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

/ #37919 Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie :

2015-05-18 08:17

http://www.avocatura.com/

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Prezenta lege instituie masuri de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie si se aplica urmatoarelor persoane:
a)care exercita o functie publica, indiferent de modul in care au fost investite, in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice;
b)care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor agenti economici;
c)care exercita atributii de control, potrivit legii;
d)care acorda asistenta specializata unitatilor prevazute la lit. a) si b), in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta;
e)care, indiferent de calitatea lor, realizeaza, controleaza sau acorda asistenta specializata, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale;
f)care detin o functie de conducere intr-un partid sau intr-o formatiune politica, intr-un sindicat, intr-o organizatie patronala ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie;
g)alte persoane fizice decat cele prevazute la lit. a)-f), in conditiile prevazute de lege.
CAPITOLUL II: Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptie
Art. 2
Persoanele prevazute la art. 1 sunt obligate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Art. 3
(1)Persoanele prevazute la art. 1 lit. a), precum si persoanele care detin o functie de conducere, de la directori inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia sa isi declare averea in conditiile prevazute de Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere.
(2)Nedepunerea declaratiei de avere de catre persoanele prevazute la alin. (1) atrage declansarea din oficiu a procedurii de control al averii in conditiile Legii nr. 115/1996.

Art. 4
(1)Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) si c) au obligatia sa declare, in termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite in legatura cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolica.
(2)Dispozitiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaratiei de avere se aplica in mod corespunzator si in cazul prevazut la alin. (1).
CAPITOLUL III: Infractiuni
SECTIUNEA 1: Categorii de infractiuni
Art. 5
(1)In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevazute la art. 289-292 din Codul penal, inclusiv atunci cand acestea sunt comise de persoanele prevazute la art. 308 din Codul penal.
(2)In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie infractiunile prevazute la art. 10-13.
(3)Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevazute la art. 181-185, prin sanctionarea carora se asigura protectia fondurilor si a resurselor Uniunii Europene.
(la data 01-feb-2014 Art. 5 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 79, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 6
Infractiunile de luare de mita, prevazuta la art. 289 din Codul penal, dare de mita, prevazuta la art. 290 din Codul penal, trafic de influenta, prevazuta la art. 291 din Codul penal, si cumparare de influenta, prevazuta la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispozitiile art. 308 din Codul penal se aplica in mod corespunzator.
(la data 01-feb-2014 Art. 6 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 79, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )
(la data 01-feb-2014 Art. 6^1 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 79, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 7
Faptele de luare de mita sau trafic de influenta savarsite de o persoana care:
a)exercita o functie de demnitate publica;
b)este judecator sau procu_ror;
c)este organ de cercetare penala sau are atributii de constatare ori de sanctionare a contraventiilor;
d)este una dintre persoanele prevazute la art. 293 din Codul penal
se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale carei limite se majoreaza cu o treime.
(la data 01-feb-2014 Art. 7 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 79, punctul 4. din titlul II din Legea 187/2012 )
(la data 01-feb-2014 Art. 8 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 79, punctul 5. din titlul II din Legea 187/2012 )
(la data 01-feb-2014 Art. 8^1 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 79, punctul 5. din titlul II din Legea 187/2012 )
(la data 01-feb-2014 Art. 8^2 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 79, punctul 5. din titlul II din Legea 187/2012 )
(la data 01-feb-2014 Art. 9 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 79, punctul 5. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 6
SECTIUNEA 3: Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
Art. 10
Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a)stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara;
b)acordarea de subventii cu incalcarea legii sau neurmarirea, conform legii, a respectarii destinatiei subventiilor;
c)utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice.
(la data 01-feb-2014 Art. 10 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 79, punctul 6. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 11
(1)Fapta persoanei care, avand sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, indeplineste pentru acesta vreo insarcinare, intermediaza ori inlesneste efectuarea unor operatiuni comerciale sau financiare ori participa cu capital la un asemenea operator economic, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(2)Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita intr-un interval de 5 ani de la incetarea insarcinarii, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
 (la data 01-feb-2014 Art. 11 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 79, punctul 7. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 12
Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a)efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;
b)folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.
Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(la data 21-apr-2003 Art. 13 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 7. din cartea II, titlul I din Legea 161/2003 ) Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/