Integrarea persoanelor cu dizabilitati conform legii

Conform art 78 din legea 448 pe 2006 

1.Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor
profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în
grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al
sectoarelor municipiului Bucureşti.
2.Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu
handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
3.Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private,
care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2),
plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în
care nu au angajat persoane cu handicap.
4.Fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
5.Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor art. 78 alin. (2) şi (3) se
fac de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscala.
6.În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condiţiile
prevăzute la alin. (2), autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice
publice, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), au obligaţia organizării unor
concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude
posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte
concursuri de angajare organizate de către instituţia publică.

   SI 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 60/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 648 din 7 august 2017       În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,       Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.       ART. I     Începând cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1.  La articolul 78, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:     "(3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap." 2.  La articolul 78, alineatul (4^1) se abrogă. 3.  La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorulcuprins:     "(6) În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condițiile prevăzute la alin. (2), autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice publice, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), au obligația organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituția publică." 4.  La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:     "b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri în cadrul instituțiilor publice."     ART. II     Începând cu data de 1 ianuarie 2018, alineatele (4), (5) și (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:     "(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condițiile prezentei legi, de următoarele prestații sociale:     a) indemnizație lunară, indiferent de venituri: (i)                 65% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemulasigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii)               50% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;     b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: (i)                 25% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii)               20% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; (iii)             10% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.     (5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel: a)                  50% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav; b)                  30% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat; c)                  10% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu.     ..........................................................................     (13) În situația în care din calculul prestațiilor prevăzute la alin. (4) și (5) rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarilor."     ART. III     Începând cu data de 1 iulie 2018, alineatele (4), (5) și (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:     "(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condițiile prezentei legi, de următoarele prestații sociale:     a) indemnizație lunară, indiferent de venituri: (i)                 70% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemulasigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii)               53% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;     b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: (i)                 30% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii)               22% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; (iii)             12% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.     (5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel: a)                  60% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav; b)                  35% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat; c)                  12% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările șicompletările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu.     ..........................................................................     (13) În situația în care din calculul prestațiilor prevăzute la alin. (4) și (5) rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarilor."


Asociatia Antiparkinson Romania    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Asociatia Antiparkinson Romania să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook