Transparenta in Sectorul 4

SUSTINE SI TU CA ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA DIN SECTORUL 4 BUCURESTI SA DEVINA TRANSPARENTA IN PRIVINTA CHELTUIRII BANILOR PUBLICI!

Susține proiectul de hotarare initiat de consilierul local GÂF-DEAC IOAN

www.gaf-deac.ro

 

Iata textul proiectului:

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

 

H O T Ă R Â R E

Privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Sector 4, a instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 4 și a societăților comerciale proprii ale administrației publice locale.

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor locali;

Văzând raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, buget şi finanţe şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Sector 4, Bucureşti;

În temeiul prevederilor art. 31 din Constituţia României republicată, Art. 20, lit. d), lit. e), lit. h) şi lit. j) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 12, alin. (1) şi alin. (2) din Legea 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 10, Art. 36 alin. (2) lit. b), şi lit. d), alin. (6) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Pentru creşterea transparenţei activităţii Primăriei Sector 4, a tuturor instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 4, precum şi a societăților comerciale proprii administrației publice locale, de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se interzicere includerea în contractele încheiate de entitățile mai sus menţionate cu terţi (persoane fizice sau juridice), a unor clauze de confidenţialitate indiferent de tipul de contract, obiect, valoare, sau mod de atribuire.

Art.2 Încălcarea Art.1 va fi sancţionată prin măsuri administrativ-disciplinare asupra conducătorului instituţiei în cauză de către Primarul Sectorului 4, care va informa Consiliul Local Sector 4 cu privire la sancţiunile aplicate.

Art.3 În pagina de internet a Primăriei Sector 4 (www.ps4.ro), se va crea secţiunea distinctă „Cheltuieli publice” care va include câte o subsecţiune separată pentru fiecare instituţie/companie care intră sub incidența prezentei hotărâri.

Art.4 În vederea creşterii transparenţei cheltuirii banilor publici Primăria Sector 4  instituţiile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 4, precum şi a societăților comerciale proprii administrației publice locale vor furniza şi vor publica în pagina de internet a Primăriei Sector 4 (www.ps4.ro), în secţiunea  „Cheltuieli publice”, în subsecţiunea fiecărei instituţii, datele conform Anexei 1, pentru toate contractele încheiate cu terţi (persoane fizice sau juridice), indiferent de tipul de contract, obiect, valoare, sau mod de atribuire, inclusiv cele aflate în derulare.

Art. 5 Publicarea datelor prevăzute la Art.4 se va realiza tehnic prin aparatul de specialitate al Primarului Sector 4, care este direct răspunzător de coordonarea acestei activități.

Art.6 Neîndeplinirea în termen de 10 zile de la semnarea unui contract cu un terţ (persoană fizică sau juridică) a obligaţiilor prevăzute la Art.4 conduce la sancţionarea administrativ-disciplinară a conducătorului instituţiei in cauză, precum şi amendarea acestuia în cuantumul general stabilit de legislaţia în vigoare pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face, de către Primarul Sectorului 4, care va informa, cu ocazia primei ședințe ordinare, Consiliul Local Sector 4 cu privire la sancţiunile aplicate.

Art. 7 Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri contractele care se încadrează în categoria informaţiilor la care se face referire în Art. 12, alin. (1), lit. a), lit. b), lit. c) şi lit. d), din Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare.

Art.8 Orice instituţie sau alt tip de entitate care va fi înfiinţată de Consiliul Local Sector 4, care se reorganizează sau îşi modifică denumirea se vor supune normelor prezentei hotărâri, fără a fi necesare alte proceduri.

Art. 9 Primarul Sectorului 4 va prezenta trimestrial Consiliului Local Sector 4 un raport care va cuprinde execuția bugetară a Primăriei și a instituțiilor și/sau companiilor din subordinea Consiliului Local Sector 4, stadiul de executare al contractelor aflate în derulare precum și plățile efectuate, aferente acestora.

Art.10 Anexa 1 este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.11 Direcţiile de specialitate al Primăriei Sector 4, Primarul Sectorului 4, precum şi toate instituţiile, conform Art.1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 4 din data de __________

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR SECTOR 4

_______________                                                _________

 

Expunere de motive

 Contextul actual economic impune o responsabilizare a cheltuirii banilor publici. În acest sens, în baza legislaţiei existente, respectiv a Constituţiei României, Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, se propune o creştere a transparenţei cheltuirii banilor publici pentru Primăria Sectorului 4, a instituţiilor publice de interes local înfiinţate de Consiliul Local Sector 4.

Astfel, concret, prin prezenta hotărâre se impun două principii de acţiune pentru instituţiile menţionate anterior. Primul principiu este acela că nu se vor include în contractele cu terţi (persoane fizice sau juridice) a unor clauze de confidenţialitate indiferent de tipul de contract, obiect, valoare, sau mod de atribuire. Un al doilea principiu de acţiune este publicarea pe pagina de internet a Primăriei Sector 4 (www.ps4.ro) într-o nouă secţiune denumită „Cheltuieli Publice” date despre toate contractele încheiate de instituţiile menţionate, respectiv numărul contractului, data încheierii, părţile contractului, obiectul şi valoarea.

În realizarea proiectului de hotărâre s-a ţinut seama de prevederile legale privind excepţiile date de Legea 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, respectiv prevederile Art. 12, alin. (1) şi alin. (2.).

În acest context  ţinând seama de cele de mai sus, rezultă că sunt îndeplinite prevederile legale pentru a se propune spre dezbaterea Consiliului Local Sector 4 proiectul de hotărâre  alăturat Privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Sector 4, a instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 4 și a societăților comerciale proprii ale administrației publice locale.

 

INIȚIATORI Consilieri Locali:

Ioan I. Gâf-Deac

Romeo Ionel Drăgan

Vasile Negrilă


Gâf-Deac Ioan    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook